Home About Browse Search
Svenska


Sandell, Tina, 2018. Please eco-drive your tractor! : a study of advisors and key-persons working with energy saving instruments for farmers. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
574kB

Abstract

The Swedish government strives to be independent from fossil fuels and be an example regarding environment and sustainability. This goal requires development in renewable energy production as well for energy efficiency. Swedish agriculture faces challenges when it comes to the renewable energy production. Farmers can lower their energy-use by changing behaviour and routines or by changing energy systems. Researchers and energy experts are confident that it is possible to reduce farmers’ energy use radically. Although changes require some kind of economic costs and the effects can be uncertain. The Swedish Board of Agriculture and the Energy Agency are two authorities, which provide instruments for energy efficiency. Agricultural advisors are seen as the main carriers for the instruments for energy savings. The instruments consist of contribution and counselling where advisors competence is essential. At the same time, there are fewer advisors with the right skills that work with energy and these instruments in the agricultural sector.

Theory of Practice has been used to describe the practice for individuals within multiple of different situations and areas of research. A primary methodological aim is an approach that can capture and analyse individuals in their everyday practices in an intricately way. Additionally, Stakeholder Theory is used in this study to bring out an understanding for the different actors. Their needs and behaviours, which are affected or can, affect the instruments for energy savings.

There are several studies about the instruments for energy savings, which focus on farmers’ motivation for the environmental work. There is a lack of studies about the advisors and authorities work with the instruments for energy savings. Therefore this study fills a gap in the existing literature. The aim of this study is to explore advisors and key-persons activities working with instruments for energy savings for reducing GHG emissions on farms. Thus 18 interviews were performed with advisors and key-persons that works with the instruments provided to farmers. This study has a flexible design and an explorative approach where the researcher used the theoretical framework, Theory of Practice and Stakeholder Theory, to categorize and analyse the empirical findings.

The results of this study show that advisors are located in a complex context between authorities and farmers. It is not explicitly stated what their obligations for implementing marketing for the instruments are. Further, it has arisen that it is troublesome to attain a satisfying overview of the instruments for energy savings. The findings also confirm the lack of advisors and reveal that almost every advisor has their methodology and opinion about the instruments. The insights gained from this study may be of assistance to provide a broad perspective about the advisors and key-persons working with the instruments. It would be interesting to investigate further what different aspects are essential for the advisors in the marketing of the instruments for energy savings.

,

Den svenska regeringen strävar efter att vara oberoende av fossila bränslen och att vara ett föregångs exempel när det gäller miljö och hållbarhet. Detta mål kräver utveckling av förnybar energi-produktion och -effektivitet. Det svenska jordbruket står inför utmaningar när det gäller förnybar energi. Lantbrukare kan sänka sin energianvändning genom att ändra beteende och rutiner eller genom att byte energisystem. Forskare och energiexperter är övertygade om att det är möjligt att radikalt minska lantbrukares energianvändning genom dessa förändringar. Förändringar som innebär någon form av ekonomiska kostnader och med osäkra effekter. Jordbruksverket och Energimyndigheten är två myndigheter som tillhandahåller verktyg för energieffektivisering. Rådgivare inom den agrara näringen är grundläggande för att lantbrukare ska kunna tillgodose dessa verktyg för energibesparingar. Samtidigt blir rådgivarna med rätt kompetens som arbetar med dessa verktyg färre.

Theory of Practice är en teori som har använts för att beskriva individers utövande inom flera olika forskningsområden. Det primära syftet är ett tillvägagångssätt som kan fånga och analysera individer i sin vardag. I denna studie används även Intressentmodellen där syftet är att få förståelse för de olika aktörerna, deras behov och beteenden, som påverkas eller kan påverka verktygen för energibesparingar.

Det har framkommit att det finns ett flertal studier om lantbrukares motiv och barriärer för att arbeta med energibesparing. Samtidigt finns det en avsaknad av studier som behandlar rådgivare och myndigheters roll i detta arbete. Denna studie ämnar att fylla detta gap genom att studera rådgivare och nyckelpersoners arbete med verktygen för energibesparing på gårdar.18 stycken intervjuer genomfördes därför med rådgivare och nyckelpersoner. Denna studie har en flexibel design och ett explorativt tillvägagångssätt där forskaren använde Theory of Practice och Intressentmodellen för att kategorisera och analysera de empiriska resultaten.

Resultatet från denna studie visar att rådgivare befinner sig i ett komplicerat sammanhang mellan myndigheter och jordbrukare. Det finns otydligheter i vem som är ansvarig för att implementera marknadsföring för verktygen till lantbrukare. Vidare har det framkommit att det är svårt att får en tydlig översikt av vad det finns för verktyg att tillgå för lantbrukare. Resultaten bekräftar även den problembakgrund som har beskrivits angående bristen på rådgivare som arbetar med detta. Det framgår även att nästan alla rådgivare har sitt egna tillvägagångsätt när det gäller utförandet av marknadsföring och rådgivning av verktygen. Insikterna från denna studie är behjälpliga för att ge ett brett perspektiv om rådgivares och nyckelpersonernas uppfattningar och aktiviteter angående verktygen. Till vidare forskning vore det intressant att ytterligare undersöka vilka olika aspekter som är viktiga för rådgivarna angående marknadsföringen av verktygen för energibesparingar.

Main title:Please eco-drive your tractor!
Subtitle:a study of advisors and key-persons working with energy saving instruments for farmers
Authors:Sandell, Tina
Supervisor:Gaddefors, Johan and Casimir, Justin
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1178
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:agricultural advisors, agricultural sector, athorities, energy efficiency, energy savings
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10019
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10019
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Additional Information:Assistant supervisor: Justin Casimir, Research Institution of Sweden, Division of Bioscience and Materials
Deposited On:11 Dec 2018 13:41
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:23

Repository Staff Only: item control page