Home About Browse Search
Svenska


Kassab, Zeinab, 2018. Kolangit hos katt : – etiologi och histopatologi. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
681kB

Abstract

Kolangit är en av kattens vanligaste leversjukdomar. Sjukdomen karakteriseras av inflammation i gallgångarna som histopatologiskt kan klassificeras in i olika typer. Syftet med denna litteraturstudie är att redogöra för olika föreslagna etiologier som kan ligga till grund för tre vanliga former av kolangit hos katt, samt att beskriva de olika kolangitformernas histopatologi. Studien ämnar även besvara frågan huruvida det är möjligt att histopatologiskt fastställa kolangitens etiologi.
Etiologierna som ligger till grund för kolangit hos katt är idag inte helt fastställda. Forskare är dock överens om att ascenderande bakteriella infektioner troligtvis ger upphov till neutrofil kolangit. Kattens gallgångsanatomi kan ses som en predisponerande faktor för detta, där den gemensamma utförsgången papilla major i duodenum förmodas möjliggöra reflux av tarminnehåll in till både pankreas och gallgångssystemet. Enteriska bakterier som Escherichia coli förefaller vara vanligast förekommande isolat bland de katter som drabbas av neutrofil kolangit. Kolangit uppträder ofta i samband med pankreatit och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), och en kombination av dessa tillstånd benämns som triadit. Triadit kan föreligga både vid den neutrofila- samt den lymfocytära formen av kolangit. För neutrofil kolangit har en raspredisposition observerats för raserna brittiskt korthår, burma, långhåriga huskatter, perser och siameser. Inget sådant samband existerar för lymfocytär kolangit. Studier på senare tid indikerar att immunmedierade reaktioner är sannolik etiologi för lymfocytär kolangit. Kolangit orsakad av leverflundra innebär oftast en infektion med trematoder ur familjen Ophistorchiidae, men även fall av infektion med trematoden Platynosomum fastosum har rapporterats.
Neutrofil kolangit samt kolangit orsakad av leverflundra särskiljer sig histologiskt, varvid kolangitens etiologi därmed kan fastställas, förutsatt att samtidig närvaro av infektiöst agens föreligger. Neutrofil kolangit kännetecknas bland annat av neutrofiler i gallgångslumen samt i gallgångsepitelet. Kolangit orsakad av leverflundra kännetecknas av dilaterade gallgångar med infiltrat av neutrofiler, makrofager och eosinofiler. Det råder fortfarande oenighet inom forskningen rörande sannolik etiologi för lymfocytär kolangit. Denna form kännetecknas av infiltrat av lymfocyter i portala områden samt i gallgångar, där majoriteten av fallen är Tcellsdominerade. Även duktopeni samt lipogranulom har identifierats, vilka är histopatologiska fynd som tyder på en immunmedierad etiologi.
Kolangit hos katt är ur vissa aspekter fortfarande ett relativt outrett område. Exempelvis skulle ytterligare histopatologiska studier avseende lymfocytär kolangit behövas, i syfte att fastställa dess bakomliggande etiologi. Vidare forskning är även nödvändig för att utreda den eventuella raspredisposition som föreligger för neutrofil kolangit.

,

Cholangitis is one of the most common liver diseases in cats. The disease is characterized by inflammation in the bile ducts and can with the use of histopathology further be classified into various forms. The aim of this literature study is to portray different proposed etiologies that can cause three common forms of cholangitis in cats, and to describe their histopathology. Furthermore, this study aims to answer the question of whether it is possible to determine the aetiology of the different forms of cholangitis through histopathology.
The etiologies causing cholangitis in cats are not yet thoroughly established. Nonetheless, researchers agree that ascending bacterial infections are the most likely cause of neutrophilic cholangitis. The anatomy of the biliary system in cats can be seen as a predisposing factor, where the conjoined common bile duct and pancreatic duct in the duodenum is assumed to enable reflux of duodenal content into both the pancreatic- and the biliary system. Enteric bacteria such as Escherichia coli appear to be the most common bacterial isolates among the affected cats. Cholangitis is often associated with pancreatitis and inflammatory bowel disease (IBD). All three disorders combined, form a condition termed triaditis. This combination is observed both with the neutrophilic- and the lymphocytic form of cholangitis. Regarding breed predisposition, the breeds British Shorthair, Burmese, Domestic Longhair, Persians and Siamese cats seem to be at a greater risk of developing neutrophilic cholangitis. No such association is shown to exist for lymphocytic cholangitis. Recent studies indicate that immunemediated reactions are the most probable cause of the lymphocytic form. Cholangitis associated with the liver fluke is most often caused by trematodes from the Ophistorchiidae-family but cases of infestation with the trematode Platynosomum fastosum have also been reported.
Neutrophilic cholangitis and cholangitis associated with the liver fluke may be distinguished histologically. This enables an aetiological determination, in the concurrent presence of infectious agents. Neutrophilic cholangitis is characterized by infiltrations of neutrophils in the lumen of bile ducts and between biliary epithelial cells. Cholangitis associated with liver fluke infestation is characterized by dilated bile ducts with infiltrates of neutrophils, macrophages and eosinophils. It is not yet possible to determine the aetiology of lymphocytic cholangitis through histopathology, as disagreement among researchers still exist regarding the underlying cause. Lymphocytic cholangitis is characterized by infiltrates of lymphocytes in portal areas and bile ducts, where the majority of cases are dominated by T cells. In addition, ductopenia and portal lipogranulomas have been identified and are histopathological findings that indicate an immune-mediated aetiology.
In some aspects, feline cholangitis is still a relatively unexplored area of research. Further studies regarding lymphocytic cholangitis are needed to reveal its aetiology. Future research is also of importance to further investigate the breed predisposition for neutrophilic cholangitis.

Main title:Kolangit hos katt
Subtitle:– etiologi och histopatologi
Authors:Kassab, Zeinab
Supervisor:Andersson, Elina and Ekman, Stina
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:48
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:kolangit, kolangiohepatit, katt, etiologi, histopatologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10097
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10097
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:14 Jan 2019 08:35
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics