Home About Browse Search
Svenska


Vahlberg, Jessica, 2019. Difference in health and behaviour between two different pig line crosses. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
594kB

Abstract

The most common housing system within the European Union for gestating sows and gilts have for many years been individual stalls while Sweden on the contrary has a long history, since the end of the 1980s, of group housing. The switch of breeding material in the beginning of the 2000ies in Sweden resulted in the end of breeding of the Swedish Yorkshire (SY), and instead the Dutch Yorkshire (ZY) was introduced to Swedish pig producers. Because the genetic selection of these two lines of York-shire pigs have been performed in different environments, this may have cause be-havioural differences between them that may be important in group housing systems.

The overall aims of this MSc thesis study was to develop relevant protocols that could be used to record health and behaviour in pigs, but also to investigate if there are any differences in health and behaviour between the two line crosses of pigs in three dif-ferent age categories; sows (N=16), piglets (N=38) and slaughter pigs (N=40) where piglets and slaughter pigs had Hampshire (H) as sire breed. The health and behaviour were recorded through direct observation on each individual focal animal. Scan sam-pling was used to record different variables of body posture, location in the pen and activity. Social interactions that involved the focal animals were observed continu-ously for five minutes for each pen. Lameness, locomotion and wounds on the body were investigated and recorded as measurements of health in the health assessment.

In general, the results showed that there were relatively few differences in behav-iour and health between the different line crosses in the three different age categories. However, it was found in the health assessment that SY sows had significantly more wounds on the ears compared to ZY sows (P=0.016) and SY*H slaughter pigs had more wounds on the middle part of the body than ZY*H slaughter pigs (P=<0.0001). There was also a tendency (P=0.062) that ZY*H piglets had more wounds on the hindquarters compared to SY*H piglets. The results from scan sampling could not show any significant differences between the two different lines of sows. For piglets, significant interactions were found between line cross and age of the piglets regarding location in the pen. An interaction for slaughter pigs between line cross and group size was found regarding the body posture “standing”, were ZY*H pigs in small groups spent more time standing compared to SY*H pigs in small groups. Further-more, the results did not show any significant differences in social behaviours be-tween the two line crosses in the three different age categories.

The conclusion of this study is that there exist some differences between SY and ZY pigs. However, due to the small and limited data set available in this pilot study the results may not be representative for the whole population of the two line crosses of pigs and this should be considered when interpreting the results from this study.

,

Det vanligaste inhysningssystemet inom den Europeiska unionen (EU) för dräktiga suggor och gyltor har i många år varit i individuella spiltor medan Sverige tvärtom har en lång historia, sedan slutet av 1980-talet, av grupphållning. Ändringen av avels-material i Sverige i början på 2010-talet resulterade i att avelsarbetet på den svenska Yorkshiren (SY) lades ner och istället introducerades den holländska Yorkshiren (ZY) för de svenska grisproducenterna. Eftersom den genetiska selektionen av dessa två olika linjer av Yorkshirerasen har skett i olika miljöer kan detta orsaka att det finns skillnader i beteende mellan dem som kan vara viktiga i grupphållningssystem.

De övergripande målen med denna masterstudie var att utveckla relevanta protokoll som kan användas för att observera hälsa och beteende hos grisar, men också att un-dersöka om det finns några skillnader i hälsa och beteende mellan de två olika linje-korsningarna i tre olika åldersgrupper; sugga (N=16), smågris (N=38) och slaktgris (N=40), där smågrisarna och slaktsvinen hade Hampshire (H) som faderras. Hälsa och beteende registrerades genom direkt observation av varje individuellt fokaldjur. Scan sampling användes för att registrera olika variabler för kroppsposition, plats i boxen och aktivitet. Sociala interaktioner som involverade fokaldjuren observerades kontinuerligt i fem minuter för varje box. Rörelse hos grisen, hälta och sår på kroppen undersöktes och registrerades som mått på hälsa i hälsoundersökningen.

Generellt visade resultaten att det var relativt få skillnader i beteende och hälsa mellan de två olika linjekorsningarna i de tre olika åldersgrupperna. Det konstatera-des dock i hälsoundersökningen att SY-suggor hade signifikant mer sår på öronen jämfört med ZY-suggor (P=0,016) och SY*H slaktsvin hade mer sår på kroppens mittersta del än vad ZY*H slaktsvin hade (P= <0,0001). Det fanns också en tendens (P=0,062) att ZY*H smågrisar har mer sår på bakdelen jämfört med SY*H smågrisar. Resultaten från scan sampling visade inte några signifikanta skillnader mellan de två olika linjekorsningarna av suggor. För smågrisar observerades signifikanta samspel mellan linjekorsning och åldern på smågrisarna gällande plats i boxen. För slaktsvin observerades ett signifikant samspel mellan linjekorsning och gruppstorlek gällande kroppspositionen att ”stå”, där ZY*H grisar i små grupper spenderade mer tid att stå jämfört med SY*H grisar i små grupper. Inga skillnader i sociala beteenden mellan de två olika linjekorsningarna i de tre olika åldersgrupperna kunde påvisas.

Slutsatsen av denna studie är att det finns några skillnader mellan SY och ZY gri-sar. På grund av den lilla och begränsade datamängden som fanns tillgänglig för pi-lotstudien är resultaten inte representativa för hela populationen av de två olika lin-jekorsningarna och detta bör beaktas vid tolkningen av resultaten från denna studie.

Main title:Difference in health and behaviour between two different pig line crosses
Authors:Vahlberg, Jessica
Supervisor:Wallenbeck, Anna
Examiner:Lundeheim, Nils
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:Swedish Yorkshire, Dutch Yorkshire, social interactions, behaviour, health
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10300
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10300
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal ecology
Language:English
Deposited On:25 Mar 2019 12:07
Metadata Last Modified:26 Mar 2019 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics