Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Nelly, 2019. Antibiotikaanvändning hos gris : en jämförelse mellan fyra länder och påverkande faktorer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
355kB

Abstract

Antibiotika har varit och är fortfarande ett läkemedel av stor betydelse inom veterinärmedicinen och likaså inom humanmedicinen. Antibiotika är läkemedel som används för behandling och förhindrande av bakteriella infektioner. Tillsammans med andra faktorer finns det en koppling mellan antibiotikaanvändning och antibiotikaresistensutveckling samt -spridning. Resistens utgör en risk för både djurvälfärd och folkhälsa.

Grisproduktionen är i många länder en stor bidragande sektor i den totala antibiotikaanvändningen hos livsmedelsproducerande djur. Antibiotika brukas främst på fyra olika sätt: (i) terapeutisk användning vid uppkomst av kliniska symtom, (ii) metafylaktisk användning där hela djurgrupper behandlas till följd av symtom från ett fåtal individer, (iii) profylaktisk användning för förebyggande, och till sist (iiii) tillväxtfrämjande användning som ännu utförs i varierad grad.

Syftet med denna litteraturstudie är att se hur antibiotikaanvändning hos grisproduktionen ser ut idag och vilka faktorer som påverkar användningen. Antibiotikaanvändning hos gris studeras och jämförs mellan fyra länder, Sverige, Danmark, USA och Tyskland. Därtill studeras inverkande faktorer på antibiotikaanvändning hos gris.

Länderna skiljer sig åt i produktionsförhållanden hos gris liksom olika policys och regleringar gällande receptbelagda antibiotika och om antibiotika används i förebyggande/profylaktisk syfte. Dessa skillnader kan förklara olikheterna i antibiotikakonsumtionen mellan de fyra länderna, där USA med stor marginal har den största förbrukningen av antibiotika. I en jämförelse mellan ländernas antibiotikaförsäljning ligger Sverige lägst i mängd, Danmark cirka tio gånger mer, Tyskland cirka 75 gånger mer än Sverige och USA hela 1000 gånger mer. Observera dock att försäljningsdata inte är en speciellt samordnad och säker parameter för jämförelse. Om en jämförelse istället görs med en populationskorrigerandeenhet ligger Sverige fortfarande lägst, Danmark cirka fyra gånger mer i mängd, Tyskland cirka sju gånger mer och USA, med ett uppskattat värde, cirka 20 gånger mer än Sverige.

Antibiotikaanvändning hos gris kan reduceras och därtill kan resistensutveckling bromsas. Faktorer som besättningsstorlek och grispopulationstäthet, veterinärens roll, biosäkerhet, produktionssystem och grisböndernas uppfattning är faktorer som kan medverka till ökad eller minskad användning. Faktorerna skiljer mellan länder och kan eventuellt förklara de skillnader som föreligger mellan Sveriges, Danmarks, Tysklands och USA:s antibiotikaanvändning inom grisproduktion.

,

Antibiotics have been and still are drugs of great importance in veterinary medicine and also in human medicine. Antibiotics are drugs used for treatment and prevention of bacterial infections. Along with other factors, there is a link between antibiotic use and the development and spread of antibiotic resistance. Resistance poses a risk to both animal welfare and public health.
Pig production in many countries is a major contributing sector in the total antibiotic use of food-producing animals. Antibiotics are mainly used in four different ways: (i) therapeutic use in the occurrence of clinical symptoms, (ii) metaphylaxis use where whole animal groups are treated as a result of symptoms from a few individuals, (iii) prophylactic use for prevention, and finally (iiii) growth promoting use that still is performed to varying rate.

The purpose of this literature study is to see how the use of antibiotics in pig production today looks and which factors affect the use. Antibiotic use in pigs is studied and compared between four countries, Sweden, Denmark, USA and Germany. In addition, influencing factors on the antibiotic use in pigs are studied.

The countries differ in pig farming settings, as well as various policies and regulations regarding prescription of antibiotics and whether it is used for preventive/prophylactic purposes. These differences can explain the variations in antibiotic consumption between the four countries, where the US has by far the largest consumption of antibiotics. In a comparison between the countries’ antibiotic sales, Sweden is lowest in quantity, Denmark about ten times more, Germany about 75 times more than Sweden and the US a whole 1000 times more. Note, however, that sales data are not a specially coordinated and secure parameter for comparison. If a comparison instead is made with a population correction unit, Sweden is still lowest, Denmark is about four times more in quantity, Germany about seven times more and the United States, with an estimated value, approximately 20 times more than Sweden.

Antibiotic use in pigs can be reduced and, in addition, resistance development can be slowed down. Factors such as herd size and pig population density, the role of the veterinarian, biosecurity, production systems and the pig farmer’s attitude are factors that can contribute to increased or decreased use. The factors differ between countries and may possibly explain the differences that exist between Sweden´s, Denmark´s, Germany´s and the US´s antibiotic use in pig production.

More stringent regulations, together with better monitoring and control of antibiotic use, is needed to decrease the risk for further and more serious future problems. Greater globalcooperation would also be desired. This might mean a more uniform and synchronized antibiotic use in pigs among the countries.

Main title:Antibiotikaanvändning hos gris
Subtitle:en jämförelse mellan fyra länder och påverkande faktorer
Authors:Carlsson, Nelly
Supervisor:Emanuelson, Ulf
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:antibiotika, användning, gris, Sverige, Tyskland, Danmark, USA
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10371
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10371
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:26 Apr 2019 10:55
Metadata Last Modified:27 Apr 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics