Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Linnéa, 2019. Betydelsen av en komplex jordartsgeologi för bärighet och drivningsplanering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

When doing harvest planning, the knowledge of the soil's bearing capacity is of great importance. The planning must be carried out so that damage on forest soil from the heavy forest machines does not occur. In connection with the inland ice retreat from the landscape, the finer grain sizes were swelled out of the moraine fields to gather on lower ground as sediment land. Within the range from coarser moraine land to finer sediment land, the ground condition classes (part of the planning assessment of the ground condition, surface structure and slope) vary.

The purpose of this study was to demonstrate the importance of the complex soil geology for bearing capacity and harvest planning. The study would also extend the information for a number of points on the so-called “Geoslingan” (Geologic path) located in Riddarhyttan and in the surrounding area.

A minor literature study was carried out at the beginning of the study to strengthen the basic knowledge of the subject. After a collection of material in field, processing was started in the laboratory and subsequently analysed the data digitally.

The result determined the names of the different samples and their ground condition class at each point. At the lower locations in the landscape, the fine soil was dominant and at the higher locations a much more evenly distributed texture distribution curve was shown. The importance of soil moisture for the ground condition class was also demonstrated.

Some conclusions from the study are that the variation in normal ground conditions in an area can be large and that two locations with similar texture compositions can have different ground condition classification depending on the soil moisture. Something that remains to be investigated is the variation of the ground condition and bearing capacity at a single felling location.

,

Vid drivningsplanering i skogsmark är kunskapen om markens bärighet av stor vikt. Planeringen ska utföras så att risken för markskador från de tunga skogsmaskinerna uteblir. I samband med inlandsisens reträtt från landskapet svallades de finare kornstorlekarna ut ur moränmarkerna för att samlas på lägre belägen mark som sedimentsmarker. Inom spannet från grövre moränmark till finare sedimentsmark varierar grundförhållandeklasserna (del av den planeringsmässiga bedömningen av grundförhållande, ytstruktur och lutning).

Syftet med denna studie var att påvisa betydelsen av den komplexa jordartsgeologin för bärighet och drivningsplanering. Studien skulle även utöka informationen för ett antal punkter på den s.k. Geologislingan som finns belägen i Riddarhyttan med omnejd.

En mindre litteraturstudie utfördes i inledningen av arbetet för att stärka den basala kunskapen om ämnet. Efter en insamling av material i fält påbörjades bearbetning i laboratorium för att därefter analysera framtagna data digitalt.

Resultatet fastställde de olika provernas benämningar och dess grundförhållandeklass på respektive punkt. På de i landskapet lägre belägna punkterna, var finjorden dominerande och på de högre punkterna visades en betydligt mer jämt fördelad korngruppsfördelningskurva upp. Även markfuktighetens betydelse för grundförhållandeklassen påvisades.

Några slutsatser ur studien är att variationen i normala grundförhållanden i ett område kan vara stora och att två lokaler med liknande korngruppssammansättningar kan ha olika grundförhållandeklassning beroende på hur stor markfuktigheten är. Något som kvarstår att undersöka är den enskilda avverkningstraktens variation i grundförhållande och bärighet.

Main title:Betydelsen av en komplex jordartsgeologi för bärighet och drivningsplanering
Authors:Olsson, Linnéa
Supervisor:Valund, Torbjörn
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2019:06
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:jordsammansättning, markskador, markfuktighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10350
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10350
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Soil chemistry and physics
Language:Swedish
Deposited On:17 Apr 2019 12:49
Metadata Last Modified:18 Apr 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page