Home About Browse Search
Svenska


Rocchio, Jeremy, 2018. Bedövningsmetoder vid grisslakt : en etisk jämförelse mellan koldioxid och skjutning på gård. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
141kB

Abstract

Slaktgrisar måste bedövas innan avblodning i Sverige och koldioxidbedövning är den vanlig-aste metoden. Syftet med den här litteraturstudien är att jämföra två diametralt olika bedöv-ningsmetoder, skjutning på gård och koldioxidbedövning, från två normativa etiska teorier, nyttoetik och dygdetik.

Koldioxidbedövning görs på ett slakteri och sker genom att grisar hissas ner i ett schakt med en hög halt koldioxid där de blir medvetslösa och bedövade, för att sedan bli avblodade ome-delbart. De tappar medvetandet på grund av syrebrist och en pH-sänkning i centrala nervsy-stemet. Grisar uppvisar motvilja mot att inandas koldioxid, ett beteende som förstärks desto högre koldioxidkoncentrationen är. En tid efter bedövning med koldioxid återfår grisar med-vetandet om de inte avblodas. En studie på koldioxidbedövning visade genom att mäta reakt-ion på stimulus att bedövningseffekten inte alltid är tillfredsställande.

Skjutning på gård innebär att man bedövar och avblodar djuren på gården innan slaktkroppar-na skickas till slakteri för vidare slakt. Bedövningen görs med ett gevärsskott i pannan på dju-ret för att orsaka en blödning i hjärnan och därmed medvetslöshet. Det har visat sig att meka-nisk bedövning på detta sätt är irreversibel och att djuren inte återhämtar sig även om avblod-ning uteblir. Djuren hålls i grupp vid bedövningsmomentet för att minska stress, och skytten står på avstånd. Skytten väntar tills ett av djuren är i lämplig position. Djuren bedövas ett åt gången och tas omedelbart ut ur paddocken med hjullastare och avblodas direkt. Endast ett fåtal djur bör skjutas per grupp och dag.

De två bedövningsmetoderna belyses utifrån två olika normativa etiska teorier, nyttoetik och dygdetik. Nyttoetik bygger på att våra handlingar ska maximera nyttan, välfärden för de in-blandade. Två principer beskrivs: Människor och djur är lika värda och vissa individers välfärd kan offras om det ökar den totala välfärden. Saker som påverkar om en handling ökar den totala nyttan är risk, djurvälfärd, miljöpåverkan, ekonomi etc. Dygdetik är en etisk teori där fokus ligger på att agera som en dygdig person hade gjort i den situationen man är i. En dygd är en moraliskt god karaktärsegenskap, såsom rättvisa och handlingsklokhet. Djur och männi-skor strävar efter att uppnå sin potential och blomstra, och det anses odygdigt att hindra dessa beteenden.

Djurvälfärd är en väldigt viktig aspekt i båda etiska teorierna. Skjutning på gård är den bättre bedövningsmetoden i detta avseende, både då grisar väldigt ogärna vill vistas i koldioxid och för att koldioxidbedövningen inte alltid blir fullgod även under rätta omständigheter. Pro-duktionseffektiviteten kan sjunka med skjutning på gård eftersom bara ett fåtal djur får slak-tas per dag. Detta kan ha positiv påverkan på miljön då köttkonsumtionen kan minska, men det kan också bli negativt för ekonomin och är något som man som nyttoetiker får väga mot djurvälfärden i diskussionen om vilken bedövningsmetod man anser ger mest totala nytta. En dygdetiker hade inte försakat djurvälfärden för ekonomin och anser därför att skjutning på gård är den bästa metoden.

,

Slaughter pigs must be stunned before exsanguination in Sweden and carbon dioxide-stunning (CO2-stunning) is the most used method. The aim of this literature study is to compare two diametrically different stunning methods, on-farm shooting and CO2-stunning, from two dif-ferent normative ethical theories, utilitarianism and virtue ethics.

CO2-stunning is performed at an abattoir where pigs are lowered into a pit with a high level of CO2, where they are stunned and rendered unconscious followed by immediate exsanguina-tion. The loss of consciousness is caused by hypoxia as well as a lowered pH-level in the cen-tral nervous system. Pigs show aversion towards CO2, a behaviour that strengthens the higher the CO2-concentration is. If not exsanguinated after CO2-stunning pigs will regain con-sciousness. A study on CO2-stunning showed by measuring the reaction to stimulus that the stun quality isn’t always sufficient.

On-farm shooting is performed on the farm where the animals are stunned and exsanguinated before being sent to an abattoir. The animals are stunned with a gunshot to the head, resulting in brain haemorrhage and are therefore rendered unconscious. This method is a type of me-chanical stunning and has proven to be irreversible since animals do not regain consciousness even without exsanguination. The animals are kept in a group in a paddock at the time of stunning to reduce stress. The shooter is positioned at a distance from the animals and the shooter waits for an animal to assume the right position before shooting. Animals are stunned one at a time and immediately hoisted out of the paddock by a front loader and exsanguinat-ed. No more than a few animals per group should be stunned in a day.

The two stunning methods are discussed from two different normative ethical theories, utili-tarianism and virtue ethics. Utilitarianism is based on maximizing the common good, the over-all welfare. Two principles are suggested in utilitarianism: that humans and animals are of equal value, and that some individuals’ welfare can be sacrificed if it increases the overall wel-fare. Factors that determine if an action raises the common good include animal welfare, ef-fects on the climate, economy, among others. Virtue ethics is a theory of ethics in which the focus is on behaving as a virtuous person would have done in the specific situation one is in. A virtue is a morally good quality or trait, such as justice or fortitude. Animals and humans strive to fulfil their potential and thus flourish, and a virtuous person would not inhibit these behav-iours.

Animal welfare is an important aspect in both theories of ethics. On-farm shooting is the better stunning method in this respect, as pigs show strong aversion towards CO2 and CO2-stunning has been shown to be insufficient even when performed correctly. Production efficiency may drop with on-farm shooting since only a few animals ought to be shot per day. Lower effi-ciency may have a positive effect on the environment if meat consumption decreases as a re-sult, but it can also be negative for the economy. A utilitarian will have to weigh economy against animal welfare and the environment when deciding which stunning method maximizes the common good. A virtue ethicist would not neglect animal welfare for the sake of the economy and therefore sees on-farm shooting as the best stunning method.

Main title:Bedövningsmetoder vid grisslakt
Subtitle:en etisk jämförelse mellan koldioxid och skjutning på gård
Authors:Rocchio, Jeremy
Supervisor:Röcklinsberg, Helena
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:70
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:bedövning, slakt, gris, koldioxid, skjutning, etik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10113
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10113
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:15 Jan 2019 12:55
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics