Home About Browse Search
Svenska


Högberg Jeborn, Jennifer, 2018. Minskad antibiotikaanvändning och möjliga alternativ inom grisproduktionen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
540kB

Abstract

Problematiken med antibiotikaanvändningen uppmärksammades först efter flera år av överanvändning, speciellt inom djurproduktionen i tillväxtfrämjande syfte. Sedan dess har användningen minskat per djur men ökat i och med en ökad djurproduktion. Det finns flera vanliga sjukdomar hos gris som i dagsläget kräver antibiotikabehandling. Användandet av antibiotika medför dock risker, framför allt resistensutveckling som leder till mer svårbehandlade sjukdomar hos både djur och människor. Detta ger både lidande för insjuknade som inte kan behandlas, och stora ekonomiska förluster för hela samhället. En minskning av användandet är nödvändigt och bevisligen möjligt i och med att flera länder som t.ex. Sverige har betydligt mindre förbrukning än genomsnittet i Europa. Arbetets frågeställning är därför: hur man nationellt och globalt kan minska användningen av antibiotika och vilka alternativ som finns inom en av de sektorer som förbrukar mest; grisproduktionen. Dessutom utreds de vanligaste anledningarna till antibiotikabehandling hos gris och riskerna med antibiotikaanvändning.
Det finns flera olika tillvägagångssätt för att minska antibiotikaanvändningen. Dels finns förebyggande metoder; förbättringar inom djurhållning och smittskydd, säkerställande att rätt antibiotikabehandling ges, foderrelaterade lösningar för att skapa goda förutsättningar för mikrobiotan eller fodertillsatser som ska minska risk för tarmproblem. Trots förebyggande åtgärder kan det ändå behövas akut behandling och även här finns andra möjliga antimikrobiella lösningar än antibiotika. Fagterapi, preparat som ändrar bakteriepopulationens växt och sammansättning, antimikrobiella peptider och virulensinhibitorer har alla visat potential att motverka bakterietillväxt.
Flera av dessa metoder att minska eller ersätta antibiotikan har möjlighet att bidra till minskad antibiotikaförbrukning, men forskning som bevisar att de fungerar i praktiken och fungerar riskfritt saknas. Det alternativ som möjligen kan ha störst inverkan på förbrukningen och kan implementeras inom en inte allt för avlägsen framtid, är de förebyggande åtgärderna där djurhållning, vaccinering och smittskydd minskar behovet av att behandla djuren alls. De preparat man tänker sig som ersättare till antibiotikan bör med fördel inte kunna ge upphov till resistens mot preparatet. Dels på grund av att det är en hälsofara och dels för att nya preparat med stor risk att selektera för resistens kan komma att prioriteras till humanmedicinen. Därför har alternativ som bakteriella virulensinhibitorer framförts ha stor potential gällande akuta behandlingar, dock efter vidare studier. Utbildning för att minska andelen inkorrekt antibiotikabehandling skulle kunna bidra till minskad konsumtion. För att få ett globalt resultat krävs en gemensam ansträngning för minskad antibiotikaförbrukning, då måste samarbetet mellan institutioner och länder förbättras så att alla kan ta del av de mest effektiva lösningarna och samarbeta för att finna nya.

,

The problems with antibiotic usage were not taken seriously for many years, and there was an overuse of antibiotics, especially as growth promotors in the pig production, during a long period of time. Since then the consumption has decreased when it comes to usage per animal, but it has increased in total due to increased pig production. There are many common pig diseases that require treatment with antibiotics. Unfortunately, antibiotic treatment entails risks, especially development of bacterial resistance which results in incurable illnesses in humans and animals, leading to suffering of sick patients and high economic losses for the society. Therefore, it is necessary to reduce the usage of antibiotics, as it has been proven possible since several countries, Sweden included, has a consumption far below the average in Europe. The question at issue is: how to minimize the usage of antibiotics nationally and worldwide, and what alternatives there are in one of the sectors with the highest consumption of antibiotics; the pig production. Also, some of the most common causes for treatment with antibiotics in pigs are mentioned as well as the risks with antibiotic usage.
There are multiple means to reduce antibiotic consumption. Firstly, there are preventive methods; improvements in animal housing and biosecurity, ensuring correct treatment with antibiotics, feed related solutions which improve the health and conditions of the microbiota, or feed additives that reduce the risk of digestive problems. Secondly, despite preventive solutions there might be a need for acute treatments and there are other potential antimicrobials than antibiotics in this field as well. Phage therapy, substances which change the bacterial community formation or composition and pathogenicity, antimicrobial peptides and bacterial virulence inhibitors have all showed potential to counteract bacterial growth.
Several of these methods to reduce or replace antibiotics have a potential to contribute to reduced antibiotic consumption, but there is a need for research proving the effectiveness and safety of the treatments. The option with the possibly biggest impact on the consumption and that can be implemented in practice within a reasonable future, are the preventive measures where the animal housing, vaccination and biosecurity will decrease the general need for treatments. The substances considered as substitutes for antibiotics should preferably not result in development of resistance against the substance, since it is a health risk and because a substance resulting in selection for resistance could be prioritized for human use. Therefore, the alternatives such as bacterial virulence inhibitors might be favorable options as an acute treatment, however further studies are needed. Education to reduce the proportion of antibiotic treatments given incorrectly could have an impact on the consumption. To get global results in form of decreased antibiotic usage there must be an improved collaboration between institutions and countries so that the we can cooperate to find new options and share the most effective alternatives.

Main title:Minskad antibiotikaanvändning och möjliga alternativ inom grisproduktionen
Authors:Högberg Jeborn, Jennifer
Supervisor:Sternberg Lewerin, Susanna
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:41
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Gris, svin, antibiotika, resistens, probiotika, vaccin, djurhållning, alternativ, fytobiotika, fodertillsatser, bakteriofag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10082
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10082
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:11 Jan 2019 11:18
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page