Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Gustaf and Björkqvist, Anton, 2018. Etablering av konventionell gräsfröodling i Västra Götaland och på Gotland. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
668kB

Abstract

Intresset för gräsfröodling har ökat mot bakgrund av växtföljdens betydelse i det långsiktiga och mer hållbara jordbruket. Detta gäller i synnerhet rena växtodlingsgårdar med fokus på spannmålsproduktionen eftersom dessa gårdar ofta inte har tillgång till stallgödsel som kan tillföra större mängd organiskt material till jorden.

Spannmålsodlare vill också kunna differentiera sin produktion mot fler grödor. Med en gräsfröodling i växtföljden får lantbrukaren in ytterligare en gröda och blir därför mindre sårbar för spannmålets prissvängningar. En gräsfrövall i växtföljden har flera positiva effekter, till exempel minskat näringsläckage, mindre erosion, förbättrad jordstruktur och en ökad tillförsel av växtmaterial till marken.

Att ge sig in i gräsfrö-branschen är kanske inte det lättaste om en lantbrukare tidigare enbart har sysslat med spannmålsproduktion i och med att många av de spannmålsproducenter som finns idag har en väldigt stråsädesdominerande växtföljd vilken är mer lättskött och det finns mycket underlag att tillgå för odling av stråsädesgrödor. Studien visar att vid odling av gräsfrö krävs det mycket omsorg och arbete för att få en god och kvalitativ fröskörd med så stor andel grobara frön.

För att veta när olika åtgärder ska genomföras krävs också att odlaren känner till sin jord och har odlingen under uppsikt. En fröproducent behöver även kunna torka fröet hemma på gården eftersom de företag som fröodlaren skriver kontrakt med kräver att man måste kunna torka sitt eget frö. I och med att gräsfröet inte kan torkas i en vanlig spannmålstork innebär detta att lantbrukare måste vara beredd på att investera i en ny torkanläggning anpassad för vallfrö.

Studien som gjorts har haft två gårdar som utgångspunkt, en på Gotland och en i Västra Götaland. Båda gårdarna är konventionella, men har olika jordarter och olika förutsättningar som till exempel fältens fosfor- och kaliumtillstånd samt klimat. Under arbetet jämfördes olika gräsfröarters lämplighet på respektive gård. Resultatet visade att det var rörsvingel som lämpade sig bäst för odling på gården i Västra Götaland och ängsgröe lämpade sig bäst för förutsättningarna på Gotland. Förutom val av gräsfröart beskriver studien också hur dessa gräsfröarter skulle kunna etableras praktiskt på respektive gård och vilka åtgärder som bör utföras för att få en god skörd och godkänd utsädesvara. Information till detta arbete har inhämtats från litteratur men även från interjuver med rådgivare och redan etablerade gräsfröodlare.

All gräsfröproduktion måste vara certifierad för att få säljas på marknaden. Certifieringen innebär att vid leverans ska fröpartiet var lagringsduglig, det vill säga hålla en viss vattenhalt, ha hög grobarhet och ha en låg inblandning av frön från andra arter. De gräsfröarter (rörsvingel, Festuca arundinacea och ängsgröe, Poa pratensis) som studien kommit fram till passar bäst på respektive gård har små frön vilket många av ogräsen också har. Detta gör det svårt att producera en vara utan en för hög inblandning av andra arter. För att få en tillräckligt ren vara behöver odlaren sköta sina fält och hålla dem rena från svåra ogräs, (t.ex. kvickrot, Emylus repens och renkavle, Alopecurus myosuroides) redan åren innan gräsfröet etableras. Studien visar även att en väl genomförd plöjning är en metod som effektivt kan hålla ogräsförekomsten under kontroll.

,

Today’s farmers have to start planning ahead for a more sustainable future. This applies in particular farms with focus on cereal production since these farms often do not have access to manure or grass forage that would help increase organic matter in the soil. Farmers also want to be able to diversify using a variety crops in the crop rotation in order not to put all dedication on one specific crop. With a grass seed crop in the crop rotation, the farmer will become less affected by fluctuations of cereal prices. Grass seed crops have also been proven to provide more beneficial impact on the cropping system and the environment such as reduced nutrient leakage, less erosion, improved soil structure, less weeds and increased supply of organic material to the soil.

Entering the grass seed business is probably not the easiest thing to pursue if a farmer only has been working with cereal production before. This is due to the fact that many cereal producers have a crop rotation which is mostly dominated by cereals and those are much easier to take care. Further, the producers also have access to much advice services with regard to how to grow cereals. This study shows that grass seed production requires much more attention and effort in order to get a good harvest with good quality seeds compared to cereal production.

Knowing when different actions have to be made requires that the farmer monitor the grass seed crop frequently and also has good knowledge about the specific soil condition at the farm. The seed producer must be able to dry the grass seeds at the farm site. However, grass seed can’t be dried in an ordinary seed dryer, thus the farmer has to invest in a drying facility customized for grass seeds.

All grass seed production has to be certified in order to be sold commercially. The certification ensures that the seeds holds a certain amount of water, have a certain germination rate, and free from seeds from other species. Tall fescue and Kentucky bluegrass are the grass species that this this study has come up with are the most suitable species for each of the case study farms, respectively. These species have very small seeds, which many weeds also have. This makes it hard to produce a product without contamination of other species. In order to get a non-contaminated product, the farmer needs to take care of the fields and keep them clear from difficult weeds, like Common couch and Black grass. This study also shows that a thorough ploughing is a method that efficiently keeps the weeds under control.

This study included two case study farms. One farm is located on Gotland and one in Västra Götaland County. Both farms use conventional farming practice but have different types of soils and soil conditions. For example, the phosphorus- and potassium situation and climate vary greatly between the two farms. During the study, different grass species were compered to each other and their suitability for the conditions on each farm. The conclusion is that Tall fescue is most suitable for the farm in Västra Götaland and Kentucky bluegrass is most suitable for the farm on Gotland. In addition to the choice of grass species, the study also describes how the grass crop should be is established on each farm and what actions that have to be made in order to get high yields that compares to certification standards. The study is based on information from literature on grass seed production. It is also based on interviews with advisors and grass seed producers.

Main title:Etablering av konventionell gräsfröodling i Västra Götaland och på Gotland
Authors:Carlsson, Gustaf and Björkqvist, Anton
Supervisor:Albertsson, Johannes
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:gräsfrö, Rörsvingel, Ängsgröe, etablering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10307
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10307
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:26 Mar 2019 09:19
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics