Home About Browse Search
Svenska


Lindehag Oja, Beatrice, 2018. Oönskade beteenden hos katt : – prevalens och riskfaktorer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
392kB

Abstract

Katt (Felis silvestris catus) är ett vanligt och populärt sällskapsdjur världen över. Många djurägare upplever dock oönskade beteenden hos sina katter, det vill säga beteenden som är naturliga för katten, men uppfattas som problem av djurägaren. Oönskade beteenden kan även indikera bristande djurvälfärd, samt resultera i överlämning till djurhem. Denna litteraturstudie syftar till att utreda orsakerna bakom utvecklingen av oönskade beteenden genom att identifiera de vanligaste oönskade beteendena, finna ett samband mellan dessa och kattens naturliga beteende, samt identifiera potentiella riskfaktorer.
De oönskade beteenden som djurägare upplever mest frekvent är aggression, rumsrenhetsproblem, oro/rädsla, och olämpligt klösbeteende. Aggression och rumsrenhetsproblem uppfattas dock av djurägarna som allvarligare än oro/rädsla och olämpligt klösbeteende. Dessa fyra beteenden kan relateras till ett flertal av kattens naturliga beteenden, bland annat jakt, lek, doftmarkering, och självförsvar. Stress och sociala konflikter samt bristande möjlighet att utföra naturliga beteenden kan resultera i oönskade beteenden.
Riskfaktorer som analyseras i denna litteraturstudie är kön, kastrering, ras, ålder, tillgång till utomhusvistelse, antal katter i hushållet, och kontakt med människor. Studier indikerar att aggression och rumsrenhetsproblem är vanligare hos hankatter än honkatter, och att även ålder påverkar förekomsten av dessa två beteenden. Katter med tillgång till utomhusvistelse uppvisar färre oönskade beteenden än katter som enbart hålls inomhus, och antalet katter i hushållet påverkar främst vilken typ av aggressiva beteenden som förekommer. Stimulering och kontakt med människor har en förebyggande effekt på oönskade beteenden. Det finns indikationer på en association mellan förekomsten av oönskade beteenden och ras samt kastrering, men på grund av osäkra resultat krävs ytterligare studier för att fastställa ett samband.
Miljöberikning är av stor vikt för förebyggandet av oönskade beteenden. Katter bör ha tillgång till resurser som klösträd, leksaker, och kattlåda, och utomhusvistelse ger katten större möjlighet att utföra naturliga beteenden. Katter som enbart hålls inomhus har därför extra stort behov av stimulering, och längden på kontakten mellan människa och djur är av större betydelse än frekvensen. I flerkattshushåll bör katterna erbjudas mer än en av varje resurs, och dessa bör vara utplacerade på olika ställen i hemmet. Detta för att ge katterna möjlighet att undvika varandra vid konflikt.
Bristande kunskap är en vanlig orsak till uppkomsten av oönskade beteenden. Genom att öka medvetenheten om kattens behov och signaler kan många oönskade beteenden förebyggas. Detta kan i sin tur resultera i förbättrad djurvälfärd och en starkare relation mellan människa och djur.

,

The domestic cat (Felis silvestris catus) is a popular pet all over the world. It is however common for cats to express behavioural problems. These stem from natural behaviours of the cat but are perceived as problematic by the owners. Behavioural problems can also indicate inadequate animal welfare, as well as result in the relinquishment of the cat to an animal shelter. This literary study aims to investigate the causes of behavioural problems by identifying the most common problems, connect them to the natural behaviour of the cat, and identify potential risk factors.
The behavioural problems that cat owners most frequently experience are aggression, elimination problems, anxiety/fear, and destruction by scratching. Aggression and elimination problems are viewed by the owners as more severe than anxiety/fear and scratching. All four behaviours can be associated with the natural behaviour of the cat, for example predation, play, scent marking, and self defense. Stress and social conflict, as well as an inability to express natural behaviour, can result in the development of behavioural problems.
In this literary study, risk factors like sex, neuter status, breed, age, outdoor access, the number of cats in the household, and human-cat contact are examined. Studies indicate that aggression and elimination problems are more frequently expressed by male cats, and that age also has an impact on these problems in particular. Cats with outdoor access show less behavioural problems than strictly indoor cats, and the number of cats in the household regulates the nature of aggressive behaviour. Stimulation and play prevent behavioural problems. Some studies indicate that there is an association between the development of behavioural problems and breed as well as neuter status, but further studies are needed to determine a connection with greater certainty.
Access to environmental enrichment is important to prevent the development of behavioural problems. Cats should have access to resources like scratching posts, toys and litter boxes. Cats with outdoor access are offered a better opportunity to express their natural behaviour, and therefore strictly indoor cats are in extra need of stimulation. It has been found that the duration of play is more important than the frequency. In multi-cat households, there should be several resources positioned at different locations in the home. Thus, in the case of conflict, the cats have the option to avoid each other.
Lack of knowledge is a common cause for the development of behavioural problems. By increasing the awareness of the needs and signals of the cat, many behavioural problems can be prevented. This in turn can improve the animal welfare, as well as the quality of the human-animal relationship.

Main title:Oönskade beteenden hos katt
Subtitle:– prevalens och riskfaktorer
Authors:Lindehag Oja, Beatrice
Supervisor:Anderson, Claes
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:64
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:Katt, oönskat beteende, aggressivitet, rumsrenhetsproblem, olämpligt klösbeteende, oro, riskfaktorer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10102
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10102
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:14 Jan 2019 11:22
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics