Home About Browse Search
Svenska


Aksén, Linn, 2018. Chokladförgiftning hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
452kB

Abstract

Chokladförgiftning är en av de vanligaste typerna av förgiftning hos hund, och orsakas av metylxantiner som finns i produkter från kakaoträdet Theobroma Cacao L. Denna litteraturstudie syftar till att reda ut den forskning som finns kring chokladförgiftning hos hund och de frågeställningar som berörs är:
• Vilken är mekanismen bakom chokladförgiftning hos hund?
• Vilka symptom får hundar vid chokladförgiftning?
• Vilket chokladintag krävs för att toxiska effekter ska uppkomma hos hund?
• Hur behandlas chokladförgiftning hos hund?
• Hur snabbt efter chokladintag bör en hund behandlas?

De metylxantiner som förekommer i choklad är teobromin, koffein och teofyllin, varav teobromin är huvudorsaken till chokladförgiftning hos hund. Detta beror dels på att teobromin är den metylxantin som förekommer i störst mängd i de flesta choklad- och kakaoprodukter och dels på den långsamma absorptionen och eliminationen av ämnet. Koffein har till skillnad från teobromin en snabb absorption och elimination, och koffein finns dessutom oftast endast i lägre doser i chokladprodukter. Teofyllin finns närvarande i sådan liten mängd att ämnet knappt är spårbart i färdiga kakao- och chokladprodukter, vilket gör att teofyllin inte är en bidragande faktor vid chokladförgiftning hos hund.

Mängden metylxantiner varierar mycket i olika kakao- och chokladprodukter. Detta beror dels på olika stort innehåll av kakaoprodukter från Theobroma Cacao L., men även på bland annat kakaobönornas ursprung, odlings- och behandlingsförhållanden och själva chokladtillverkningsprocessen. Detta gör det omöjligt att utifrån en chokladkaka som köps i affären säga precis hur mycket metylxantiner som finns i utan analys på laboratorium. Detta försvårar bedömningen av allvarlighetsgrad efter att en hund intagit en viss mängd choklad, eller kakaoprodukt. Klart står dock att kakaopulver och mörk choklad innehåller högst halt metylxantiner. Mjölkchoklad innehåller betydligt mindre mängd och vit choklad, vars enda ingrediens från Theobroma Cacao L. är kakaosmör, innehåller mycket låga nivåer.

På samma sätt som att mängden metylxantiner varierar i olika kakao- och chokladprodukter varierar även hundars känslighet för metylxantiner, och gränsen för när förgiftningssymptom uppkommer skiljer sig mycket. Trots de stora individuella skillnaderna mellan olika hundar är intag av 20 mg teobromin/kg kroppsvikt satt som gräns för när behandling bör sättas in. Detta motsvarar ungefär 15 – 20 g mjölkchoklad/kg kroppsvikt, 2 g mörk choklad eller bakchoklad/kg kroppsvikt och 0,8 – 4,4 g kakaopulver/kg kroppsvikt. Intag av vit choklad verkar inte medföra någon risk för förgiftning via metylxantiner.

En hund som intagit tillräckligt stora mängder kakao- eller chokladprodukter behandlas huvudsakligen med emetika och/eller aktivt kol. Även dropp kan vara aktuellt, samt riktad behandling mot vissa specifika symptom som kan uppkomma vid allvarligare fall av förgiftning. Ju tidigare efter chokladintag behandling sätts in desto bättre, men även flera timmar efter chokladintaget kan behandling hjälpa då teobromin har en långsam absorption i kroppen.

,

Chocolate poisoning is one of the most common types of poisoning in dogs, and is caused by methylxanthines found in products from the cocoa tree Theobroma Cacao L. This literature study aims to investigate the existing facts concerning chocolate poisoning in dogs. The main questions answered are:
• What is the mechanism behind chocolate poisoning in dogs?
• What are the symptoms in dogs after chocolate ingestion?
• What amount of chocolate intake is needed for a dog to receive toxic effects?
• How is chocolate poisoning treated in dogs?
• How soon after chocolate ingestion should a dog be treated?

The methylxanthines found in chocolate are theobromine, caffeine and theophylline, of which theobromine is the main cause behind chocolate poisoning in dogs. This is partly because of the fact that theobromine is the methylxanthine appearing in the highest level in most cocoa and chocolate products, but also because of the slow absorption and elimination of theobromine in the body. Caffeine, on the other hand, has a quick absorption and elimination and is often found in lower levels in chocolate products. Theophylline is found in even lower levels and is due to that not a contributing factor to the toxic effects appearing in dogs after chocolate ingestion.

The total amount of methylxanthines in different cocoa and chocolate products varies a lot. This is partly because of the fact that different chocolate types contain different amounts of products from Theobroma Cacao L. It also depends on the origin of the cocoa beans and the circumstances during growth and process. Even the manufacturing process of the chocolate affects the amount. Due to these factors it is impossible to know exactly how much methylxanthines a chocolate product from the store contains without laboratory analysis. It is clear though that cocoa powder and dark chocolate contains the highest levels of methylxanthines. Milk chocolate contains significantly lower levels and white chocolate, where the only ingredient from Theobroma Cacao L. is cocoa butter, contains very low levels.

Just like the amount of methylxanthines, the sensitivity for methylxanthines in different dogs varies and the amount of methylxanthines needed to cause toxic effects differs a lot. Despite these individual differences, an intake of 20 mg theobromine/kg bodyweight is set as a limit for when treatment should be put in. This is equivalent to about 15 – 20 g milk chocolate/kg bodyweight, 2 g dark chocolate or baking chocolate/kg bodyweight and 0,8 – 4,4 g cocoa powder/kg bodyweight. The amount of methylxanthines in white chocolate does not seem to bring any toxic effects.

A dog that ingests 20 mg theobromine/kg bodyweight or more is mainly treated with emetics and/or active coal. Hydration and targeted treatment can also be needed in more serious cases of poisoning. The earlier a chocolate poisoned dog is treated the better. However, treatment can be helpful several hours after ingestion because of the slow absorption of theobromine in the body.

Main title:Chokladförgiftning hos hund
Authors:Aksén, Linn
Supervisor:Lundqvist, Johan
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:2
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:choklad, kakao, hund, förgiftning, metylxantiner, teobromin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10047
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10047
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:21 Dec 2018 12:41
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics