Home About Browse Search
Svenska


Snell, Anna, 2018. Kullstorlek hos hund som ett mått på fertilitet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
585kB

Abstract

Hundar blir könsmogna vid 6–12 månaders ålder och tiken genomgår sin brunstcykel cirka två gånger per år. Om hon då blir dräktig är hon det i 63±5 dygn och får i genomsnitt 2–9 valpar per kull, men betydligt större kullar har fötts. Det biologiska syftet med att en tik blir dräktig är att föra hanens och tikens genetiska material vidare och säkra artens överlevnad.

Hundens reproduktion skiljer sig från övriga djurslag på flera sätt, bland annat genom att gulkroppen kvarstår och utsöndrar progesteron oavsett om tiken blir dräktig eller inte samt en förmåga att avlossa fler än ett ägg per äggblåsa, så kallade polyoocytfolliklar. Fertilitet hos hund beror på flera olika faktorer och ett mått på fertilitet är kullstorlek.

Kullstorlek beror i första hand på tikens förmåga att avlossa ägg i samband med hennes ägglossning. Tiken avlossar flera ägg under varje brunstcykel och i regel blir varje ägg en ny individ. På senare år har ett flertal studier gjorts för att försöka klargöra vilka andra faktorer, utöver ägglossningen, som påverkar kullstorleken. Dessa är indirekta fysiologiska faktorer så som ålder, kullnummer, genetisk kullstorlek, födelsevikt, dräktighetslängd, spermakvalitet, inavel, rasstorlek och parningspåverkan. Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka en del av de faktorer som kan påverka kullstorleken och vad de har för betydelse för fertiliteten.

Störst påverkan på kullstorleken har tiken: tikens ålder, rasstorleken, parningssätt (naturlig parning eller insemination, antal parningar/inseminationer och parningstidpunkt) samt inavel (både valparnas inavel och tikens inavel). Påverkan på kullstorleken från hanhundens spermakvalitet var i stort sett obefintlig oavsett vilka variabler som togs med, där såg endast samband med dräktighetsresultat, det vill säga om tiken alls blev dräktig. Dock sågs ett tydligt samband mellan hur parningen gick till och kullstorleken, där en naturlig parning gav överlägset bäst dräktighetsresultat och kullstorlek. Den faktor som kan påverkas av uppfödarna är inavel och forskarna såg i ett flertal studier en minskning av kullstorleken för varje ökande inavelsgrad. Man såg också att det inte spelade någon roll om det var gammal eller ny inavel, vilket talar för en ännu viktigare påverkan då det inte går att räkna bort den gamla inaveln utan påslaget av den nya inaveln kommer att slås ihop med den gamla. Vid en minimering av den ökande inavelsgraden kan man således minska effekten på kullstorleken och därigenom på fertiliteten.

,

Dogs become sexually mature at 6-12 months of age and the bitch goes through heat about twice a year. If she then becomes pregnant, it will last for 63±5 days and she will have in average 2-9 pups per litter, but significantly bigger litters have been born. The biological purpose of a pregnancy is to pass along the genetical material of the male and the bitch to the offspring and to ensure the survival of the species.

The reproduction of the dog differs from other animal species in several ways, including that the corpus luteum persists and secretes progesterone regardless of whether the bitch becomes pregnant or not and an ability to release more than one egg per follicle, from polyoocyte follicles. Fertility in dogs depends on several factors and a measurement of fertility is litter size.

Litter size depends primarily on the ability of the bitch to ovulate eggs during her ovulation. The bitch ovulates several eggs during each heat cycle and usually each egg becomes a new individual. In recent years, several studies have been conducted in order to clarify other factors, in addition to ovulation, that affect the litter size. These are indirect physiological factors such as age, litter number, genetic litter size, birth weight, duration of gestation, sperm quality, inbreeding, breed size and mating effect. The purpose of this literature study is to investigate some of the factors that can affect the litter size and their importance for fertility.

The largest impact on litter size was shown for factors found in the bitch: the age of the bitch, the breed size, the mating (natural mating or insemination, number of matings / inseminations and mating time) and inbreeding (regarding both the puppies and the bitch). The impact on the litter size of the male dog's sperm quality was close to non-existent, regardless of the variables measured, which only effected the pregnancy results, meaning if the bitch at all became pregnant. However, there was a clear relation between how the mating was performed and litter size, where a natural mating yielded by far the best pregnancy results and litter size. The factor that can be influenced by the breeders is inbreeding and the researchers in a number of studies saw a decrease in litter size for each increasing degree of inbreeding. It was also seen that it did not matter if it was old or new inbreeding, which means an even more important influence by new inbreeding, since it is impossible to exclude the old inbreeding and it only will be added to the new. Thereby, minimizing the increasing inbreeding rate can reduce the effect on litter size and thus on fertility.

Main title:Kullstorlek hos hund som ett mått på fertilitet
Authors:Snell, Anna
Supervisor:Persson, Elisabeth
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:74
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Kullstorlek, fertilitet, hund, reproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10050
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10050
Language:Swedish
Deposited On:08 Jan 2019 12:07
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page