Home About Browse Search
Svenska


Nyman Myr, Christoffer and Skantz, Paulina, 2018. Hästhållarens val av strömaterial. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
327kB

Abstract

The knowledge about the horse natural needs, such as feeding and resting with support for the head, is necessary for the horse keeper to be able to make the right choices about bedding material when holding horses. However, it was not known how the Swedish horse keeper´s think about their choice of bedding material and if the natural behavior of the horse was an important parameter when choosing. The aim of the study was to find out which bedding material that was most common in different parts of Sweden and to see if the horse keeper chose bedding material according to the horse's natural needs. The research questions were; "What is the most common bedding material among horse keeper´s in Sweden?", "What characteristics do horse keepers prioritize when selecting bedding material?" and "What changes would the horse keeper be able to do to meet the horse's laying needs?" The study was conducted through a survey that contained 19 questions. The survey was intended to horse keepers in Sweden and the questionnaire on internet lasted for 20 days. There were 2287 replies collected. Some of the horse keeper´s used two or more bedding materials. Wood shavings was used by 47%, 39% used wood shaving pellets and 27% used straw. The three most prioritized features in the selection of bedding material were absorbency (21%), easy to clean (20%) and easy to handle (13%). Fifty-nine percent stated that they could consider changing bedding material to satisfy the natural behavior of the horse, 12% responded “no”, and 29% responded “maybe”. The result showed that wood shavings are the most common bedding material in Sweden. However, wood shaving pellets are the most common bedding material for business owners. “Absorbency”, “easy to clean” and “easy to handle” are the three characteristics that horse owners in Sweden prioritize the highest. The majority of horse keeper´s may consider changing bedding material to satisfy the natural behavior of the horse. However, it is still unknown what changes horse owners are willing to do.

,

Sett på vilda hästars aktivitet över ett dygn, fördelat i procent, ägnar hästar 63% till födosök, 22% till passivt stående och 4% till att ligga ner. Totalt vilar hästen i cirka två och en halv timme per dygn, uppdelat på två eller fler perioder. Hästen kan nå olika stadier av vakenhetsgrad; dåsighet, ortodox och paradox (djup) sömn. Vid dåsighet kan hästen vila stående, men måste ligga ner för att få ortodox sömn och ligga ner med stöd för huvudet för paradox sömn. Ströbädden som används ska hållas torr, ren och ge hästen en god liggkomfort. Tidigare studier har visat att hästar föredrar att ligga ner på halm framför andra strömaterial och att om annat strömaterial än halm används, ökar risken för onaturligt beteende generellt hos hästarna. För att kunna ta hänsyn till hästens naturliga behov, såsom födosök och vila liggandes och liggandes med stöd för huvudet, behövs kunskap inom ämnet hos hästhållaren. Det var dock inte känt hur hästhållare tänkte i sitt val av strömaterial och om hästens liggbeteende var en viktig parameter i deras val. Syftet med studien var att ta reda på vilket som var det vanligaste strömaterialet hos hästhållare i olika delar av Sverige och se om hästhållaren valt strömaterial efter hästens naturliga behov.

Studien genomfördes genom en enkätstudie utformad i Google Docs och skickades ut till respondenterna via Facebook och Hippologbloggen på Hippson.se. Enkäten innehöll 19 stycken frågor och fylldes i helt anonymt. Enkäten riktade sig till hästhållare i Sverige och insamlingen pågick i 20 dagar. Sammanlagt samlandes det in 2287 svar under mars och april 2018, varav 88% av svaren kom från privatpersoner och 12% från företag. Det vanligaste inhysningssystemet var innebox (86%). Totalt använde flest hästhållare spån, spånpellets och halm som strömaterial (figur 1). Hos företag var spånpellets det vanligaste strömaterialet. En större andel hästhållare använder spånpellets i Svealand och Norrland jämfört med i Götaland. I Götaland används halm av signifikant (p<0,001) fler hästhållare än i Norrland. Beroende på om hästarna är uppstallade i “tätort”, “landsbygd i nära anslutning till tätort” och “landsbygd” (figur 3) skiljer sig valet av strömaterial. I “landsbygd i nära anslutning till tätort” och i “landsbygd” är spån det vanligaste strömaterialet, till skillnad mot i “tätort” där spånpellets är det vanligaste strömaterialet.

Femtiosex procent hade valt strömaterial för att de ansåg att strömaterialet var lättmockat, 46% använde strömaterialet för att de tyckte det var lätthanterligt, och 28% använde strömaterialet för att de stod uppstallade i ett inackorderingsstall där stallägaren bestämde vilket strömaterial som skulle användas. Tjugo procent hade valt strömaterial för att tillgodose hästens naturliga behov. De tre egenskaperna som prioriterades av flest vid val av strömaterial var uppsugningsförmåga, lättmockat och lätthanterligt (se figur 4). Företagen prioriterade lättmockat som den viktigaste egenskapen.

Femtionio procent uppgav att de kunde tänka sig byta strömaterial för att tillgodose hästens naturliga liggbeteende, 12% svarade nej och 29% svarade kanske. En signifikant (p<0,001) skillnad mellan privatpersoner och företag kunde ses i frågan om de kunde tänka sig byta strömaterial för att tillgodose hästens naturliga liggbeteende (tabell 3). En signifikant (p<0,001) skillnad kunde även ses i hur privatpersoner och företag besvarat frågan om de kunde tänka sig att byta strömaterial för att tillgodose hästens naturliga liggbeteende, även om de var tvungna att välja bort en av sina högt prioriterade egenskaper på strömaterial (se tabell 4). Även mellan hästhållare i landsbygd, landsbygd med nära anknytning till tätort och tätort sågs en signifikant (p<0,001) skillnad på frågan om hästhållaren kan tänka sig att byta strömaterial för att tillgodose hästens naturliga liggbeteende (se tabell 7). Av de som brukade se sin häst ligga ner eller se uppenbara spår efter att hästen hade legat ner, använde 47% spån, 39% spånpellets, 27% halm, 17% torv, 8% halmpellets och 2% annat strömaterial.

Studiens frågeställningar och slutsatser:

Vilket är det vanligaste strömaterialet bland hästhållare i Sverige?

Resultatet visar att spån är det vanligaste strömaterialet i Sverige. Dock är spånpellets det vanligaste strömaterialet hos företagare.

Vilka egenskaper prioriterar hästhållare vid val av strömaterial?

Uppsugningsförmåga, lättmockat och lätthanterligt är de tre egenskaper som hästhållare i Sverige prioriterar högst.

Vilka förändringar skulle hästhållaren kunna tänka sig att göra för att tillgodose hästens liggbehov?

Majoriteten av hästhållarna kan tänka sig att byta strömaterial för att tillgodose hästens liggbeteende. Det är dock okänt vilka förändringar hästhållarna är villiga att göra.

Main title:Hästhållarens val av strömaterial
Authors:Nyman Myr, Christoffer and Skantz, Paulina
Supervisor:Morgan, Karin
Examiner:Rhodin, Marie
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K91
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:strömaterial, egenskaper, liggbehov
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10235
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10235
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:06 Mar 2019 12:42
Metadata Last Modified:29 May 2020 12:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics