Home About Browse Search
Svenska


Engvall, Johan and Pålsson, Henrik, 2018. Täckdikning på olika jordarter : utförande och kostnader. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Täckdikningen är en förutsättning för att det ska kunna odlas på många marker i Sverige, men behovet varierar stort efter jordmån och vilken odling som skall bedrivas. Behovet av täckdikning av svensk åkermark är stort. I Sverige täckdikas det ungefär hälften av vad det bör göras årligen.

Intresset för att täckdika varierar över åren. Då det är högkonjunktur inom lantbruket med höga spannmålspriser ökar intresset för att täckdika. Vid låga spannmålspriser finns det inte lika stort utrymme och intresse att investera i en ny dränering.

Efter den blöta hösten 2017 har intresset för att täckdika ökat då det skapade stora problem med stående vatten på fälten efter de stora nederbördsmängderna. Ett höstbruk där många lantbrukare inte klarade av att etablera någon gröda har gjort att lantbrukare har börjat inse att sin dränering är i behov av att ersättas eller lagas.
Studien visar på vad det kan bli för utföranden och kostnad i kronor per hektar för täckdikning på olika jordarter. Studien har innefattat tre olika jordarter med olika dikesavstånd; 12, 16 och 20 meter. Arbetet visar även vilka avskrivningstider det går att räkna med vid de tre olika jordarterna.

Vår slutsats i denna studie är att:

-Jordarten har stor påverkan hur man projekterar ett system. Den mest avgörandefaktorn är hur stor genomsläpplighet jorden har för vatten. Med en mer genomsläppligjord desto större avstånd kan man ha mellan sugledningarna.

-Störst betydelse för hur mycket det kostar att dränera ett fält är vilket ledningsavståndman väljer. Maskinvalet vid läggningen har ingen större betydelse, men valet avfiltermaterial och hur mycket filter man lägger kan göra att kostnaden varierar.

-Enligt vår studie är ett 12 metersystem på styv lera betalt efter 30 år, ett 16metersystem på lätt lera är betalt efter 19 år och ett 20 metersystem på finmo är betaltefter 14 år. Beräkningarna är gjorda efter ett antagande på en intäktsökning förskörden på 2100 kr/ha och år, efter att dräneringen genomförts.

,

The majority of the arable land in Sweden requires drainage, in fact about half of what should be done annually is covered. The drainage is a prerequisite for the tillage on many fields in Sweden, but the need varies greatly depending on the soil and what crop varieties there are.

Interest in the fact that the varieties vary over the years, as agriculture experiences a boom, there tends to be an increased interest in drainage. At low grain prices, there is less capacity and interest to invest in a new drainage.

After the wet autumn of 2017 there is an interest in increasing the coverage since it caused major problems with standing water in the fields following the heavy rainfall. An autumn where many farmers did not manage to plant a crop has caused farmers to start to realize that their drainage is in need of replacement or repair.

The study shows possible implementations and costs per hectare for covering on different soil types. The study has included three different soils with different pipe distance; 12, 16 and 20 meters. The work also shows which depreciation times can be counted on the three different systems.

Our conclusion in this study is:

-Soil types have a major influence on how to design a system. The most crucial factoris how much permeability the soil has for water. With a more permeable soil, thegreater the distance you can put between the pipes.

-The greatest importance for how much it costs to drain a field is which pipe distanceyou choose. The choice of machines is of no significance, but the choice of filtermaterial and how much filter is added can cause the cost to vary.

-By assuming a revenue increase of 2100 SEK per hectare and year, numbers andfigures have been developed through our study. These calculations shows that a12 meter system could be paid after 30 years, a 16 meter system after 19 years andfinally a 20 meter system paid after 14 years.

Main title:Täckdikning på olika jordarter
Subtitle:utförande och kostnader
Authors:Engvall, Johan and Pålsson, Henrik
Supervisor:Hörndahl, Torsten and Larsson, Tilla
Examiner:Svensson, Sven-Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:dränering, täckdikning, systemtäckdikning, markförbättring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10315
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10315
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Drainage
Language:Swedish
Deposited On:27 Mar 2019 11:27
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page