Home About Browse Search
Svenska


Toni, Michaela, 2018. Morbillivirus hos säl och hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
173kB

Abstract

Canine morbillivirus (CMV) och Phocine morbillivirus (PMV) är tidigare kända som Canine Distemper Virus (CDV) och Phocine Distemper Virus (PDV). CMV drabbar vanligen hundar och andra karnivorer i åldrarna 3-6 månader medan PMV främst drabbar sälar. Virusen tillhör familjen Paramyxoviridae och genus morbillivirus. De båda virusen är nära besläktade och har stora likheter genetiskt samt är båda mycket smittsamma. CMV orsakar valpsjuka hos hund och finns spridd över hela världen men hålls under kontroll genom utbredda vaccinationer, som ger en god immunitet mot sjukdomen. Sälar som drabbas av PMV utvecklar sjukdomen sälpest. Detta virus upptäcktes 1988 då det orsakade en stor epizooti bland sälar i norra Europa.

Uppsatsen syftar till att undersöka hur patogenes, smittspridning och diagnostik skiljer sig åt mellan CMV och PMV, om det finns risk för överföring mellan säl och hund samt vikten av vaccination om smittspridning föreligger mellan arterna.

Virusen orsakar immunsuppression och sjukdom karaktäriseras av allvarlig systemisk sjukdom med hög morbiditet och mortalitet. Både CMV och PMV sprids främst genom direktkontakt men kan även överföras genom indirekt kontakt under rätt förutsättningar. Patogenesen och patologin hos virusen har stora likheter oavsett vilken mottaglig art de drabbar. Virusen använder sig av SLAM/CD150- och nectin-4 receptorer för att infektera värdens celler. Då dessa receptorer finns hos ett flertal djurarter är morbillivirus benägna att sprida sig mellan arterna. Dessa receptorer finns vanligen hos immunceller vilket förklarar virusens förmåga att sprida sig systemiskt i kroppen via immunsystemet och dess immunsupprimerande egenskaper.

Sjukdom diagnostiseras säkrast genom obduktion men kan även fastställas med hjälp av Reverse transcriptase PCR (RT-PCR), mätning av antikroppar genom blodprov, immunfluorescensteknik, histopatologi eller immunohistokemi. För att hålla sjukdom under kontroll i Sverige rekommenderas det att grundvaccinera alla valpar och revaccinera vuxna hundar. Däremot vaccineras inte frilevande sälar i dagsläget.

Det finns mycket kvar att utforska, särskilt angående PMV och smittspridning mellan hund och säl. Ytterligare råder det en del osäkerhet i litteraturen då en del författare möjligen använder termen CMV som benämning på morbillivirusinfektion hos både säl och hund. En förklaring till detta kan vara att studierna är gjorda kort tid efter virusets (PMV) upptäckt.

,

Canine morbillivirus (CMV) and Phocine morbillivirus (PMV) are formerly known as Canine Distemper Virus (CDV) and Phocine Distemper Virus (PDV). CMV usually infects dogs and other carnivores in the age of 3-6 months, while PMV mainly infects seals. The viruses are included the family Paramyxoviridae and the genus morbillivirus. The two viruses are closely related and have major genetic similarities and they are both highly contagious. CMV is a worldwide spread virus, which is kept under control by vaccination programs. After vaccination the dogs obtain a good immunity against the disease. PMV was first discovered in 1988 when it caused a major epizootic outbreak among seals in northern Europe.

These viruses are immunosuppressive and the disease is characterized by severe systemic disease with high morbidity and mortality. Both CMV and PMV are mainly spread via aerosols through the respiratory tracts, but can also be transmitted through indirect contact. The pathogenesis and pathology of CMV and PMV have major similarities. For example, both of them use SLAM/CD150- and nectin-4 receptors to infect the host’s cells. These receptors are found in several species which indicate that the virus can be transmitted over the species barriers. The receptors are commonly found in the immune cells, which explain the virus’s ability to spread systemically in the body through the immune system and the viruses’ immunosuppressive abilities.

Disease is best diagnosed through autopsy but can also be determined by reverse transcriptase PCR (RT-PCR), antibodies through blood samples, immunofluorescence, histopathology or immunohistochemistry. To control the diseases, it’s recommended in Sweden to vaccinate all puppies and revaccinate adult dogs to maintain a good immunity. However only domestic seals are currently vaccinated.

There are much left to be studied, especially regarding PMV and the transmission between dogs and seals. Additionally there seems to be an uncertainty in the literature regarding CMV infection in seals when some authors perhaps use this term negligently. An explanation for this may be that these studies were made shortly after the discovery of the virus PMV.

Main title:Morbillivirus hos säl och hund
Authors:Toni, Michaela
Supervisor:Berg, Mikael
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:79
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:valpsjuka, sälpest, vaccination, smittspridning, patogenes, diagnostik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10088
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10088
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:11 Jan 2019 11:59
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics