Home About Browse Search
Svenska


Åkerholm, Timjan, 2018. Kan frekvensen av återkommande korsförlamningsfall hos häst minskas med en anpassad foderstat?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
457kB

Abstract

Korsförlamning är en muskelsjukdom som kan drabba alla olika typer av hästar men är vanligast hos tävlingshästar och arbetshästar. De kliniska symptomen för korsförlamning är smärta, kramper och stelhet i musklerna som i värsta fall leder till en tillfällig förlamning främst lokaliserad i rygg och bakben. Hästarna blir ofta svettiga, får kolik-liknande symptom samt myoglobinuri, i allvarliga fall utvecklas akut njursvikt. Det finns fler än en etiologi till korsförlamning och därför har man valt att dela upp sjukdomen i framför allt två olika typer, Recurrent Exertional Rhabdomyolysis (RER) och Polysaccharide Storage Myopathy (PSSM).

RER är en ärftlig typ av korsförlamning som främst drabbar galoppörer och travare, där ett nervösare temperament visats vara stimulerande för att framkalla kliniska symptom. Etiologin är en defekt i kalciumregleringen i muskelcellerna som leder till försämrad funktion i muskeln som då inte lika effektivt kan t.ex. bryta ner glykogen eller sköta cellulära transporter. PSSM är en inlagring av glykogen och anormala polysackarider i skelettmuskulaturen, som vanligen är orsakat av en genetisk mutation (PPSM typ 1) men det finns även fall med okänd etiologi (PSSM typ 2). PSSM drabbar främst quarterhästar och arbetshästar och är inte stressrelaterat som RER. Gemensamt för RER och PSSM är att båda uppträder kroniskt hos majoriteten av individer drabbade av sjukdomen.

I denna litteraturstudie undersöks huruvida olika typer av foder kan minska frekvensen av korsförlamningsepisoder på hästar med återkommande korsförlamning. Forskningen som denna studie grundar sig på visar att både RER och PSSM kan regleras med med en anpassad foderstat, men att det även krävs ett nytt träningsupplägg för att uppnå optimala resultat. Foderstaten behöver drastiskt minskas på stärkelse och socker, vilket bör ersättas med fett för att bibehålla önskad kalorimängd. Huruvida fettet i sig har en specifik positiv egenskap eller bara är ett substitut för stärkelse och socker är ännu okänt. Olika fodertillsatser som E-vitamin, selen och elektrolyter kan vara nödvändiga att tillföra korsförlamningshästar för en god muskelfunktion, men brist på dessa ämnen har inte påvisats vara en primär etiologi till korsförlamning hos häst. För hästar drabbade av RER är en stärkelsefattig foderstat viktig för att minska stress och ge ett lugnare temperament, samt att inte tillföra kroppen mer stärkelse och socker än nödvändigt då den försämrade muskelfunktionen kan ge en upplagring av glykogen. För hästar som lider av PSSM är det viktigast att minska tillgängligt glukos i kroppen och därmed begränsa mängden substrat som finns tillgängligt för den överdrivna glykogenesen som sjukdomen karaktäriseras av.

,

Exertional rhabdomyolysis (ER) is a muscle disease that affects all types of horses, but is most common in competing and draft horses. The clinical symptoms of ER are pain, cramps and stiffness in the muscles which at worst lead to a temporary paralysis that is mainly located to the back and hind legs. The horses are often also sweaty, have symptoms similar to colic, myoglobinuria, and in some cases develop acute renal failure. ER has been divided into different subsets of the disease due to the different etiologies that have so far been examined and proved, the two main types being Reccurent Exertional Rhabdomyolysis (RER) and Polysaccharide Storage Myopathy (PSSM).

RER is a hereditary type of ER that mainly affects competing horses, where a nervous temperament proves to be stimulating for the development of clinical symptoms. Etiology is a defect in the calcium regulation of the muscle cells which leads to impaired function in the muscle, for example faulty glycolysis and reduced function of cellular transport. PSSM is a storage of glycogen and abnormal polysaccharides in the skeletal muscle, which is usually caused by a genetic mutation (PPSM type 1) but there are also cases of unknown etiology (PSSM type 2). PSSM mainly affects quarter horses and draft horses, and is not stress-related as RER. Common for both RER and PSSM is that it appears chronic in majority of individuals affected by the disease.

The purpose of this study is to investigate whether an adjusted diet can reduce the frequency of ER cases in horses with chronic ER. This literature study is based on research that demonstrates that both RER and PSSM can be regulated with a changed diet, but it is also required to introduce a new training regime to achieve optimal results. The feed needs to be drastically reduced on starch and sugar, which should be replaced with fat to maintain the desired amount of calories. Whether the fat itself has a specific positive impact on ER or is just a substitute for starch and sugar is still unknown. Various food additives such as vitamin E, selenium and electrolytes may be provided to ER horses for a good muscle function, but a deficiency of these substances has not been shown to be a primary etiology of ER. For horses affected by RER, a diet low in starch is important for reducing stress and nervousness, as well as not adding more starch to the body than necessary as the impaired muscle function may give rise to glycogen storage. For horses suffering from PSSM, it is most important to reduce available glucose in the body and thereby limit the amount of substrate available to the excessive glycogenesis by which the disease is characterized.

Main title:Kan frekvensen av återkommande korsförlamningsfall hos häst minskas med en anpassad foderstat?
Authors:Åkerholm, Timjan
Supervisor:Skiöldebrand, Eva
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:91
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:korsförlamning,, häst, foder, glykogen,
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10091
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10091
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal diseases
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:11 Jan 2019 12:25
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics