Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Sara, 2019. Immunologin bakom svår ekvin astma. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
371kB

Abstract

Svår ekvin astma (SEA) är en kronisk luftvägssjukdom och den vanligaste orsaken till kronisk hosta hos hästar i tempererat klimat. Oftast är hästarna som drabbas äldre än sju år och svårighetsgraden kan variera från träningsintolerans till allvarlig dyspné. Hästarna med SEA får ökad mängd mucus, luftvägsobstruktion och en hyperreaktivitet i luftvägarna. Detta ger kliniska symptom såsom ansträngd andning, hosta och träningsintolerans. Orsaken till SEA är exponering för främst organiskt damm vid installning, men det anses även finnas en genetisk bakgrund. Ett viktigt kännetecken för SEA är reversibiliteten, om allergenexponeringen upphör försvinner oftast de kliniska symptomen. Viss irreversibla förändringar kan ses efter långvarig eller upprepad allergenexponering.

SEA är en komplex sjukdom där många celler och mekanismer är inblandade och den exakta patogenesen är inte helt klarlagd. Neutrofiler är en av de viktigaste cellsorterna inblandade och i bronkoalveolär lavage-vätska används procenten neutrofiler för att ställa diagnos. Andra celler som är eller kan vara inblandade är T-hjälparceller, regulatoriska T-celler, makrofager, epitelceller i luftvägarna, mastceller, trombocyter och dessutom flertalet enzymer och antioxidanter. De förändringar som syns i luftvägarna vid SEA är mucusackumulering, obstruktion, bronkokonstriktion, bronkospasm, förtjockning av luftvägsväggen och glatt muskulaturhyperplasi samt infiltration av inflammatoriska celler.

Mild eller måttlig ekvin astma är en sjukdom som har likheter med SEA, men den ger en mildare inflammation och mildare symptom. De vanligaste symptomen för mild eller måttlig ekvin astma är hosta och försämrad prestation. Mild eller måttlig ekvin astma har liknande etiologi som SEA och överlappande cytologiska, kliniska och funktionella drag. Vid mild eller måttlig ekvin astma ses dock inte alltid en neutrofili i bronkoalveolär lavage-vätska utan det kan även förekomma en ökad mängd mastceller, eosinofiler eller en kombination av dessa. Den stora skillnaden mot SEA är att vid mild eller måttlig ekvin astma ses inte respiratorisk påverkan i vila.

Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa den litteratur som finns rörande SEA gällande troliga etiologier och immunologiska mekanismer samt jämföra med mild eller måttlig ekvin astma.

Slutsatsen är ett konstaterande att SEA är en komplex sjukdom där många motstridiga forskningsresultat finns, att tillräcklig power kan vara svårt att uppnå i forskning med hästar, att hästens roll i forskningen om human astma troligtvis kommer fortsätta och att det finns mycket kvar att forska på för framtida ökad förståelse.

,

Severe equine asthma (SEA) is a chronic airway disease and the most common cause to chronic cough for horses in temperate climate. The horses that are affected are usually older than seven years and the severity of the symptoms can range from exercise intolerance to severe dyspnea. Horses with SEA develop increased amount of mucus, airway obstruction and hyperreactive airways. This leads to the clinic symptoms of strained breathing, cough and exercise intolerance. The cause of SEA is exposure to foremost organic dust when the horses are stabled, but a genetic aspect also exists. A vital characteristic of SEA is reversibility, the clinical symptoms usually disappear if the exposure to allergens cease. Some irreversible changes can be seen after long-lasting or frequent exposure.

SEA is a complex disease with many different cell types and mechanisms involved and the exact pathogenesis remain unclear. Neutrophils is one of the most important cell types involved and in bronchoalveolar lavage fluid the percent of neutrophils is used to diagnose SEA. Other cells that are or might be involved in the disease are T-helper cells, regulatory T-cells, macrophages, airway epithelium, mast cells, thrombocytes as well as several enzymes and antioxidants. The changes to the airway that occur are mucus accumulation, airway obstruction, bronchoconstriction, bronchospasm, thickening of the airway walls, smooth muscle hyperplasia and infiltration of inflammatory cells.

Mild or moderate equine asthma is a disease with resemblance to SEA, but the inflammation is milder as well as the clinical symptoms. The most common clinical symptoms of mild or moderate equine asthma is coughing and impaired performance. Mild or moderate equine asthma has a similar etiology as SEA and overlapping cytological, clinical and functional traits. In mild or moderate equine asthma a neutrophilia, eosinophilia, increased amount of mast cells or a combination of them can be seen in the bronchoalveolar lavage fluid. The major difference between SEA and mild or moderate equine asthma is that in mild or moderate equine asthma no respiratory impact exists in rest.

The aim of this literature study is to compile the literature regarding plausible etiologies and immunological mechanisms of SEA as well as compare these traits with mild or moderate equine asthma.

The conclusion is that SEA is a complex disease with several contradicting research results, that enough power can be difficult to achieve in research with horses, that the role of horses in research regarding humane asthma is continuing and that much more research remain before a increased understanding of SEA is in place.

Main title:Immunologin bakom svår ekvin astma
Authors:Andersson, Sara
Supervisor:Fossum, Caroline and Åbrink, Magnus
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:svår ekvin astma, RAO, mild eller måttlig ekvin astma, immunologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10364
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10364
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2019 11:23
Metadata Last Modified:26 Apr 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page