Home About Browse Search
Svenska


Forslind, Linnea, 2018. Rehabilitering med passiv rörelseträning, massage och ståträning på paraplegiska hundar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
276kB

Abstract

Diskbråck är en vanlig orsak till neurologisk dysfunktion hos hund och oavsett om skadan opereras eller inte behövs rehabilitering för att återfå bästa möjliga funktion i bakbenen. Ett diskbråck som orsakar paraplegi ger följder som orsakar ökad inaktivitet och ökad tid i stillhet. Ytterligare symtom kan vara minskad ledrörlighet, muskelkontrakturer, muskelatrofi och minskad cirkulation. En patients villighet och motivation att utföra rehabilitering påverkas av förekomsten av smärta. Forskning gällande rehabiliteringsmetoder vid paraplegi på hund är begränsad.

Rehabilitering kan bestå av flera metoder, både passiva och aktiva. Denna litteraturstudie fokuserar på metoderna passiv rörelseträning, massage och ståträning och deras indikationer och kontraindikationer. Baserat på litteraturgenomgången beskrivs effekterna av de olika metoderna, särskilt med avseende på smärta, muskelkondition, muskelmassa och ledrörlighet hos hundar med paraplegi i bakbenen. Även för- och nackdelar med metoderna analyseras i samma avseende.

Vid ett diskbråck är en eller flera diskar mellan kotorna påverkade och disken som hamnat i kotkanalen ger en kompression eller kontusion av ryggmärgen och det är detta som i olika grad ger neurologiska störningar och smärta.

Vetenskaplig dokumentation för passiv rörelseträning visar på effekter inom normalisering av ledrörlighet och tyder på att det finns effekt inom smärtlindring. Vetenskaplig dokumentation för massage tyder på att det finns effekt inom smärtlindring och normalisering av ledrörlighet. Vetenskaplig dokumentation för ståträning tyder på att det finns effekt inom smärtlindring samt bibehållande av muskelkondition och muskelmassa.

Utifrån det material som hittats skulle alla tre rehabiliteringsmetoder kunna användas för smärtlindring. Passiv rörelseträning och massage skulle kunna användas för bibehållande av ledrörlighet, medan ståträning skulle kunna användas för bibehållande av muskelkondition och muskelmassa. Ett rehabiliteringsprogram behöver individanpassas och det finns ingen färdig mall för hur det ska se ut. En individanpassning med ett rehabiliteringsprotokoll med olika metoder med olika förklaringsmodeller och indikationer hjälper patienten att återhämta sig och återfå så mycket som möjligt av den neurologiska funktionen.

Utifrån den här litteraturstudien kan det vara indicerat med flera rehabiliteringsmetoder som kombineras för att hjälpa en patient tillbaka till bästa möjliga funktion efter en paraplegi. Alla tre metoder kan vara användbara vid diskbråck på hund, men det krävs ytterligare studier inom området för att kartlägga metodernas effekt på hundar med diskbråck.

,

Invertebral disc herniation is a common cause of neurologic dysfunction in dogs and regardless if the dog has surgery or not the dog needs rehabilitation to regain as much function as possible in the hindlegs. An invertebral disc herniation that causes paraplegia consequently leads to inactivity and immobilisation which is manifested as reduced joint mobility, muscle contractures, muscle atrophy and reduced circulation. The patient’s willingness and motivation to perform rehabilitation is affected by the presence of pain. The scientific documentation regarding rehabilitation methods for paraplegia in dogs are limited.

A rehabilitation program consists of several methods, both passive and active. This litterature study focus on the methods passive range of motion, massage and gait training and the indications and contraindications of these methods. Based on the literature review, effects of the methods are described, especially with respect to pain, muscle condition, muscle mass and joint mobility in dogs with paraplegia in the hindlegs. Advantages and disadvantages are also analyzed with the same respects.

In case of a herniated disc one or more discs between the vertebrae are affected and the disc that is in the vertebral canal causes a compression or contusion of the spinal cord which is the cause for neurologic disruption and pain.

The scientific documentation for passive range of motion shows effects in normalization of joint mobility and indicates that there are effects in analgesia. The scientific documentation for massage indicates that there are effects in analgesia and normalization of joint mobility. The scientific documentation for gait training indicates that there are effects in analgesia and preservation of muscle condition and muscle mass.

Based on the material included, all three rehabilitation methods could be used for pain relief. Passive range of motion and massage could be used for preservation of joint mobility, while gait training could be used for preservation of condition and muscle mass. A rehabilitation program needs an individual customization and there is no template for the construction. To help the patient recover and regain as much as possible of the neurologic function an individually customized rehabilitation program with various methods with different explanation models and indications are needed.

Based on this literature study, several rehabilitation methods may be indicated to be combined to help a patient back to best possible function after a paraplegia. All three methods can be useful in the treatment of invertebral disc herniation in dogs, but further studies in the field are required to gain a deeper understanding for the methods’ impact on dogs with invertebral disc herniation.

Main title:Rehabilitering med passiv rörelseträning, massage och ståträning på paraplegiska hundar
Authors:Forslind, Linnea
Supervisor:Bergh, Anna
Examiner:Olsén, Lena
Series:Examensarbete inom djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2018:6
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:rehabilitering, diskbråck, paraplegi, hund, passiv rörelseträning, massage, ståträning, djuromvårdnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10159
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10159
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Jan 2019 14:16
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics