Home About Browse Search
Svenska


Rasmus, Linda, 2018. Neonatal mortalitet hos valp. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
272kB

Abstract

Med neonatal mortalitet menas valpar som dör inom de första 28 levnadsdagarna. Nyfödda valpar är mycket sårbara och är helt beroende av omhändertagande av tiken eller människan. Faktorer som bidrar till neonatal mortalitet är kopplade till individen, tiken och miljön. Denna uppsats fokuserar på att redogöra för de främsta orsakerna till neonatal mortalitet hos hund samt presentera åtgärder som kan vidtas för att förebygga eller minska mortaliteten. Neonatal mortalitet är hög hos hundar jämfört med flera andra däggdjur. De flesta av dödsfallen sker under de första levnadsveckorna. Flera av valpens kroppsfunktioner är omogna vid födseln och valpens tillväxt och mognad är avgörande för överlevnad. Tillräckligt intag av colostrum är viktigt för bildningen av passiv immunitet. Därför är den främsta sysselsättningen för valpen under de första dygnen att dia.
De två främsta orsakerna till neonatal mortalitet hos hund är dystoki (valpningssvårigheter) och bakteriella infektioner. Dystoki är vanligt hos hundar och då dör de flesta valpar av syrebrist. Valpens outvecklade immunförsvar gör den mera utsatt för infektiösa patogener. Bakterier som förekommer hos tiken eller i miljön utgör en stor risk för valpen. Andra faktorer som har visats vara kopplade till neonatal mortalitet är låg födelsevikt, ras, ålder på tik, stor kullstorlek, virus och kongenitala defekter.
Det finns olika sätt att förebygga eller minska risken för neonatal mortalitet. Undersökning av tiken under dräktigheten och en säker miljö vid valpningen ger en bra grund för en frisk valp. Om en valp har problem med andningen eller låg hjärtfrekvens efter födseln är det viktigt att påbörja hjärtlungräddning. De första viktiga åtgärderna är att förebygga hypotermi, hålla valpen torr och stimulera andning genom att gnugga valpen försiktigt vilket minskar risken för att valpen får hjärtstillestånd. Det finns vissa parametrar som kan undersökas efter valpens födsel för att bedöma den nyföddes hälsotillstånd. Detta är ett bra sätt att avgöra vilka valpar som kräver specialbehandling för att överleva. Parametrar som kan användas är APGAR-score (analyserar de viktigaste vitala funktionerna hos nyfödda) samt laktat-, kortisol- och glukoskoncentrationer från blod/amnionvätska. Flera studier visar att dessa parametrar kan förutsäga när valpar har en ökad risk för neonatal mortalitet.
För att minska förekomsten av neonatal mortalitet hos hund är dock mer forskning nödvändig för bättre förståelse av de främsta orsakerna och vilka åtgärder som kan vidtas för att förebygga eller förutse dödsfallen.

,

Neonatal mortality means puppies who die within the first 28 days of life. Newborn puppies are extremely vulnerable and depend completely on caretaking by the bitch or the human. Factors that contribute to neonatal mortality are linked to the individual, the bitch and the environment. This essay focuses on explaining the main causes of neonatal mortality in dogs, as well as presenting measures that can be taken to prevent or reduce neonatal mortality. Neonatal mortality is high in dogs compared to several other mammals. Most of the deaths occur during the first weeks of life. Several of the puppy’s body functions are immature at birth and the puppy’s growth and maturity are crucial for survival. Adequate intake of colostrum is important for the development of passive immunity. Therefore, the main activity of the puppy during the first weeks is to nurse.
The two main causes of neonatal mortality in dogs are dystocia and bacterial infections. Dystocia is common in dogs and most of the puppies die of asphyxia. The puppy’s undeveloped immune system makes it more vulnerable to infectious pathogens. Bacteria that occur in the bitch or in the environment pose a great threat for the puppy. Other factors that have been shown to be associated with neonatal mortality are low birthweight, breed, age of the bitch, big litter size, viruses and congenital defects.
There are different ways to prevent or reduce the risk of neonatal mortality. Examination of the bitch during the pregnancy and a safe environment at parturition provide a good basis for a healthy puppy. If a puppy has problems with breathing or has a low heart rate at birth, it is important to start resuscitation. The first important measures are to prevent hypothermia, keep the puppy dry and stimulate breathing by rubbing the puppy gently which reduces the risk of cardiac arrest. There are certain parameters that can be checked after the birth of the puppy to determine the newborns health-status. This is a good way to identify the puppies which require special treatment to survive. Parameters that can be used are APGAR-score (analyzes important vital functions of the newborn) as well as lactate, cortisol and glucose concentrations from blood/amniotic fluid. Several studies show that these parameters can predict when puppies have a higher risk of neonatal mortality.
However, to reduce the prevalence of neonatal mortality, more research is needed for better understanding of the main causes and which measures that can be taken to prevent or predict deaths.

Main title:Neonatal mortalitet hos valp
Authors:Rasmus, Linda
Supervisor:Persson, Elisabeth
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:69
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:neonatal mortalitet,, hund, dystoki, bakterier, colostrum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10107
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10107
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:14 Jan 2019 13:25
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics