Home About Browse Search
Svenska


Follby, Anna, 2018. Morbiditet och mortalitet hos katter som screenats friska avseende felin kardiomyopati. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Felin kardiomyopati är den vanligaste förekommande hjärtpatologin hos katt och är även den främsta orsaken till kardiovaskulär mortalitet. Flera former av kardiomyopati förekommer, men hypertrofisk kardiomyopati (HCM) och restriktiv kardiomyopati (RCM) har visats vara de mest frekvent förekommande. Då ärftlighet för HCM påvisades hos maine coon-katter, initierade en svensk rasklubb tillsammans med PawPeds ett screeningprogram mot HCM hos katt år 2004. Vid screeningen hjärtauskulteras och hjärtultraljudas katten, varefter katten klassificeras som ”frisk”, ”gränsfall (equivocal)” avseende kardiomyopati eller som affekterad med HCM (graderad mild-måttlig-kraftig), RCM, eller med ”annan diagnos”. Djurägaren rekommenderas sedan uppföljande hjärtscreeningar oavsett resultat. Ingen uppföljande studie avseende morbiditet och mortalitet finns publicerad i dagsläget rörande de screenade katterna.

Studiens syfte var att studera morbiditet och mortalitet hos nordiska katter som klassificerats som ”friska”, ”gränsfall” avseende felin kardiomyopati eller med ”annan diagnos” i PawPeds hälsoprogram.

Studien var retrospektiv och inkluderade katter som screenats under perioden 1 januari 2004 till 31 december 2015 i Norden. Enkäter skickades ut till djurägare för totalt 11 123 katter, och 1342 svar erhölls. Svarsfrekvensen för enkäten var cirka 10 % för den totala populationen screenade katter i PawPeds hälsoprogram under studieperioden och 11 % för utskickade enkäter. I den aktuella studien inkluderades totalt 1071 katter, varav 1011 var klassificerade som ”friska”, 48 katter som ”gränsfall” och tolv katter med ”annan diagnos”.

Studiens resultat visar att även katter klassificerade ”friska”, ”gränsfall” eller med ”annan diagnos” vid avelsscreening riskerar att utveckla och avlida till följd av kardiomyopati. Andelen katter som utvecklade kardiomyopati efter screening i den studerade populationen var 3,6 % för katter klassificerade som ”friska”, 18,8 % för katter klassificerade som ”gränsfall”, och 8,3 % för katter klassificerade med ”annan diagnos”. Av katterna klassificerade som ”friska” som senare utvecklade hjärtsjukdom var 65,9 % endast screenade vid ett tillfälle, motsvarande siffra för katter klassificerade som ”gränsfall” var 44,4 %. För både friscreenade och gränsfallskatter visades värdet av att screena katterna vid upprepade tillfällen, då medianåldern vid utveckling av kardiomyopati var 4,5 respektive 3,0 år. Hankatter fanns vara predisponerade för utveckling av kardiomyopati. Beträffande morbiditet var tand- och ledsjukdomar de två främsta rapporterade sjukdomskategorierna hos katter klassificerade ”friska” eller ”gränsfall”. Majoriteten (87 %) av de friscreenade katterna som utvecklade hjärtsjukdom rapporterades avlida till följd av sin hjärtsjukdom. De fem vanligaste dödsorsakerna för katter klassificerade som ”friska” var njursjukdom (17 %), tumörsjukdom (16 %), infektionssjukdom (12 %), hjärtsjukdom (10 %) och trauma/olycka (5 %). För katter klassificerade ”gränsfall” var njursjukdom (15 %) och ledsjukdom (15 %) de vanligaste dödsorsakerna. Inga tydliga samband mellan klassificeringen ”annan diagnos” och morbiditet eller mortalitet kunde ses i studien.

Studiens huvudfynd var att katter ur samtliga screeninggrupper utvecklade kardiomyopati med en medianålder ≥3 år. Resultatet stärker dagens rekommendation om uppföljande screeningtillfällen för att identifiera de katter med en sen utveckling av kardiomyopati.

,

Feline cardiomyopathy is the most common heart pathology in cats and also the largest contributor to cardiovascular mortality. Several different forms of cardiomyopathies are recognised in cats, with hypertrophic cardiomyopathy (HCM) and restrictive cardiomyopathy (RCM) being the most common ones. As a result of HCM being reported as hereditary in Maine Coon cats, a Swedish breed club initiated a screening program against HCM together with PawPeds in 2004. The screening consists of a heart auscultation and a heart echocardiographic examination of the cat, after which the cat is classified as “normal”, “equivocal”, “HCM (graded mild-moderate-severe)”, “RCM” or “other”. The cat is recommended follow up heart screenings, regardless of the screen result. There is no currently published follow-up study regarding morbidity and mortality in screened cats.

The purpose of the study was to examine the morbidity and the mortality in Nordic cats previously classified as “normal”, “equivocal” regarding feline cardiomyopathy or “other” in the PawPeds health programme.

The study was retrospective and included cats screened under the period of 1st of January 2004 to 31th of December 2015 in any Nordic country. A questionnaire was sent to a total of 11 123 cat owners, with 1342 responses obtained. This results in an answer frequency of 10% for all of the screened cats in PawPeds health programme during the study period, and an answer frequency of 11% for the questionnaires. A total of 1071 cats were included in the present study, 1011 were classified as “normal”, 48 cats as “equivocal” and 12 cats as “other”.

The study showed that even cats classified as “normal”, “equivocal” or “other” in the screening programme are at risk of developing and die due to cardiomyopathy. In cats classified as “normal”, the proportions of cats that developed cardiomyopathy after screening were 3,6%, in the “equivocal” cats 18,8%, and 8,3% in cats classified as “other”. The study showed the importance of follow up screening of cats both for those classified as “normal” and “equivocal”, as the median age for developing cardiomyopathy were 4,5 and 3,0 years respectively. A total of 65,9% of the cats screened “normal” were only screened once, for the “equivocal” cats the same number was 44,4%. A predisposition for cardiomyopathy in males was observed. Regarding morbidity, dental and joint diseases were the most frequent disease categories in the “normal” and “equivocal” group. The majority (87%) of cats with heart disease in the “normal” screening group were reported to die due to their heart disease. The five most common causes of death in cats classified as “normal” were kidney disease (17%), neoplastic disease (16%), infectious disease (12%), heart disease (10%) and trauma/accident (5%). The most common causes of death in cats classified as “equivocal” were kidney disease (15%) and joint disease (15%). No pattern regarding morbidity or mortality between the classification could be identified in cats classified as “other”.

The main finding of the study was that a proportion cats in all screening groups developed cardiomyopathy at a median age of ≥3,0 years. This result is in agreement with the current recommendation of follow up screening in cats to identify cats with a late onset of cardiomyopathy.

Main title:Morbiditet och mortalitet hos katter som screenats friska avseende felin kardiomyopati
Authors:Follby, Anna
Supervisor:Häggström, Jens and Ljungvall, Ingrid
Examiner:Rönnberg, Henrik
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:03
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:hypertrofisk kardiomyopati, HCM, restriktiv kardiomyopati, RCM, screeningprogram, morbiditet, mortalitet, PawPeds, katt, pPrognos, frisk, gränsfall, annan diagnos
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10038
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10038
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Dec 2018 08:56
Metadata Last Modified:28 Jan 2020 00:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics