Home About Browse Search
Svenska


Afonso, Nikitta, 2018. De största hoten mot havssköldpaddornas överlevnad och möjliga lösningar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
388kB

Abstract

I dagens läge möter havssköldpaddan många hot på sin väg genom livet. Som för många arter börjar prövningen direkt efter födseln. För de marina sköldpaddorna är dock många av dessa prövningar orsakade av människan. Mer än en tredjedel av jordens befolkning bor längst kusten och hundratals miljoner människor är beroende av fisk och andra havsresurser för sitt livsuppehälle. Att vi människor många gånger kommer i kontakt och påverkar populationer av havssköldpaddor är inte så svårt att tänka sig. Bifångst vid fiske är ett av de hot som är av mest oro. Havssköldpaddor och andra marina djur kommer till skada vid fiske med olika typer av redskap till havs. Vi människor kontaminerar även deras livsmiljö, havet, med plastavfall och annat skräp vilket också bidrar till minskning av populationer. Ett hot som redan påverkar men som även kan komma att förvärras i framtiden är klimatförändringarna. I denna studie studeras dessa tre största hot mot havssköldpaddans överlevnad, samt diskuteras några åtgärder som vidtas eller bör vidtas. Många gånger är det yrkesfiskarna själva som kommer på lösningar till att minska bifångst. Det ligger i deras intresse bland annat för att fångst av arter som inte är målarter kan skada deras utrustning och även tvinga dem att fiska i andra områden som inte är lika lönsamma för att undvika bifångst. När det kommer till plastavfall är de flesta forskare överens om att utsläppen måste minska, det finns dock delade meningar om hur detta ska gå till. Klimatförändringarnas påverkan på populationer av havssköldpaddor är ännu inte så väl studerade, vilket gör det svårt att avgöra hur omfattande hotet är och vilka åtgärder som bör vidtas.

,

Today, the sea turtle accounter many threats throughout their lives. As for many species the trial begins immediately after birth. However, for the marine turtles, a lot of these threats humans are held responsible for. More than a third of the world’s population live along the coast and hundreds of millions of people depend on fish and other marine resources for their living. That we humans often come in contact with and affect populations of sea turtles is not that hard to imagine. Bycatch by fishing is one of the threats of most concern. Sea turtles and other marine animals are harmed when fishing with various types of gear at sea. We humans also contaminate their habitat, the ocean, with plastic waste and other debris which also contributes to population decline. A threat that already affects the sea but may also worsen in the future is the climate changes. In this study, these three major threats to the survival of the sea turtle are studied. Also measures taken or that should be taken are discussed. A lot of times, the fishermen themselves come up with solutions to reduce by-catch. It is in their interest because catching non-target species can damage their equipment and also force them to fish in other areas that are not as profitable to avoid by-catch. When it comes to plastic pollution, most researchers agree that emissions must be reduced but there are seperate opinions on how this should happen. The impact of climate change on sea turtle populations is not yet well studied, making it difficult to determine the extent of the threat and what measures should be taken.

Main title:De största hoten mot havssköldpaddornas överlevnad och möjliga lösningar
Authors:Afonso, Nikitta
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:1
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:havssköldpadda, hot, bifångst, plastavfall, klimatförändringar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10132
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10132
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:17 Jan 2019 07:13
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics