Home About Browse Search
Svenska


Mörner, Hampus, 2010. Kundkrav på biobränsle. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
539kB

Abstract

Detta examensarbete är utfört i samråd med Holmen Skog. Holmen Skog är ett skogsbolag som ansvarar för råvaruanskaffningen till Holmenkoncernens svenska produktions-anläggningar. I takt med biobränslemarknadens tillväxt har Holmen Skog en ambition att slå sig in på denna marknad och bli en framstående leverantör av biobränsle. Tilltänkta kunder är främst företag med anläggningar som producerar kraft- och fjärrvärme. Genom förbränning av biobränslen framställer och genererar dessa företag värme och el till samhället. Ett flertal konkurrerande skogsbolag till Holmen Skog levererar redan idag stora mängder biobränsle till dessa kunder.

Syftet med detta arbete är att kartlägga kundernas krav på biobränsleegenskaper och dess leverantörer. Arbetet har avgränsats till kraft- och fjärrvärmeanläggningar som är belägna inom eller i nära anslutning till Holmen Skog region Norrköping. Arbetet är utfört i form av en fallstudie där tio stycken intervjuer med biobränsleansvariga personer, på kraft- och fjärrvärmeproducerande företag har genomförts. Personerna i fråga har en god inblick i resp. anläggnings dagliga verksamhet samt inflytande över inköpsprocessen. De tio anläggningarna har valts efter urvalskriterier där målet med den utvalda populationen har varit att erhålla ett typiskt utbud av kraft- och fjärrvärmeanläggningar inom det aktuella området. Anläggningarna skulle även framstå som intressanta kunder för Holmen Skog.

Leveranssäkerhet är det viktigaste för kunderna. Kunderna måste hela tiden ha tillgång till råvara (biobränsle) eftersom deras anläggningar ständigt måste vara i bruk för att kunna fullfölja sina leveranser av energi.

Kundernas krav på bränslets fysiska egenskaper är väldigt lika på de olika anläggningarna. Det är främst efterfrågad fukthalt på bränslet samt i vilken mån som de olika kunderna uttryckte sin känslighet för stora kvalitetsvariationer som skiljde dem åt. Större anläggningar uppvisade en tendens att vara mindre känsliga än de mindre anläggningarna i fråga om ojämnheter i bränslekvalitet. Såsom många tidigare studier har visat vill kunderna ha, i fråga om fysiska bränsleegenskaper; jämn fukthalt och fraktionsgrad samt ett föroreningsfritt bränsle.

Något som fungerar mindre bra mellan kunderna och leverantörerna är inrapporteringen till SDC (Skogsnäringens IT-företag för redovisning av virkesflöden och biobränsleaffärer). För en del av de kunder som är SDC-anslutna, framstod inrapporteringen som ett problem då den inrapporterade informationen inte alltid stämmer överens med vad som faktiskt har levererats. Många kunder menade att anledningen till detta är leverantörer som brister i att delge sina inhyrda åkeriföretag all nödvändig information för inrapporteringen.

Holmen Skog har stora möjligheter att bli en stor leverantör på biobränslemarknaden där många kunder välkomnar dem. Som leverantör borde Holmen Skog satsa på stora lagringsmöjligheter då detta stärker kundens positiva syn på leverantören. Leverantörer med stora lagringsmöjligheter får enklare att erbjuda en leveranssäkerhet. Då lager innebär kostnader, kapitalbindning, ianspråktagande av stora utrymmen, sänkning av kvaliteten på bränslet och brandrisk etc., borde det ske någon form av fördelning av kostnader och ansvar mellan leverantörer och kunder om hur kostnader och ansvar ska delas gällande lagringsproblematiken.

Main title:Kundkrav på biobränsle
Authors:Mörner, Hampus
Supervisor:Bohlin, Folke
Examiner:Woxblom, Lotta
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:53
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:biobränsle, kundkrav, relationsmarknadsföring, erbjudandet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-438
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-438
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Renewable energy resources
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2010 04:08
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics