Home About Browse Search
Svenska


Gunnarsson, Caroline and Gylling, Jessica, 2018. Övervakningsmetoder och jämförelse av förberedelsetid vid allmän anestesi av föl och unghästar på ett svenskt hästdjursjukhus : en retrospektiv studie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
276kB

Abstract

Ett föls fysiologi ser annorlunda ut jämfört med en vuxen individs fysiologi. Deras omogna fysiologi gör att de blir sårbara och särskilt utsatta vid allmän anestesi, och har en ökad risk för att dö under den allmänna anestesin jämfört med en vuxen häst. För att tidigt kunna upptäcka förändringar eller problem och vid behov behandla dessa är det viktigt med en kontinuerlig övervakning av patienten.

Syftet med detta arbete var att genom en retrospektiv studie undersöka hur frekvent övervakningsmetoderna temperaturmätning, blodtrycksmonitorering, pulsoximetri och kapnografi användes på ett svenskt hästdjursjukhus vid allmän anestesi av föl och unghästar upp till ett års ålder. I den retrospektiva studien undersöktes också hur lång förberedelsetid det var från induktion av anestesi fram till att operation påbörjades, samt om förberedelsetiden under allmän anestesi skiljde sig något mellan om den utfördes under dagtid eller om den utfördes under jourtid. Dagtid definieras som vardagar mellan 08.00-16.30 och jourtid definieras som 16.30-08.00 alla vardagar samt alla helgdagar fram till 08.00 nästkommande vardag.

Resultatet av den retrospektiva studien grundades på 56 anestesijournaler. Blodtrycksmonitorering, pulsoximetri och kapnografi användes i majoriteten av dessa 56 anestesifall. Däremot förekom temperaturmätning endast vid ett fåtal tillfällen. Vidare kunde förberedelsetiden från induktion av anestesi fram till att operation påbörjades endast utläsas i tolv anestesijournaler, det på grund av ofullständiga uppgifter i de övriga anestesijournalerna. Då tre fall behövde exkluderas kunde det i de nio övriga undersökta fallen ses att den genomsnittliga förberedelsetiden var 52,9 minuter lång, samt att det inte fanns någon skillnad mellan om anestesin utfördes under dagtid eller under jourtid.

Konklusionen av det här arbetet var att blodtrycksmonitering, pulsoximetri och kapnografi användes frekvent under allmän anestesi av föl och unghästar upp till ett års ålder. Däremot framkom det i den retrospektiva studien att temperaturmätning sällan förekom, trots att det i vetenskaplig litteratur betonas att det är viktigt att övervaka kroppstemperaturen hos unga individer för att kunna åtgärda eventuell hypotermi. Detta för att hypotermi är vanligt förekommande hos föl under allmän anestesi.

I den retrospektiva studien kunde inte några slutsatser dras kring förberedelsetiden eller om det finns en skillnad i förberedelsetid mellan dagtid och jourtid på grund av ett för litet underlag. Anledningen till att underlaget blev litet var på grund av att informationen i anestesijournalerna var otillräcklig.

,

A foal’s physiology is different compared to the physiology of adult individuals. Their immature physiology makes them more sensitive and vulnerable during general anesthesia, and increases the risk of death during the anesthesia compared to the adult horse. In order to detect any changes or problems and treat those during the early stages, continuous monitoring of the patient is essential.

The aim of this study was to, with a retrospective study, analyze how frequently the monitoring methods temperature measurement, blood pressure measurement, pulse oximetry and capnography were used at a Swedish horse hospital during general anesthesia in foals and young horses up to one year of age. The length of the preparation time between the induction of anesthesia until the surgery started was also analysed in the retrospective study. Furthermore, the study analysed if the preparation time differed between general anesthesia performed during daytime or if it was performed out-of-hours. Daytime is defined as 8.00-16.30 during weekdays and out-of-hours is defined as 16.30-08.00 during weekdays and all weekends and holidays until 08.00 the next weekday.

The result of the retrospective study was based on 56 anesthetic journals. Blood pressure monitoring, pulse oximetry and capnography were used in the majority of these 56 anesthetic cases. On the other hand, temperature measurement occurred only in a few occasions of these 56 cases. Furthermore, the preparation time between the induction of anesthesia until the surgery started was only possible to determine in twelve anesthetic journals, due to incomplete information in the other anesthetic journals. Three cases needed to be excluded, but it was possible in the nine other investigated cases, to see that the average preparation time was 52,9 minutes long. Neither was there a difference between general anesthesia performed during daytime or general anesthesia performed out-of-hours.

The conclusion of this study is that blood pressure monitoring, pulse oximetry and capnography were used frequently during general anesthesia in foals and young horses up to one year of age. However, in the retrospective study, it was found that temperature measurement rarely occurred, even though scientific literature emphasizes that it is important to monitor the body temperature in young individuals in order to correct potential hypothermia. This is because hypothermia is common in foals during general anesthesia.

No conclusions could be made in this retrospective study regarding the preparation time, neither was it possible to compare the preparation time between daytime or out-of-hours procedures. This was because of incomplete information in the anesthetic journals.

Main title:Övervakningsmetoder och jämförelse av förberedelsetid vid allmän anestesi av föl och unghästar på ett svenskt hästdjursjukhus
Subtitle:en retrospektiv studie
Authors:Gunnarsson, Caroline and Gylling, Jessica
Supervisor:Svonni, Elin
Examiner:Edner, Anna
Series:Examensarbete inom djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2018:7
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:häst, föl, anestesi, monitorering, duration
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10165
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10165
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Jan 2019 10:49
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics