Home About Browse Search
Svenska


Krantz, Leo, 2019. Prionsjukdomar med fokus på likheter och skillnader mellan scrapie och nor98. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
197kB

Abstract

Prionsjukdomar är en grupp neurodegenerativa sjukdomar som drabbar både djur och
människor. Hos djur finns sjukdomar som bovin spongiform encefalopati (BSE), chronic
wasting disease, scrapie och nor98. Sjukdomarna orsakar stor skada, bl.a. i Storbritannien där
över 178000 fall av BSE har konstaterats sedan mitten på 80-talet vilket har lett till enorma
ekonomiska bortfall. BSE kan även infektera människa och orsaka variant Creutzfeldt-Jakobs
sjukdom (vCJD). Gemensamt för sjukdomarna är att de orsakas av en omvandling av
kroppsegna prioner (PrPC) till patogena prioner (PrPSc). PrPSc ansamlas i hjärnan och leder till
degeneration av neuroner. Varför det här sker är ännu inte fastställt. Scrapie och nor98, som
fokus ligger på i det här arbetet, infekterar små idisslare och det finns teorier om att de även
kan överföras till nöt. Sjukdomarna karaktäriseras av långa inkubationstider som sträcker sig
över flera år med svårtolkade kliniska symptom som ataxi och motoriska störningar. Scrapie
och nor98 är spridda över stora delar av världen där scrapie finns konstaterat i bland annat
Storbritannien, Nordamerika, Brasilien och Frankrike. Nor98 finns rapporterat i Nordamerika,
Nya Zeeland och flera europeiska länder som Storbritannien, Tyskland och Norge. Prionerna
som orsakar nor98 verkar uppstå spontant i hjärnan och sjukdomen tros inte vara smittsam.
Nor98 uppträder oftast som enstaka fall. Scrapie smittar däremot genom oralt intag av prioner
som gör att de kroppsegna prionerna omvandlas till den patogena varianten. Sjukdomen är
smittsam och prioner kan överföras till urin och blod och på så vis spridas till andra djur.
Genotypen har visats spela en stor roll för inkubationstiden och hur mottagligt djuret är för
sjukdomarna. Hos scrapie är vissa genotyper överrepresenterade medan några genotyper är
förknippade med resistens mot sjukdomen. Intressant är att genotyper som är förknippade
med resistens mot scrapie verkar medföra en ökad risk att smittas av nor98. Inkubationstiden
hos får med Scrapie kan variera mellan 18 månader och fem år. Hos nor98 är inkubationstiden
generellt ännu längre och kan variera mellan tre till åtta år. Scrapie har påträffats i Sverige vid
ett tillfälle 1986 men tros nu inte finnas i landet. Nor98 påträffades däremot senast 2003 i
Sverige och det kan antas att sjuka djur finns i landet. Dyra studier och komplicerad
sjukdomsutveckling gör att mycket återstår att ta reda på om sjukdomarna.

,

Prion diseases is a group of neurodegenerative diseases that affect both animals and humans.
In animals there are diseases such as bovine spongiform encephalopathy (BSE), chronic
wasting disease, scrapie and nor98. The diseases can have great impact, for instance in Great
Britain where more than 178000 cases of BSE have been confirmed since the mid-80s
resulting in tremendous economic damage. BSE can also infect humans and cause variant
Creutzfeldt-Jakobs disease (vCJD). All of the diseases are caused by the transformation of
normal prions (PrPC) to pathogen prions (PrPSc). PrPSc accumulate in the brain and cause
neurodegeneration. Why this happens is a question yet to be answered. Scrapie and nor98,
which are the main focuses of this project, infect small ruminants and it has been suggested
that they may infect cattle as well. The diseases are characterised by long incubation periods,
stretching over several years with cryptic symptoms such as ataxia and motor function
disorders. Scrapie and nor98 are spread over big parts of the world with scrapie occurring in
Great Britain, North America, Brazil and France. Nor98 has been reported in North America,
New Zeeland and multiple European countries such as Great Britain, Germany and Norway.
The prions that cause nor98 are thought to occur spontaneously and the disease doesn’t seem
to be contagious. Scrapie, on the other hand, infects the host via oral intake of infectious
prions that cause the normal prions to transform into the pathogen variant. The disease is
contagious and prions can be transmitted thru urine and blood and infect other animals. The
genotype seems to be important for determining the susceptibility of the animals to the
diseases. In scrapie some genotypes are overrepresented, whilst some genotypes are
associated with resistance to the disease. Interestingly enough some genotypes associated with
resistance to scrapie seem to increase the risk of developing nor98. The incubation time in
scrapie can vary between 18 months to five years. In nor98 the incubation time is generally
even longer and can vary between three to eight years. Scrapie has been encountered in
Sweden on one occasion in 1986 but is not thought to exist in the country today. Nor98 on the
other hand was last encountered in 2003 and sick animals can be assumed to exist in the
country today. Expensive studies and complicated development of the diseases result in many
unanswered questions regarding the diseases.

Main title:Prionsjukdomar med fokus på likheter och skillnader mellan scrapie och nor98
Authors:Krantz, Leo
Supervisor:Vargmar, Karin
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:51
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:scrapie, nor98, prionsjukdomar, nervcell, encefalopati
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10229
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10229
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:27 Feb 2019 12:51
Metadata Last Modified:28 Feb 2019 02:00

Repository Staff Only: item control page