Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Josefine and Söderstedt, Sara, 2018. Spelar storleken roll? : en studie om huruvida storleken på uppvakningsboxen påverkar kvaliteten på uppvakning hos hästar efter allmän anestesi. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
851kB

Abstract

Uppvakning efter allmän anestesi är ett riskfyllt moment för hästar och komplikationer av varierande allvarlighetsgrad uppkommer mer frekvent hos häst än hos andra vanliga sällskapsdjur. De flesta uppvakningsrelaterade skador är av mindre allvarligt slag, såsom skrapsår och lacerationer, men fatala skador som benbrott och allvarliga myopatier förekommer. I tidigare studier har faktorer som hästens ålder, hälsotillstånd och längden på anestesin visat sig påverka uppvakningens kvalitet. En faktor som fått relativt lite utrymme i befintliga undersökningar är huruvida storleken på uppvakningsboxen påverkar kvaliteten på uppvakningen, och denna inriktning valdes därmed till detta kandidatarbete. Därtill undersöktes även eventuella skillnader gällande kvantitativa event, som resningsförsök och kollisioner med vägg, mellan hästar som genomgått en uppvakning i en mindre respektive en större uppvakningsbox.
Studien innefattade 26 kliniskt friska hästar som genomgått planerade artroskopier vid två hästkliniker i Uppsala län. Klinikernas uppvakningsboxar skiljde sig åt i storlek, 10,98 m² respektive 17,65 m², men var för övrigt inredda på likartat sätt. Hästarnas uppvakningar videofilmades och utifrån detta material gjordes en kvantitativ mätning samt en kvalitativ bedömning av varje häst. Det kvantitativa protokoll som användes för mätningen var specifikt utformat för denna studie medan det kvalitativa protokollet var validerat och tillämpat i tidigare forskning. En signifikant skillnad påträffades avseende kvalitet i förhållande till storlek på uppvakningsbox, där uppvakningarna i den mindre uppvakningsboxen var av bättre kvalitet än de i den större uppvakningsboxen. Vidare fanns en signifikant skillnad i antal resningsförsök mellan hästarna i mindre respektive större uppvakningsbox, där färre försök till resning gjordes i den mindre uppvakningsboxen. Gällande antal kollisioner med vägg påträffades ingen signifikant skillnad mellan hästarna i de två olika storlekarna på uppvakningsbox.
Resultaten från studien styrker tesen att en lämplig storlek på uppvakningsbox är av betydelse för hästarnas kvalitet på uppvakning. Ytterligare forskning inom ämnet fordras om riktlinjer för adekvat storlek på uppvakningsbox ska kunna utformas med ett vetenskapligt underlag. Avsikten med gemensamma riktlinjer är att göra uppvakningar efter allmän anestesi säkrare, för både hästar och personal.

,

The recovery period after general anaesthesia is critical for horses and complications occur more frequently in horses than among other common companion animals. Most recovery-related injuries are less severe, such as abrasions and lacerations. More fatal injuries, like fractures and severe myopathies, do however occur. Factors proven to affect the quality of the recovery in previous studies are, for example, the age and health of the horse as well as the length of the anaesthesia. One aspect of the recovery, which has not been investigated to the same extent, is whether the size of the recovery box affects the quality of the recovery. Therefore, the aim of this study was to examine possible differences in recovery quality between horses with recoveries in a smaller and a larger recovery box. The study also investigated if there were any differences in the number of quantitative events, such as attempts to rise and collisions against interior walls, between horses with recoveries in a smaller and a larger recovery box.
The study involved 26 clinically healthy horses that had gone through planned arthroscopic procedures at two different horse clinics in Uppsala County. The recovery boxes at the two clinics had similar interiors, but differed in size, one was 10,98 m² and the other one was 17,65 m². The recoveries of the horses were videotaped and a quantitative measurement and a qualitative assessment of each horse was made. The quantitative scoring system used was specifically designed for this study while the qualitative scoring system had been validated and used in former studies. The results showed a statistically significant difference in recovery quality between horses with recoveries in a smaller and a larger recovery box, where recovery quality of horses in the smaller box were superior. Furthermore, a significant difference was found in number of attempts to rise between horses in a smaller and a larger recovery box, where horses in the smaller recovery box made fewer attempts. No significant difference could be found in the number of collisions against interior walls between horses in the two different sizes of recovery boxes.
The results from this study indicate that having a recovery box of appropriate size is important when it comes to the quality of recovery of horses. Further research on the subject is still needed for guidelines to be able to be developed with a scientific basis regarding the adequate size of recovery boxes. The purpose of general guidelines is to make recoveries after general anaesthesia safer, for both horses and personnel.

Main title:Spelar storleken roll?
Subtitle:en studie om huruvida storleken på uppvakningsboxen påverkar kvaliteten på uppvakning hos hästar efter allmän anestesi
Authors:Andersson, Josefine and Söderstedt, Sara
Supervisor:Wiklund, Maja and Nyman, Görel
Examiner:Gille, Sanna
Series:Examensarbete inom djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2018:1
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:häst, uppvakningsbox, uppvakningskvalitet, boxstorlek
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10146
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10146
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Jan 2019 10:59
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics