Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Jonas, 2018. Analys av den totala logistikkostnaden för olika råvaruförsörjningsstrategier till Tunadals sågverk. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I värdekedjan från avlägg i skog till levererad volym vid Tunadals sågverk finns i huvudsak tre olika aktörer inblandade, SCA Skog AB, Åkerierna samt SCA Timber AB. Aktörernas huvudsakliga och gemensamma uppgift är att se till att råvaruför-sörjningen av Tunadals sågverk sker på ett så effektivt och kostnadssnålt sätt som möjligt.

Hypotesen från uppdragsgivaren (SCA Skog, Virke) var att virkesförsörjningen till Tunadal inte är optimerad. För att testa hypotesen kartlades och beräknades den nu-varande totala logistikkostnaden. Därefter ställdes 3 scenarier upp som analyserades och jämfördes med dagens system: Total logistikkostnad om lagervolymen minime-ras (Scenario 1) alt maximeras (Scenario 2) samt total logistikkostnad vid leverans av grantimmer till Tunadal sju dagar per vecka istället för, som idag, fem dagar per vecka (Scenario 3).

Genomförd analys visar att den totala logistikkostnaden i scenario 1-3 blir 1-7 % högre än kostnaden för grundscenariot. Den enda kostnad som inte förändras i något av scenario 1-3 jämfört grundscenariot är kostnaden för arbetsledningen vid industri, då antalet truckar inte förändras

Utifrån resultatet i detta examensarbete kan bland annat följande slutsatser sam-manfattas och redovisas:

1. Dagens virkesförsörjningssystem är kostnadseffektivt och ger utifrån angivna förutsättningar den totalt sett lägsta kalkylerade kostnaden för virkesförsörj-ningen av Tunadals sågverk.

2. För att reducera åkarnas väntetid måste SCA frångå den billigast kalkylerade totallösningen och då är det näst bästa alternativet att styra inkörningen mot jämn volym sju dagar i veckan. Detta alternativ ligger nära alternativ ett i kal-kylerad lönsamhet och bör, om man nyttjar förutsättningarna för ett effekti-vare kapitalutnyttjande, vara väl så bra.

,

The commissioner of this study, SCA Skog, has been doubtful that the wood supply to Tunadal is optimized. To test that, in this study the total cost of wood procurement to Tunadal sawmill today was mapped and calculated. After that, 3 scenarios, with conditions other than the current ones, have been set up, analyzed, and their results were compared to the current situation; Total logistics costs if the stock volume are minimized (Scenario 1) alternatively maximized (Scenario 2) and total logistics cost when delivering wood to Tunadal seven days a week instead of, like today, five days a week (Scenario 3).

The analysis revealed that the total logistics costs in scenarios 1-3 are 1-7% higher than the cost of the basic scenario. The only costs that do not change in any of sce-narios 1-3 compared to the basic scenario are the costs of industrial management (AKind) and the number of trucks.

Based on the results of this thesis, the following conclusions can be drawn:

1. Today's wood supply system is cost-effective and, based on the given condi-tions, provides the overall lowest estimated cost of wood supply of Tunadal's sawmill.

2. In order to reduce the waiting time of the trucks, SCA has to deviate from the cheapest calculated total solution (current situation), and opt in bringing in equal volume seven days a week. This option is close to the current one in calculated profitability and should be used as a prerequisite for more efficient capital utilization.

Main title:Analys av den totala logistikkostnaden för olika råvaruförsörjningsstrategier till Tunadals sågverk
Authors:Larsson, Jonas
Supervisor:Athanassiadis, Dimitris
Examiner:Bergström, Dan
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:494
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:virkesförsörjning, effektivitet, transporter, rundvirke
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10236
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10236
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:06 Mar 2019 14:05
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics