Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Linda, 2018. Debrideringsmetoder inom djursjukvården. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
709kB

Abstract

Behandling av sår är en viktig och vanlig uppgift inom djursjukvården. Debridering är det enskilt viktigaste steget vid behandling av sår och innebär upprensning av infekterad, nek-rotisk eller kontaminerad vävnad i syfte att skapa goda förutsättningar för läkningsproces-sen. Det finns ett flertal metoder för sårdebridering och ingen är lämpad för alla sorters sår. Kunskap kring de olika metoderna är väsentligt för att bra och effektiv sårvård ska kunna erbjudas på kliniker och djursjukhus.

Syftet med det här examensarbetet i djuromvårdnad är att belysa ämnesområdet genom att beskriva de debrideringsmetoder som finns inom djursjukvården och att med en enkät-undersökning ta reda på i vilken omfattning metoderna används kliniskt inom den svenska djursjukvården. Arbetet ämnar även undersöka den vetenskapliga evidensen inom det vete-rinärmedicinska forskningsområdet för de debrideringsmetoder som används.

Inledningsvis gjordes en litteraturgenomgång inom ämnesområdet med avsikt att skapa en övergripande bild över vilka debrideringsmetoder som, enligt litteraturen, förekommer inom djursjukvården. Litteraturgenomgången utgör grunden till arbetets litteraturöversikt och enkätundersökning.

Enkätundersökningen skickades ut till kliniker och djursjukhus i Sverige vars verksamhet är inriktad mot smådjur eller häst. Totalt distribuerades enkäten till 89 kliniker och djursjuk-hus och av dessa inkom svar från 36. Enkätresultatet visar att det främst är två metoder som används; sårspolning och kirurgisk debridering. Andra debrideringsmetoder används i be-tydligt mindre utsträckning och enkätresultatet indikerar att det främst beror på att det saknas kunskap kring många av debrideringsmetoderna

Utifrån resultatet av enkätundersökningen genomfördes en litteraturstudie med avsikt att hitta de veterinärmedicinska forskningsstudier som gjorts om debrideringsmetoder. Totalt identifierades och granskades 18 studier. Resultatet indikerar att det finns ett behov av fler forskningsstudier på samtliga debrideringsmetoder för att val av debrideringsmetod ska kunna ske evidensbaserat.

,

Wound treatment is an important and common task in animal health care. Debridement is the single most important step in the treatment of wound and involves removal of all in-fected, necrotic or contaminated tissue in order to create good conditions for the healing process. There are several methods of wound debridement and no one is suitable for all sorts of wounds. Knowledge about the different methods is therefore essential for providing good and effective wound care.

The aim of this bachelor thesis in Veterinary Nursing is to highlight the subject by de-scribing the methods of debridement in animal health care and with a survey investigate the extent to which the methods are used clinically in Swedish animal health care. The work also aims to explore the scientific evidence of the debridement methods used.

Initially, a literature review was carried out in the subject area with the intention of creat-ing an overall picture of which debridement methods that, according to literature, occur in animal health care. The literature review forms the basis for the work's literature review and questionnaire survey.

The survey was sent to horse and small animal clinics in Sweden. In total, the question-naire was distributed to 89 clinics and animal hospitals, and responses from 36 were re-ceived. The result of the survey shows that there are mainly two methods used; wound irri-gation and surgical debridement. Other methods of debridement are used to a much smaller extent and the survey results indicate that it is mainly due to lack of knowledge about many of the debridement methods

Based on the results of the survey, a literature study was conducted with the intention to finding the veterinary research studies carried out on debridement methods. A total of 18 studies were identified and reviewed. The result indicates that there is a need for more re-search studies on all methods of debridement in order for the choice of debridement method to be based on evidence.

Main title:Debrideringsmetoder inom djursjukvården
Authors:Andersson, Linda
Supervisor:Pedersen, Anja
Examiner:Bergh, Anna
Series:Examensarbete inom djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2018:2
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:debridering, sårvård, djursjukvård, evidens, djuromvårdnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10170
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10170
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Jan 2019 13:59
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page