Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Sofia, 2019. Klimatförändringar och djurhälsa hos mjölkkor : framtida konsekvenser och utmaningar i Europa. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
361kB

Abstract

Som en följd av den globala uppvärmningen förändras klimatet. Bland annat tros en ökad medeltemperatur och extrema väderförhållanden såsom värmeböljor bli alltmer frekventa runtom i Europa. Klimatförändringarna är något som i allra högsta grad påverkar lantbruket, inklusive mjölksektorn. I detta arbete undersöks hur djurhälsan hos mjölkkor kan påverkas av ett förändrat klimat i Europa, och hur man kan möta några av de utmaningar som kan uppstå. Huvudfokus ligger på hur korna påverkas av en varmare miljö med ökad frekvens av värmeböljor, och om klimatförändringarna kommer kunna leda till att smittsamma sjukdomar sprids i större omfattning och i så fall på vilket sätt.

En konsekvens vi kommer kunna se mer av i framtidens Europa till följd av en varmare miljö, är värmestressade kor. Vid höga temperaturer kommer en mjölkko att äta mindre, producera mindre mjölk och få en nedsatt fertilitet. Likaså kan klimatförändringarna gynna både vektorer och parasiter, och därmed leda till en annorlunda spridning och geografisk utbredning av vektorburna sjukdomar och parasiter som infekterar nötkreatur. Detta eftersom både vektorer, såsom myggor, och parasiter är beroende av klimatfaktorer som till exempel temperatur och nederbörd för sin utveckling och överlevnad.

Tänkbara sätt att möta utmaningarna med värmestressade kor är att börja använda mer embryoöverföring istället för traditionell insemination och klimatanpassa stall. Att avla för ökad värmetolerans bland europeiska mjölkkor i framtiden kan också vara en tänkbar lösning, så länge andra viktiga egenskaper bibehålls. En diskussion förs också om att mer forskning behövs för att möta eventuella framtida problem med förändrad spridning och geografisk utbredning av parasiter till följd av klimatförändringar. Något annat som tas upp är vikten av att myndigheter tar den globala uppvärmningen på allvar, och bevakar klimatutvecklingen samt spridningen av klimatkänsliga, vektorburna sjukdomar.

Det finns till synes en rad utmaningar som ett förändrat klimat leder till i Europa gällande djurhälsan hos mjölkkor, och min slutsats är att det även till stor del går att möta dessa utmaningar. Men, som inom så många andra områden, behövs det mer forskning om hur mjölksektorn och därmed djurhälsan hos mjölkkor påverkas av klimatförändringarna. Det krävs också både planering och beredskap för att man ska kunna möta ovannämnda, framtida utmaningar på ett effektivt sätt.

,

As a consequence of global warming the climate is changing. In Europe, a result of this is predicted to be an increased average temperature and a higher frequency of extreme weather events such as heat waves. Climate change is indeed something that affects agriculture, including dairy cow production systems. The purpose of this thesis is to investigate in what ways the animal health among dairy cows is affected by climate change in Europe, and how to deal with some of the challenges that may emerge. The primary focus of the thesis lies in how the cows will be affected by a warmer environment with a higher frequency of heat waves, and if climate change can lead to an altered spread of contagious diseases, and if so, in what ways.

One of the consequences that may be more noticeable in the future as a result of a warmer environment with a higher frequency of heat waves, is heat-stressed dairy cows. At high temperature a dairy cow will eat less, produce less milk and get an impaired fertility. Furthermore, climate change can favor both vectors and parasites, and therefore lead to an altered transmission of vector-borne diseases and parasites infecting cattle. This is because both vectors, such as mosquitos, and parasites are heavily dependent on for example temperature and rainfall for their development and survival.

Possible ways to deal with the challenges heat-stressed cows lead to, are for instance starting to use more embryo transfer instead of traditional artificial insemination and climate-adapting barns. In this thesis it is also discussed whether it will be necessary to breed for an increased heat tolerance among European dairy cows in the future. To address possible future problems with an altered spread of parasites due to climate change, it is concluded that more research is needed. Moreover, the importance of governments in each country monitoring climate change and the distribution of climate-sensitive, vector-borne diseases is discussed.

There are indeed many challenges that climate change in Europe will lead to when it comes to animal health among dairy cows. But in fact, my conclusion is that it is also possible to meet these challenges in many ways. However, more research is needed on how the animal health among dairy cows is affected and endangered by climate change. Furthermore, both planning and preparedness is required in order to encounter future challenges in an efficient way.

Main title:Klimatförändringar och djurhälsa hos mjölkkor
Subtitle:framtida konsekvenser och utmaningar i Europa
Authors:Carlsson, Sofia
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:klimatförändringar, mjölkko, värmestress, THI, embryoöverföring, klimatkänslig sjukdom, parasit, vektor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10379
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10379
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Meteorology and climatology
Language:Swedish
Deposited On:03 May 2019 13:22
Metadata Last Modified:29 May 2020 11:30

Repository Staff Only: item control page