Home About Browse Search
Svenska


Österberg, Frida, 2018. Mastit och luftvägsinfektioner hos nötkreatur : – skillnader i prevalens i olika inhysningssystem?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
710kB

Abstract

Mastit och luftvägsinfektioner är idag två av de vanligaste sjukdomarna hos nötboskap i modern djurproduktion. De orsakar ett lidande för djuren och en sämre avkastning för lantbrukaren. Hur djuren hålls och vilket strömaterial som används påverkar förekomsten av sjukdomarna.

Mastit orsakas ofta av patogener som finns i kornas omgivning och på händerna hos de som hanterar djuren. Bakterierna trivs i varma, fuktiga miljöer, exempelvis halmbäddar. Infektion resulterar bland annat i lägre mjölkproduktion och avlivade djur när problemen kvarstår under längre tid.

Luftvägsinfektioner orsakas ofta av ett komplex av virus och sekundära bakterieinfektioner, de senare kan finnas som kommensaler i luftvägarna. Komplexet brukar kallas Bovine Respiratory Disease Complex (BRDC). Även parasiter som lungmask kan orsaka lunginflammation då de migrerar i bronker och trachea. Luftvägsinfektioner är vanligast hos kalvar och unga djur och då särskilt på sådana som hålls i större grupper. Bra luft och mindre djurgrupper verkar vara av vikt för att minska förekomsten av luftvägsinfektioner, både hos unga och äldre djur. Problemen påträffas oftare i de södra och västra delarna av Sverige än övriga landet och framför allt i djurtäta områden.

I Sverige, och i länder där djurproduktionen liknar vår, har vi flertalet olika inhysningssystem där grundprincipen bygger på att djuren går fritt inomhus eller utomhus eller står uppbundna. Uppbundna system förekommer i Sverige men är sedan 2010 inte lagliga att nyproducera. Övriga länder i västvärlden har varierande regler inom området. Olika sorters underlag som sågspån, halm och gummimattor används och ska vara bekväma för djuren att ligga på. Ett för hårt material undviks av djuren och kan i längden framkalla stress om individerna inte får ligga ner tillräckligt mycket. Det ska samtidigt vara hygieniskt och helst inte vara gynnsamt för bakterietillväxt. Djur som går inne har oftare mastit än de som spenderar mer tid utomhus, förmodligen som ett resultat av att den första gruppen i större omfattning utsätts för bakterier som trivs i strömaterial. Olika bakterier tycks trivas olika bra i olika sorters strömaterial.

Förekomsten av mastit och luftvägsinfektioner beror på fler faktorer än inhysningssystem och strömaterial. Djurens välfärd utomhus respektive inomhus är svår att mäta då även den är ett resultat av flertalet omständigheter. Mer forskning behövs inom området för att kunna värdera vikten av olika faktorer i olika inhysningssystem.

,

Mastitis and respiratory infections are two of the most common diseases among cattle in modern animal production. They cause animal suffering and loss of income for the farmer. Management system and type of bedding affect the frequency of the diseases.

Mastitis is often caused by pathogens that can be found in the cows’ direct environment and on hands of workers. The bacteria prefer a warm and moist environment, for example straw beds. Infection may result in less milk yield and a higher frequency of prematurely slaughtered animals.

Respiratory diseases are often caused by a complex of virus and a secondary bacterial infection, the latter might occur as commensals in the airways. The complex is usually called Bovine Respiratory Disease Complex (BRDC). Parasites as lungworm may also cause pneumonia when they migrate in bronchi and trachea. Respiratory infections are mostly found in calves and young livestock, especially those held in larger groups. Good air quality and smaller herds seem to be important to decrease the prevalence of respiratory diseases, among both young and older animals. Problems in Sweden are mostly seen in the southern and western parts of the country, primarily in areas with dense cattle populations.

In Sweden and other countries where the animal production looks like ours there are several different management systems, where the animals are allowed to move freely indoors or outdoors or are tied. Tied systems exist in Sweden but are not allowed in new productions since 2010. Other western countries have varied laws about tied system.

Different beddings such as sawdust, straw and rubber mats are used and should be comfortable for the animals to lie down on. A too firm surface will be avoided as resting place and might contribute to stressed animals, as a result of too short time per day lying down. At the same time the bedding must be hygienic and not favor bacterial growth. Animals that are kept in constrained system are more likely to be affected by mastitis in comparison to cattle kept outdoors, probably because of bacteria in indoor beddings. Different bacteria seem to prefer different beddings.

The prevalence of respiratory diseases and mastitis depends on far more factors than housing systems and bedding materials. The animals’ welfare outdoors versus indoors is difficult to measure since it depends on various factors. More research on the subject is needed to evaluate the importance of different factors in different housing systems.

Main title:Mastit och luftvägsinfektioner hos nötkreatur
Subtitle:– skillnader i prevalens i olika inhysningssystem?
Authors:Österberg, Frida
Supervisor:Sternberg Lewerin, Susanna
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:93
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:luftvägsinfektioner, mastit, nötboskap, utevistelse, inhysningssystem, smittskydd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10083
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10083
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Agricultural structures
Language:Swedish
Deposited On:11 Jan 2019 11:21
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics