Home About Browse Search
Svenska


Sohlberg, Lisa, 2018. Stereotypier hos våra vanligaste sällskaps- och produktionsdjur. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
239kB

Abstract

En stereotypi definieras som ett repetitivt beteende utan tydligt mål eller funktion. Stereotypier ses inte hos vilda djur utan utvecklas endast hos djur i fångenskap, till följd av miljön de hålls i. En miljö som inte tillfredsställer djurens högmotiverade beteendebehov skapar frustration, som hos vissa individer leder till stereotypiutvecklig. Några exempel på stereotypier är krubbitning och vävning hos häst, tungrullning hos nötkreatur, torrtuggning och rörtuggning hos svin, ullsugning hos katt och svansjagning hos hundar.

Faktorer som spelar in vid utvecklingen av stereotypier är stress, frustration, utfodring, utevistelse, social kontakt med artfränder, brist på stimulans, avsaknad av kontroll och avvänjning. Hästar kan utveckla stereotypier till följd av exempelvis för lite utevistelse eller för kort ättid, vilket i sin tur kan bero på för liten mängd grovfoder och för mycket kraftfoder. Andra orsaker kan vara otillräcklig social kontakt med artfränder eller en stressig miljö. Nötkreatur utvecklar orala stereotypier till följd av för kort ättid eller av att stå uppbundna, varför en minskning av stereotypier ses hos de individer som får gå ute mycket med fri grovfodertillgång. Hos gris uppstår stereotypier till följd av foderrestriktion eller att grisen inte kan utföra beteenden som att födosöka, böka eller undersöka omgivningen. Både hundar och katter utvecklar stereotypier till följd av exempelvis brist på mental stimulans, oförutsägbarhet eller för tidig avvänjning.

När stereotypin väl uppstått är den svår att åtgärda. Att fysiskt hindra djuret från att utföra stereotypin, till exempel med en krubbitarrem, innebär en sänkt välfärd för djuret. Detta eftersom djuret är väldigt motiverat att utföra beteendet och att då hindra individen från detta skapar stress och obehag. Istället är det bättre att förebygga stereotypierna från att uppstå från första början. Det sker bäst genom att tillgodose naturliga behov hos djuret, exempelvis genom mycket utevistelse och fri tillgång på grovfoder hos häst. Att inte avvänja för tidigt är en viktig faktor i förebyggandet av stereotypier, och om möjligt att göra avvänjningen stegvis. Detta för att minska stressen hos ungen, vilket förebygger senare utveckling av stereotypier. Vidare är det viktigt att sjukdomsutreda djuret vid avvikande beteenden, innan man påbörjar beteendeterapin. Detta för att utesluta att eventuell sjukdom ger upphov till beteendet

,

A stereotypy is defined as a repetitive behaviour without clear goal or function, and is relatively common among our animals as a consequence to the environment the animals live in. Examples of stereotypies include crib-biting in horses, tongue-rolling in cattle, sham chewing in pigs, wool sucking and overgrooming in cats and tail chasing in dogs.

Factors that contribute to the development of stereotypies includes feeding, turnout, social contact with conspecifics, mental stimulation and weaning. Horses develop stereotypies as a consequence to e.g. short feeding time, due to small amounts of roughage and too much concentrate. Other reasons include insufficient contact with conspecifics or a stressful environment. The same applies for cattle, a decrease in stereotypies can be seen when given unlimited access to roughage and possibility to go outside. In pigs, stereotypies develop because the pig is not allowed to perform behaviours such as foraging, rooting, exploring the environment or limited acces to food. Dogs develop stereotypies due to lack of mental stimulus, unpredictability or premature weaning. In cats, stereotypies are seen as a response to stress, lack of mental stimulus or premature weaning.

Once the stereotype has arisen it is difficult to rectify. Trying to physically prevent the animal from performing the stereotypy leads to a reduced welfare for the animal. This because the animal is highly motivated to perform the behaviour. Therefore, when prevented, it creates stress and discomfort for the individual. Since stereotypies are so difficult to rectify, it is better to prevent them from arising in the first place. Prevention of stereotypes is best achieved by satisfying the natural needs of the animals, for example through extensive exercise and free access to roughage in horses. Early weaning is an important factor in the development of stereotypies. In addition it is better to wean step by step, if possible. This to reduce the stress of the youngster, which prevents later development of stereotypes. Futhermore, it is of importance to make sure that the animal does not have any health issues before any behavioural therapy can begin.

Main title:Stereotypier hos våra vanligaste sällskaps- och produktionsdjur
Authors:Sohlberg, Lisa
Supervisor:Yngvesson, Jenny
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:75
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:stereotypi, krubbitning, vävning, tungrullning, rörtuggning, svansjagning, slickdermatit, överdrivet slickande, ullsugning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10052
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10052
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:08 Jan 2019 12:04
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics