Home About Browse Search
Svenska


Wallin, Emma and Haraldsson, Felicia, 2018. Användningen av CRI med analgetiska läkemedel under allmän anestesi på häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
883kB

Abstract

CRI, som betyder Constant Rate Infusion, innebär att läkemedel administreras intrave-nöst via en infusion med konstant hastighet. Detta kan kombineras med inhalationsanes-tetika för att uppnå balanserad anestesi, eller ges enskilt. En av djursjukskötarens uppgif-ter är att förse patienten med omvårdnad av så god kvalité som möjligt, vilket görs genom att vidta åtgärder som främjar patientens välmående. Tidigare studier har visat att admi-nistrering av analgetiska läkemedel med CRI kan förbättra olika parametrar hos de hästar som genomgår kirurgiska ingrepp under inhalationsanestesi, inte bara ur en analgetisk synvinkel utan också kardiovaskulärt.

Syftet med denna studie var att undersöka hur frekvent användningen av CRI med anal-getiska läkemedel är under inhalationsanestesi i samband med kirurgi på häst vid ett svenskt djursjukhus. I studien undersöktes även om det fanns vissa analgetiska läkemedel som administrerades mer eller mindre frekvent med CRI under allmän anestesi. Använd-ningen av analgetiska läkemedel via CRI jämfördes även mellan bukkirurgi och övrig kirurgi, för att undersöka om några skillnader fanns beroende på typ av ingrepp.

Detta arbete baserades på två delar; en kvantitativ, retrospektiv journalgranskning samt en litteraturgranskning som utgör bakgrunden till arbetet. I journalgranskningen undersök-tes samtliga 839 anestesijournaler från operationer utförda under åren 2016-2017 på ett svenskt djursjukhus. Dock kunde endast 599 av dessa användas i studien. Litteratur-granskningen utfördes genom att studera vetenskapliga studier och litteratur inom områ-det, vilket sedan bildade bakgrunden till arbetet.

Resultatet från journalgranskningen visade att CRI med analgetiska läkemedel admini-strerades till 27% av samtliga patienter under allmän anestesi. Av hästarna som genom-gick bukkirurgi fick 92% CRI med analgetiska läkemedel, medan av de hästar som ge-nomgick övrig kirurgi fick 17% CRI med analgetiska läkemedel. De analgetiska läkemedel som administrerades med CRI vid operationer under inhalationsanestesi var lidokain, butorfanol, morfin, ketamin samt kombinationerna lidokain+ketamin och li-dokain+butorfanol.

,

CRI stands for Constant Rate Infusion and is the administration of drugs intravenously by a constant rate infusion. It can be combined with inhalation anesthesia to achieve balanced anesthesia or be administered separately. One of the veterinary nurse’s duties is to provide the patient with care of as good quality as possible, which is done by taking measures that promote the well-being of the patient. Earlier studies have shown that CRI with analgesic agents can improve vital parameters in horses that go through surgery using inhalation anesthesia, from an analgesic as well as cardiovascular perspective.

The purpose of this study was to investigate how frequently the use of CRI with analgesic drugs is during inhalation anesthesia in connection with surgery on horses at a Swedish animal hospital. It was also investigated if there were some analgesic drugs that were more frequently administered with CRI than others. The use of CRI was also compared between abdominal and remaining surgery to see if there were any differences between the two types of surgery. The study was based on two parts, one quantitative retrospective study of medical records and one literature review. The study of medical records was per-formed by reviewing all 839 surgery charts from surgeries performed 2016-2017 at a Swe-dish animal hospital. However there were only 599 charts that could be used for the re-view. The literature review was conducted by studying scientific studies and literature in the field, which then formed the background to the work.

The results obtained from the study of medical records from the horse clinic´s department of surgery showed that CRI with analgesic drugs were administered to 27% of all horses undergoing surgeries under general anesthesia. CRI with analgesic drugs were administered to 92% of the horses that went through abdominal surgery, while 17% of the horses that went through remaining surgeries had been given CRI with analgesic drugs. The analgesic drugs given with CRI during surgery under general anesthesia were lidocaine, butorphanol, morphine, ketamine and combinations of lidocaine+ketamine and lidocaine+butorphanol.

Main title:Användningen av CRI med analgetiska läkemedel under allmän anestesi på häst
Authors:Wallin, Emma and Haraldsson, Felicia
Supervisor:Svonni, Elin
Examiner:Edner, Anna
Series:Examensarbete inom djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2018:8
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:CRI, djuromvårdnad, allmän anestesi, häst, kirurgi, analgesi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10144
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10144
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Jan 2019 10:47
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics