Home About Browse Search
Svenska


Boglind, Gunnar and Gyllengahm, Karin, 2018. Lönsamhetsanalys av biomassafokuserad skötsel för contortatall : en ekonomisk analys av olika skötselstrategier. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
610kB

Abstract

Contortatallens areal uppgår idag till 650 000 hektar i Sverige efter en storskalig etablering av trädslaget under 1970-talet. Trädslaget har en större volymproduktion än den inhemska tallen (Pinus sylvestris) och tidigare studier av Arshadi et. al 2013 visar att dess egenskaper gör att trädslaget lämpar sig väl för framställning av produkter vid bioraffinaderier.

Den här studien fokuserade på att utifrån ett ekonomiskt perspektiv med hjälp av investeringskalkyler betrakta utfallet av tre olika skötselalternativ för contortatall. Två av dessa hade för avseende att producera biomassa åt industrin i olika grad. Vid investeringsanalysen räknades nettonuvärde, internränta samt intäkt- kostnadskvot fram för samtliga skötselalternativ och jämfördes för att skapa en bild av skötselalternativens lönsamhet.

Följande skötselprogram analyserades;
1. Gallring och slutavverkning med uttag av massaved samt timmer
2. Gallringsfritt, endast biomassauttag i slutavverkningen
3. Gallring med uttag av biomassa följt av slutavverkning med uttag av massaved, timmer samt GROT

I studien användes beslutsstödsystemet Heureka PlanWise för att simulera de olika skötselprogrammen på tre ståndortsindex; T16, T20 och T24. Simuleringarna låg till grund för att maximera nettonuvärdena för respektive program och därefter beräkna intäkt-kostnadskvot och internräntan som ingick i vår investeringsanalys. Sedan upprättades en känslighetsanalys med avseende på prisförändringar av biomassa för att se hur stor inverkan blev på lönsamhet och omloppstid.

Skötselprogram 1 uppvisade det högsta nuvärdet på två av tre ståndorter med dagens prisnivåer. Med en fördubbling av priset på biomassasortimentet gav skötselprogram 2 det högsta nuvärdet på ståndorterna T20 och T24. Skötselprogram 3 gav högst nuvärde och internränta vid mindre prishöjningar (25, 50 %). Resultatet visade att skötselprogram 3 kan vara ett bra alternativ för skogsägare med avseende på potentiell framtida avkastning samt risk.

,

The total area of woodland planted with lodgepole pine (Pinus contorta) amounts to 650,000 hectares in Sweden following a large-scale establishment of the species in the 1970s. The tree species has a larger production of stemvolume than the domestic pine (Pinus sylvestris) and previous studies of Arshadi et al. (2013) already shows that its properties make the tree species suitable as a raw material in the production at biorefineries.

This study focused on evaluating the outcome of three different silvicultural regimes for lodgepole pine from an economic perspective using investment calculations. Two of these were for the purpose of producing biomass for the industry to a different extent. In the investment analysis, net present value, internal rate of return as well as benefit cost ratio were calculated for all silvicultural regimes and the profitability of the silvicultural regimes were compared.

The following silvicultural regimes were analyzed:
1. Thinning and final felling, both pulpwood and sawtimber were harvested in two cuttings
2. No thinning and only biomass were extracted in the final felling
3. Thinning with biomass extraction and pulpwood, sawtimber, tops and branches were extracted in the final felling

In the study, the decision support system Heureka PlanWise was used to simulate the various silvicultural regimes on three site indexes; T16, T20 and T24. The simulations were then based on maximizing the net present value of the different regimes and then the benefit cost ratio and the internal rate of return included in our investment analysis were calculated. A sensitivity analysis was made with regard to price changes of biomass to determent the impact on profitability and rotation period.

Silvicultural regime 1 showed the highest net present value for two of three site indexes with current price levels. With the doubling of the price of the biomass assortment, silvicultural regime 2 resulted in the highest net present value on the site indexes T20 and T24. Silvicultural regime 3 generated the highest net present value and internal rate of return when the price increased with 25 and 50%. The result showed that silvicultural regime 3 could be a good option for forest owners with regard to potential future returns and risk.

Main title:Lönsamhetsanalys av biomassafokuserad skötsel för contortatall
Subtitle:en ekonomisk analys av olika skötselstrategier
Authors:Boglind, Gunnar and Gyllengahm, Karin
Supervisor:Mörling, Tommy
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:2
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:Heureka, investeringsanalys, nettonuvärde, Pinus contorta, PlanVis, investment analysis, net present value, PlanWise
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10312
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10312
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:03 Apr 2019 10:13
Metadata Last Modified:04 Apr 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page