Home About Browse Search
Svenska


Sandberg, David, 2018. Funktionsuppföljning av moderna kalvstall : ensamhyddor under permanent tak. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
453kB

Abstract

Inhysning av kalvar i ensamhyddor under permanent tak utomhus är ett relativt nytt fenomen i
Sverige. Traditionellt sett hyses kalvar in i samma byggnad som mjölkkorna vilket skapar
komplikationer då kalvens behov inte är detsamma som kons behov. Studier visar att det
generellt är positivt att hysa kalvar individuellt från födsel och en tid därefter men det är inte
helt entydigt då de sociala förmågorna stärks hos kalvar som hålls tillsammans i grupp eller i
par.

Studien genomfördes som en litteraturstudie tillsammans med en kvalitativ
intervjuundersökning. För att genomföra litteraturstudien gjordes sökningar på databaserna
”Google Scholar” samt ”Web of Science” där träffar i form av rapporter från vetenskapliga
tidskrifter samt studentarbeten använts för att via dem hitta ytterligare källor. Den kvalitativa
intervjuundersökningen genomfördes på plats hemma hos respektive respondent där intervjun
spelades in för att bearbetas i efterhand.

För att komma i kontakt med lämpliga respondenter användes ett snöbollsurval, där man låter
den första respondenten ge förslag på andra lämpliga respondenter och så vidare för att på så
vis utöka urvalet. För att få kontakt med den första respondenten kontaktades byggrådgivare
vid Hushållningssällskapet för att få tips om lämpliga lantbrukare. Slutligen kontaktades fyra
lantbrukare för att genomföra intervjuer där samtliga var villiga att medverka.

Resultatet visar att de tillfrågade lantbrukarna som använder ensamhyddor under tak är
mycket nöjda med systemet i stort, dock anser respondenterna att det är mer arbetskrävande
än ett system med gruppboxar där möjlighet för automatisk utfodring finns. Alla lantbrukarna
ansåg att kalvhälsan har förbättrats sedan de bytte till detta system men eftersom de hade olika
system tidigare samt att inga mätningar genomfördes kan studien inte visa något säkert
samband. Samtliga lantbrukare använde någon form av tekniskt hjälpmedel för att underlätta
utfodringen, något de menade är en nödvändighet för att systemet skall fungera.

Slutsatser:
1) Respondenterna är nöjda över sitt inhysningssystem
2) Respondenterna anser att arbetsåtgången har ökat på de gårdar där kalvar tidigare hölls
i större grupper
3) Kalvhälsan upplevs vara bättre oavsett tidigare inhysningssystem vilket stämmer bra
med andra studier

,

Individual housing of calves in outdoor hutches placed under a permanent roof is a relatively
new phenomenon in Sweden. Traditionally calves have been housed in the same building as
the cows, which aren’t a good solution since the calf’s needs are different compared to the
cow’s. Studies shows that it is in general better to keep calves individual compared to in
groups from birth and during their first weeks of life. The calf’s social skills develop faster
though, when kept in pair or groups rather than individually.

The study was conducted as a literature review and a qualitative interview. To conduct the
literature review searches was made on the databases “Google Scholar” and “Web of Science”
and the results, in forms of reports from scientific journals and student works, was used to
find additional sources through them. The qualitative interview was conducted at the
respondent’s respective farm where the interview was recorded and processed afterwards.

To get in touch with suitable respondent’s I contacted an advisor at Hushållningssällskapet to
get suggestions on suitable farmer and then let that farmer suggest other that could be suitable
to the study. Eventually four Swedish farmers were contacted to conduct the interviews in
which all were willing to participate.

The results show that the participating farmers was satisfied with the housing system overall,
thought it requires more labour than systems with group housing which are compatible with
some kind of automatic feeding of the calves. The farmers opinion was that the general health
of the calves had improved after changing to this housing system but because their previous
housing systems varied and because no samplings were made the study cannot prove any
connection. All of the participating farmers used some kind of mechanical aids to facilitate
feeding, something they mean is a necessity for the system to work.

Conclusions:
1) The participating farmers were satisfied with the housing system.
2) The participating farmers estimated that the manual labour had increased on the farms
which had group housing previously.
3) The experienced calf health has improved regardless of previous housing system.

Main title:Funktionsuppföljning av moderna kalvstall
Subtitle:ensamhyddor under permanent tak
Authors:Sandberg, David
Supervisor:Hörndahl, Torsten and Karlsson, Henrik
Examiner:Jeppsson, Knut-Håkan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:ensamhydda, kalv, inhysningssystem, uppföljning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10302
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10302
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Agricultural structures
Language:Swedish
Deposited On:25 Mar 2019 12:31
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics