Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, David and Holdo, Tobias, 2018. Frostskadors effekt på granens (Picea abies (L.) H. karst) volymutveckling. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
407kB

Abstract

Kandidatarbetet har behandlat frostskadors effekt på volymutvecklingen hos gran (Picea abies (L.) H. Karst), fram till 20 år efter planteringstillfället. De frostskador som undersöktes var de som drabbade plantorna under de tre första åren efter anläggning. Datamaterialet kom från Hyggesåldersförsöket där över 30 000 plantor ingick, varav en dryg tredjedel följdes upp efter 20 år. Försöket utfördes på två platser, fyra lokaler, i Götaland, två i Asa på Småländska höglandet och två på Tönnersjöheden i Halland. Det statistiska test som utfördes var flervägs- ANOVA i Minitab.

Studien visade att frostskador hade en signifikant påverkan på volymutvecklingen i Asa, och för sammanslagningen av alla lokaler. Frostskador på Tönnersjöheden hade däremot inte en statistiskt säkerställd påverkan på volymen. Resultatet visade även att upprepade års frostskador sänkte medelstamsvolymen mer än enstaka års frostskador. När individerna med frostskador jämfördes med de utan, för de fyra lokalerna tillsammans, blev granarnas volym i genomsnitt 6,1 % lägre vid ett års frostskador. Två års skador ledde till 16,2 % volymförlust, och medelvolymen minskade med 26,9 % för plantor som frostskadades under alla tre åren, jämfört med de oskadade.

Frostskador kan alltså vara ett betydande problem och skulle kunna förebyggas genom val av proveniens, skärmträd och/eller markberedning. Om det är lönsamt med en anpassad skötsel ur ett ekonomiskt perspektiv för att förebygga frostskador, får senare studier påvisa.

,

This bachelor thesis has examined the effect of frost damage on volume production for Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst). The three first years of frost damage, after the planting was carried out, were studied, the volume was inventoried twenty years later. The datasets derived from Hyggesåldersförsöket, which included more than 30 000 seedlings. Approximately one third were measured after 20 years. The experiment took place at two locations in the southern part of Sweden, Asa an inland site and in Tönnersjöheden a coastal site. The statistical test was carried out using a multiway-ANOVA in Minitab.

The study showed that damage caused by frost had a significant effect on the volume production in Asa and for all sites together, but not significantly at Tönnersjöheden. The result showed that the repeated years of frost damage decreased the average stem volume more than a single year. Average volume for trees with frost damage were compared to those without any frost damage for all sites, one year of frost damage had 6,1 % less volume. Two years reduced the average volume with 16,2 %, and the average volume was 26,9 % lower for those seedlings that were injured during all three measured years.

Frost damage could be a considerable issue which could be prevented with a different choice of provenances, shelterwood and/or scarification. Whether or not it would be profitable to prevent frost damage with an adapted silviculture, from an economical point of view, additional studies would be required to examine this.

Main title:Frostskadors effekt på granens (Picea abies (L.) H. karst) volymutveckling
Authors:Bengtsson, David and Holdo, Tobias
Supervisor:Valinger, Erik
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2018:2
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:frostlänta marker, volymförlust, hyggesåldersförsöket, anpassad skötsel, skärm
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10284
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10284
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:20 Mar 2019 12:30
Metadata Last Modified:21 Mar 2019 02:00

Repository Staff Only: item control page