Home About Browse Search
Svenska


Lindemark, Sophia, 2018. Hypertrofisk och dilaterad kardiomyopati hos katt och hund : likheter och skillnader mellan djurslag samt inom respektive kardiomyopati med fokus på etiologi. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
959kB

Abstract

Hypertrofisk och dilaterad kardiomyopati (HCM respektive DCM) är två olika hjärtsjukdomar som båda förekommer hos hund och katt. HCM ses i majoriteten av fallen hos katter, medan DCM förekommer hos hundar i större utsträckning. De har båda en komplex patofysiologi men med åtskiljande karaktäristiska förändringar i hjärtat hos drabbade djur. Vid HCM har hjärtat en nedsatt diastolisk funktion, medan det vid DCM har en nedsatt systolisk funktion. Med tiden fås en progressiv hjärtsvikt oavsett vilken av kardiomyopatierna det handlar om, vilket ger upphov till kliniska symptom till följd av hjärtpatologin.

Jämförande studier inom vardera kardiomyopati finns, där man i de flesta fall jämför antingen hund eller katt med människa. Däremot ser det inte likadant ut vad gäller jämförandet mellan HCM och DCM eller jämförelsen av en kardiomyopati mellan de båda djurslagen hund och katt. Vad för skillnader och likheter finns det mellan respektive inom de två kardiomyopatierna? Finns det några samband gällande etiologi?

Katter drabbas i större utsträckning av HCM än hundar och tvärtom föreligger för DCM. Även om det är ovanligt att respektive kardiomyopati förekommer hos det andra djurslaget, är det inte omöjligt. Hos katter upptäckte man bristen på den essentiella aminosyran taurin som en bakomliggande orsak till varför katter insjuknar i DCM och antalet sjuka katter minskade efter tillsättning av taurin i kommersiellt kattfoder. I en studie på hundar med DCM upptäckte man låga plasmakoncentrationer av taurin hos dessa, följt av en förbättrad hjärtmuskelfunktion när man sedan gav hundarna tillskott av taurin och karnitin.

HCM hos hund har inte rapporterats förekomma i samma omfattning som DCM hos katt. Inte heller finns några kända teorier om varför de få hundar som insjuknar gör det. Hos vissa kattraser har man identifierat mutationer i gener för särskilda muskelproteiner som möjligtvis har en koppling till HCM.

Orsakerna bakom respektive kardiomyopati är inte helt kända och det finns ett flertal teorier, men också studier som kunnat påvisa mutationer i olika gener hos drabbade djur. Dock har dessa mutationer även kunnat ses hos friska djur, vilket indikerar att ytterligare bakomliggande faktorer spelar in i sjukdomarnas helhetsbild och fler studier behöver genomföras. Gemensamma spekulationer kring resultatet av mutationerna är att den kontraktila förmågan påverkas, antingen genom en eventuellt försämrad mekanisk stresstålighet som hos DCM, eller genom en möjlig påverkan på kontraktila muskelproteiner som hos HCM.

,

Hypertrophic and dilated cardiomyopathy (HCM and DCM) are two different diseases of the heart muscle. While HCM is most often observed in cats, DCM is more commonly seen in dogs. They both have a complex pathophysiology and each display characteristic changes of the heart. A diastolic dysfunction of the heart is acquired with HCM, while a systolic dysfunction is seen with DCM. Regardless of cardiomyopathy, congestive heart failure develops with time and clinical signs due to the pathology of the heart can be observed.

There are comparative studies within each cardiomyopathy where dogs or cats are compared to humans. However, when it comes to comparing HCM and DCM to each other, or the comparison of one of the cardiomyopathies within two species – in this case, cats and dogs - the information or number of studies is scarce. What differences and similarities are there between the two cardiomyopathies and within each? Are there correlations when it comes to etiology?

Cats are affected by HCM to a greater extent than dogs and it’s the other way around with DCM. Even if it’s unusual for each cardiomyopathy to be seen with the other species where it doesn’t occur as often, it does happen. The discovery of taurine deficiency as a reason for DCM occurring in cats led to supplementation of this essential amino acid to all commercial cat foods, followed by a decrease of cats with DCM. Low plasma concentration of taurine was discovered in a study on dogs with DCM, followed by an improved heart muscle function when the dogs were supplemented with taurine and carnitine.

The frequency of HCM in dogs has not been described to the same extent as DCM within the cat population, nor are there any known theories as to why the few dogs seen with HCM are affected by it. Mutations in genes encoding for certain muscle proteins has been identified in some breeds of cats. These mutations might be connected to HCM.

The causes of each cardiomyopathy are not fully identified and there are various theories, but there are studies showing mutations in different genes within affected animals. However, these mutations have also been identified in healthy animals, which shows that additional factors play a part in each heart disease and further research is needed. When it comes to the result of the mutations, one shared observation could be the fact that contractile capability is affected. Either by a possible impairment of the mechanical stress mechanisms of the heart as seen in DCM, or the possible effect on contractile muscle proteins as in HCM.

Main title:Hypertrofisk och dilaterad kardiomyopati hos katt och hund
Subtitle:likheter och skillnader mellan djurslag samt inom respektive kardiomyopati med fokus på etiologi
Authors:Lindemark, Sophia
Supervisor:Vargmar, Karin
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:55
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:dilaterad kardiomyopati, DCM, hypertrofisk kardiomyopati, HCM, förekomst, patofysiologi, etiologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10106
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10106
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:14 Jan 2019 14:11
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics