Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Anna, 2019. Effekt av raslinje och social miljö under di-perioden på smågrisars hälsa och tillväxt fram till 9 veckors ålder. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
600kB

Abstract

Nederländsk Yorkshire (Z-linjen; ZY) är vanligt förekommande i svensk grispro-duktion idag eftersom aveln med Svensk Yorkshire (SY) lades ner 2012. I den tidi-gare svenska aveln, har grisarna indirekt selekterats för att fungera i grupphållnings-system eftersom svensk djurskyddslag skärptes i slutet av 1980-talet med att suggor ska hållas i grupp under dräktighet. I andra delar av Europa har suggor hållits enskilt och fixerat under dräktigheten. Aveln utomlands har därför inte bidragit till gynn-samma beteenden i grupphållna system. Grupphållning och gynnsamma beteende till grupphållning har numer fått större betydelse. Sedan 2013 ska suggor hållas i grupp under dräktigheten inom EU. Från 2020 börjar en liknande lag gälla i vissa delstater i USA.

Studiens syfte var att jämföra smågrisarnas produktionsresultat för tillväxt, hälsa och dödlighet mellan Yorkshirelinjerna ZY och SY. En social behandling inkluderades i studien för att se om social träning påverkade smågrisarnas produktionsresultat samt om det fanns något samspel mellan social behandling och raslinje. Delar av resultat från Welfare Quality® protokollet användes för att jämföra och analysera förekomst av antalet sår, hältor, rörelsestörningar och inflammationer mellan raslinje och mellan social behandling.

Studien var en observationsstudie baserad på redan insamlad information där pro-duktionsresultat från 6 kullar av SY och 8 kullar av ZY ingick. Social träning (ST) utfördes för 7 av kullarna och 7 kullar var kontrollgrupp (KG). Programpaket SAS användes för databearbetning och statistisk analys. Deskriptiv statistik togs fram för sjukdom, dödlighet, tillväxt (födelse till 9 veckors ålder), sår, hälta, rörelsestörning och inflammation med hjälp av procedure MEANS och procedure FREQ. Statistisk analys av medelvikt, tillväxt, dödlighet, kullstorlek och sår genomfördes med SAS procedure GLM (variansanalys) med 6 olika modeller.

Resultatet visade signifikanta skillnader (p = 0,003) i kullstorlek mellan raslinjerna där större kullstorlek fanns hos ZY. Antalet sår skilde signifikant mellan vissa åldrar inom samt mellan de två raslinjerna. Antalet sår ökade med åldern. Social träning hade ingen effekt på de analyserade variablerna i denna studie. Utifrån resultaten i studien är det svårt att dra någon generell slutsats angående skillnader mellan raslinjerna.

,

Dutch Yorkshire (Z-line; ZY) is common in Swedish pig production today because breeding for Swedish Yorkshire ended in 2012. Pigs in Sweden have indirect been selected for behaviour beneficial for group housing systems since the 1980ies be-cause of the Swedish legislation, that states that sows should be housed in groups also during gestation. In other parts of Europe sows have been housed individually with possibility to fixate the sow. Therefore the breeding abroad haven´t included indirect selection for behaviour beneficial in group systems. Today group housing and behav-iour beneficial have higher importance in whole European and northern America. Since 2013 the EU legislation say than sows should be group housed. From 2020 a similar legislation comes in parts of USA.

The aim of the study was to compare piglet production results for growth, health and mortality between the two lines of Yorkshire, SY and ZY. A social treatment was included to see if social training had an effect on piglet production results. An other aim was to investigate an interaction between social treatment and line of breed was studied. Results from a part of the Welfare Quality® protocol was included to com-pare and analyze number of wounds, lameness, locomotion and inflammation be-tween the line of breed and between the social treatments.

The study was of statistical design based on already collected information with pro-duction results from 6 litters of SY and 8 litters of ZY. Of these 14 litters, 7 litters had treatment social training (ST) and 7 litters were control group (KG). The statistic analyzing and data creating was done by using SAS package. Descriptive statistic was created for diseases, mortality, growth (born to 9 weeks old), wounds, lameness, locomotion and inflammation by using procedure FREQ and procedure MEANS. Statistical analyses were done for mean weight, growth, mortality, litter size and number of wounds by using 6 different models and analyzed by procedure GLM (analysis of variance).

Significant difference was found for the results for litter size (p = 0.003) between the two lines of breeds. ZY had higher litter size than SY. Number of wounds was also significantly different between certain piglet ages within and between lines of breed. Number of wounds increased with increasing age. Social training haven´t an effect on the piglet production results in this study. Conclusion about differences between the two breed lines couldn’t be done.

Main title:Effekt av raslinje och social miljö under di-perioden på smågrisars hälsa och tillväxt fram till 9 veckors ålder
Authors:Olsson, Anna
Supervisor:Wallenbeck, Anna
Examiner:Lundeheim, Nils
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:762
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:svensk Yorkshire, nederländsk Yorkshire, social träning, smågris, tillväxt, dödlighet, hälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10208
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10208
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal genetics and breeding
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:19 Feb 2019 12:04
Metadata Last Modified:20 Feb 2019 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics