Home About Browse Search
Svenska


Malmgren, Anna, 2018. Sepsis och osteomyelit hos föl : Överlevnadsprognos och samband. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
279kB

Abstract

Sepsis och osteomyelit är två allvarliga sjukdomar som kan drabba föl. Nyfödda föl är mottagliga för infektioner då de har ett outvecklat immunförsvar och befinner sig i en ny miljö. För att förhindra sjukdom är det av största vikt att fölet får i sig råmjölk av god kvalité inom de första timmarna, eftersom failure of passive transfer (FPT) är den vanligaste orsaken till att föl drabbas av sepsis. FPT innebär att fölet har ett bristande förvärvat immunförsvar eftersom IgG antikroppar från stoets råmjölk ej tagits upp på ett optimalt sätt.
Vid sepsis ses en immunologisk överreaktion på infektion av patogena mikroorganismer vilket leder till en systemisk inflammation. Tillståndet är allvarligt och hör till de vanligaste sjukdoms- och dödsorsakerna hos föl. Idag är överlevnadsgraden för föl med sepsis 32-80%, jämfört med 25% på 1980-talet.
Osteomyelit innebär en inflammation i ben som involverar benmärg. Vanligast hos föl är hematogen osteomyelit, vilket innebär att patogena mikroorganismer som kan adherera till och har affinitet för ben, har spridits till benet via blod. Beroende på fölets ålder förekommer osteomyelit av S-, E-, P- och T-typ i varierande grad. Morfologin är baserad på osteomyelitens lokalisering i benet. S-typ innebär att ledkapselns innermembran är drabbat, vid E-typ ses inflammation i epifysens del av tillväxtbrosket. P-typ innebär istället osteomyelit i metafysens tillväxtbrosk och vid T-typ är ben i karpus eller tarsus drabbade. Lokaliseringen är starkt kopplat till ändrat blodflöde i benet. Hos unga föl finns det blodkärl i rörbenen som förbinder epifysens och metafysens tillväxtplatta, vilket gör att E-typ är vanligast i denna åldersgrupp. Hos äldre föl där dessa kärl har tillbakabildats är P-typ istället vanligare, då det dåliga blodflödet i metafysens loopar underlättar för bakterier att fästa in. Enterobacteriaceae (i Sverige framförallt Escherichia coli), Streptococcus och Actinobacillus hör till vanliga bakterier som isolerats från blodprov och benbiopsi från föl med sepsis och osteomyelit.
Överlevnadsprognosen för föl med sepsis och osteomyelit och ett eventuellt samband mellan dessa sjukdomar undersöks i denna litteraturstudie. Upp till 45% av föl med sepsis drabbas även av infektioner i rörelseapparaten i form av septisk artrit och/eller osteomyelit. Behandlingen som väntar är svår, lång och kostsam och utan garantier för överlevnad. Dessutom är det viktigt att behandlingen inleds i tid då risken att avlida ökar med sex gånger för varje dygn behandlingen försenas. Etiologi och utbredning av osteomyelit är också avgörande för prognosen.

,

Sepsis and osteomyelitis are two serious diseases among foals. New born foals are sensitive to infections due to an undeveloped immune system in combination with exposure to a new environment. In order to prevent illness it is very important that the foal gets colostrum during its first hours as failure of passive transfer (FPT) is the most common cause of sepsis among foals. A foal with FPT has a compromised acquired immune system due to a non-optimal transfer of IgG antibodies from the mare’s colostrum to the foal.
An immunologic overreaction on pathogenic microorganisms is seen in sepsis, which will lead to a systemic inflammation. The condition is serious and one of the most common cause to illness and death in foals. Today 32-80% of the foals with sepsis will survive, compared to 25% in the 1980s.
Osteomyelitis is an inflammation in bone that involves the bone marrow. Most common in foals is haematogenous osteomyelitis, which means that pathogenic microorganisms, with affinity for bone and ability to adhere to bone, will reach the bone from blood. Depending on the age of the foal different types of osteomyelitis occur (S-, E-, P- or T-type). The morphology is based on the localisation of osteomyelitis in the bone. In S-type the inflammation will occur in the synovial membrane, whereas in E-type the epiphyseal gowth plate is affected. P-type osteomyelitis is seen in the metaphyseal part of growth plate and in Ttype bones in carpus or tarsus are infected. The location of osteomyelitis is strongly correlated with the changing blood flow in the bone. Young foals have transvessels through the physis, therefore E-type is most common in this age group. In older foals these vessels have degenerated and the P-type will dominate. This is due to the low blood flow in the metaphysical loops that enables bacteria to attach. Enterobacteriaceae (mainly Escherichia coli in Sweden), Streptococcus and Actinobacillus are among the most common bacteria isolated in blood- and bone samples from foals with sepsis and osteomyelitis.
Survival in foals with sepsis and osteomyelitis and a possible correlation between the diseases are investigated in this literature study. As much as 45% of foals with sepsis will acquire orthopaedic infections as well (septic artritis and/or osteomyelitis). The treatment is difficult, long-term and expensive, without guarantee for survival. Duration, propagation and etiology are crucial for survival. If the treatment is delayed by 24h the foal is six times more likely not to survive.

Main title:Sepsis och osteomyelit hos föl
Subtitle:Överlevnadsprognos och samband
Authors:Malmgren, Anna
Supervisor:Skiöldebrand, Eva
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:60
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:föl, sepsis, osteomyelit, prognos, etiologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10084
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10084
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:11 Jan 2019 11:25
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics