Home About Browse Search
Svenska


Djerf, Sofie, 2019. Kopparassocierad kronisk hepatit hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Kronisk hepatit är relativt vanligt förekommande hos hund och kan orsakas av många olika etiologier, varav en är förhöjd upplagring av koppar i levern. Koppar är ett essentiellt spårämne som intas med födan. Fysiologiskt sker den främsta kopparupplagringen i levern och kopparöverskott utsöndras främst från kroppen via gallan. Primär kopparackumulation i levern är ett patologiskt tillstånd som beror på en defekt kopparmetabolism, vilket leder till förhöjd kopparkoncentration i levern. Hur primär kopparackumulation orsakar inflammation och fibros i levern är inte helt klarlagt, men förmodas bero på att fria kopparjoner ger upphov till oxidativ stress, vilket inducerar inflammation och skadar omgivande vävnad. Förhöjd kopparackumulation kan också ske sekundärt till gallstas på grund av annan samtidig intrahepatisk eller extrahepatisk sjukdom. Kopparassocierad kronisk hepatit förefaller ha en viss raspredisposition och har bland annat setts hos bedlingtonterrier, labrador retriever, dalmatiner, dobermann, west highland white terrier och skyeterrier. Studier har visat att den genomsnittliga kopparkoncentrationen i levern har ökat över tid, både hos predisponerade och ickepredisponerade hundraser.

I denna litteraturstudie redovisas vilka olika patofysiologiska mekanismer som ligger bakom kopparassocierad kronisk hepatit hos hund. Fokus kommer att ligga på möjliga bakomliggande etiologier samt eventuella skillnader mellan olika hundraser avseende patofysiologin.

Bedlingtonterrier och labrador är de hundraser hos vilka mekanismerna bakom sjukdomstillståndet är mest studerade och till störst del klarlagda. En primär kopparackumulation förekommer hos båda raser, med en påvisad ärftlighet som förklaras av mutationer på flertalet olika gener. Dessa gener kodar för proteiner som deltar i eller påverkar kopparutsöndringen från levern till gallan och blodet. Hos dalmatiner och west highland white terrier talar resultatet av höga hepatiska kopparkoncentrationer och histopatologiska fynd i levern för att primär kopparassocierad kronisk hepatit förekommer även hos dem, men fler studier krävs för att förklara de bakomliggande mekanismerna. Bristen på studier gäller även för dobermann och skyeterrier, där de hittills publicerade studierna talar för att sekundär kopparackumulation förekommer hos dessa raser till följd av annan leverpatologi. Förutom primär och sekundär kopparackumulation till följd av reducerad kopparutsöndring, kan mängden koppar som intas via dieten vara en förklarande faktor till förhöjd kopparackumulation i levern. Framtida studier bör också försöka klargöra orsaken till ökningen av uppmätta medelkopparkoncentrationer i levern över tid hos både predisponerade och icke-predisponerade hundraser. .

,

Chronic hepatitis is fairly common in dogs and can be caused by many different etiologies, one of which is an increased level of copper in the liver. Copper is an essential trace element that is ingested through feed. Copper is mainly stored in the liver, and copper excess is mainly secreted by bile. Primary copper accumulation is caused by a defect in the copper metabolism, causing excessive copper concentration in the liver. How primary copper accumulation leads to inflammation and fibrosis is not entirely clear but may be due to free copper ions causing oxidative stress, which in turn induces inflammation and damages surrounding tissues. Copper accumulation can also be secondary to cholestasis caused by concurrent intrahepatic or extrahepatic pathology. Copper-associated chronic hepatitis is most commonly found in certain breeds of dogs, for example Bedlington terrier, Labrador retriever, Dalmatian, Dobermann pinscher, West highland white terrier and Skye terrier. Studies show that hepatic mean copper concentration has increased over time, both in predisposed and non-predisposed dog breeds.

This literature review investigates what kind of pathophysiological mechanisms that are causing copper-associated chronic hepatitis in dogs. The focus of this literature review will be on underlying etiologies and possible differences between different breeds regarding the pathophysiology.

The pathophysiological mechanisms behind the disease is most verified in Bedlington terrier and Labrador retriever. A primary copper accumulation is present in these breeds with a proven heredity that is due to mutations in several different genes. These genes encode for proteins which play a role in the secretion of copper from the liver. Histopathological findings and high concentration of copper in the liver of Dalmatians and West highland white terrier indicate that a primary copper accumulation is present in these breeds. However, more studies are required to be certain of the underlying mechanisms. Lack of studies is also the case regarding Dobermann pinscher and Skye Terrier, where published studies show that secondary copper accumulation may be present due to concurrent liver disease. Except for primary and secondary copper accumulation caused by reduced copper secretion, the amount of dietary copper can also explain increased levels of copper in the liver. Furthermore, future studies should aim at clarifying the cause of increased levels of copper in the liver, in both predisposed and nonpredisposed dog breeds.

Main title:Kopparassocierad kronisk hepatit hos hund
Authors:Djerf, Sofie
Supervisor:Andersson, Elina
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:kopparassocierad, kronisk hepatit, cirrhos, koppar, ackumulation, koppartoxikos, hund, etiologier
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10372
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10372
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:26 Apr 2019 11:12
Metadata Last Modified:27 Apr 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics