Home About Browse Search
Svenska


Persson, Wide, 2018. Transformera Nyhamnen : en studie av plats-specifika värden i en transformation av ett postindustriellt hamnområde i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Urbaniseringen fortsätter att öka i värden, vilket sätter stor press på bebyggelseytan i växande städer. Industriella hamnområden har allt mer hamnat i fokus för stadsutveckling då de erbjuder ett attraktivt och havsnära läge. Men samtida forskning pekar mot att postindustriella hamnområden i stor utsträckning utvecklas efter samma generiska mall, oberoende geografiskt läge eller historisk bakgrund. Detta skapar en homogen stadsutveckling som går miste om platsernas existerande kvalitéer och värden. Platsspecifika värden kan vara viktiga utgångspunkter för att hitta nya användningsområden för postindustriella hamnområden och skapa en hållbar transformationsprocess. Det krävs därför nya synsätt och metoder för att identifiera och använda platsspecifika värden i transformation.
I detta examensarbete undersöks teorier och metoder för att identifiera platsspecifika värden och hur dessa kan användas i en transformationsprocess av Nyhamnen, ett postindustriellt hamnområde i Malmö som står inför omvandling. Genom en litteraturstudie byggs ett teoretiskt ramverk upp för att skapa insikt om hur platser kan förstås och transformeras. Teorierna appliceras därefter i en kreativ landskapsanalys av Nyhamnen för att pröva dem i praktiken.
Litteraturstudien resulterar i ett ramverk av samtida forskning där platser förstås som dynamiska och relaterande konstruktioner och där platsspecifika värden kan identifieras utifrån kategorierna; material, immateriell och processer. För att finna plats specifika värden, krävs ett analyserande som sträcker sig över olika skalor och som inkluderar en djupare förståelse för platsens historia och samtida praktiker. För att använda sig av platsspecifika värden i en transformation behövs också ett undersökande av platsens aktörer och nätverk för att ur denna vetskap hitta nya nätverk och användningsområden ur det befintliga.
Den kreativa landskapsanalysen av Nyhamnen resulterade i en förståelse för områdets kontext och dess relationer till hamnen och staden. Vad som upplevs som platsspecifikt för Nyhamnen ryms inte i fysiska objekt utan ligger i hur platsens mänskliga och icke-mänskliga aktörer relaterar till varandra och skapar nätverk. Bland annat identifierades industriell atmosfär och semi-publika rum mellan industri och rekreation som platsspecifika värden. Ur denna analys kunde en designuppgift formuleras för en mindre plats inom Nyhamnen, Hullkajen, som handlade om ett samutnyttjande av kajrummet mellan industri och rekreation. Genom att undersöka hur platsens aktörer relaterar till varandra kunde ett designförslag presenteras. I förslaget utnämns Hullkajen till ett semi-publikt rum där industri och rekreation kan samexistera inom en viss tidsram. I relation till tid fungerar förslaget som ett första steg i en transformationsprocess av området vilket presenteras i en avslutande storyboard.
Studien avslutas med en diskussion om arbetets metod och resultat. Här lyfts vikten av att ta tillvara på Nyhamnen och Hullkajens platsspecifika värde som semi-publikt rum i en kommande transformation eftersom att det speglar den blandstad som området väntas bli, där boende, produktion och rekreation kan samexistera.

,

Urbanization continues to grow in the world, which puts pressure on developing cities. Industrial harbor sites more often fall in the perspective for development because of their often central seaside location. However, contemporary research shows that postindustrial harbour sites in many cases gets developed after the same generic rules, not paying attention to historic background or geographic localization. This creates a homogenous development were site-specific qualities gets lost in the process. These preexisting values and qualities might be crucial starting points for creating new use out of postindustrial harbour sites and to create a sustainable transformation process. Therefore, new insights are needed to create methods for identifying place-specific values and to use them in a transformation.
This thesis puts forward methods and theories of how to identify place-specific values and how they can be used in a transformation process for the postindustrial harbour site of Nyhamnen in Malmö, which is awaiting development. Through a literature study, a theoretical framework is formed to create knowledge about how sites can be transformed. The framework is then applied in a creative landscape analysis for Nyhamnen.
The literature study resulted in a framework of contemporary research were sites can be understood as dynamic and relational constructs, and where site-specific qualities can be identified through the categories of; materials, immaterial and processes. To create knowledge that is site- specific, the site needs to be analyzed through different scales and create a deeper understanding about history and contemporary practices. To use this information in a transformation process, a close survey about the sites actors and networks are needed to create something new out of existing qualities.
The creative landscape analysis gave a deeper understanding about Nyhamnens context and its relations to the city and the harbour. What was identified as site-specific values for Nyhamnen, could however not be fitted in physical objects, but how the sites human and nonhuman actors relate and create networks. The sites industrial atmosphere and how the site is used as a semi-public room between industrial activity and recreation was identified as sites-specific values. From his knowledge, a design-task was created for a smaller site with in Nyhamnen called Hullkajen about how the dock space could be mixed used for both industry and recreation. By looking on how the sites actors relate to each other, a design proposal was presented. In the proposal Hullkajen is designated as a semi-public room where industry and recreation can coexist within a certain timeframe. In relation to time the proposal is working as a first step in a transformation process for Nyhamnen, which is presented as a storyboard in the end.
The study ends in a discussion about the thesis methods and results. For instance the importance of making use of Nyhamnen and Hullkajens sites-specific value as a semi-public room in the coming development because it mirrors the vison of Nyhamnen as a mixed city where living, working, production and recreation can coexist.

Main title:Transformera Nyhamnen
Subtitle:en studie av plats-specifika värden i en transformation av ett postindustriellt hamnområde i Malmö
Authors:Persson, Wide
Supervisor:Dahl, Caroline and Lindholm, Gunilla
Examiner:Vogel, Nina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:transformation, platsspecifikt, postindustriell, hamnomvandling, plats-läsning, plats, nätverk, aktörer, dynamik, processer, Actor Network Theory
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10098
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10098
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Jan 2019 09:17
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics