Home About Browse Search
Svenska


Sjulgård, Hanna, 2018. Algblomning vid badplatser : kan dess provtagningar komplettera miljöövervakningen?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

EU:s vattendirektiv 2000/60/EC har som mål att skydda och förbättra vattenkvalitén inom Europa. För att ta reda på vad som behöver åtgärdas i ett vatten görs flera statusbedömningar, en av dessa bedömningar är ekologisk status. EU har även ett badvattendirektiv 2006/7/EG som kompletterar vattendirektivet. Direktivet gäller för de bad som har fler än 200 besökare per dag och provtagningar sker av bland annat E. coli, vattentemperatur och algblomningsförekomst för att få fram en badvattenprofil.

I den ekologiska statusen bedöms bland annat försurning och övergödning av sjöar, vattendrag och hav. Förekomsten av övergödning baseras på halter av näringsämnen och ökning av växtplankton. En parameter som provtas är biomassan av cyanobakterier vilka är starkt kopplat till algblomningar. Vid en algblomning blir vattnet grumligt på grund av massförekomst av alger. Algblomningar kräver en viss näringsnivå, är väldigt väderberoende och sker under en kort tid av året vilket gör att det krävs flera provtagningar för att inte missa en algblomning. Badplatserna ska provtas minst 3-4 gånger per badsäsong medan det för den ekologiska statusen i många vatten sker endast en gång per år. Därför vore det bra om det två olika provtagningarna kunde komplettera varandra.

Syftet med denna studie är att ta reda på om observationerna för algblomningar från badplatser kan komplettera den nationella- och regionala miljöövervakningen som sker för att bedöma ekologisk status i en sjö. Detta har gjorts genom att jämföra dessa två typer av provtagningar, cyanobakteriebiomassa mot algblomningsförekomst, i sjön Mälaren som har många badplatser. De flesta provtagningsstationer för miljöövervakningen ligger en bra bit ut i vattnet i Mälaren. Att utföra provtagningarna för den regionala- och nationella övervakningen är kostsamt då båt måste användas. Därför vore det optimalt om badplatsprovtagningarna kunde komplettera miljöövervakningen, eftersom de tas oftare och är enklare att utföra då de tas från stranden.

Mälarens vatten fick antingen den ekologiska statusen god eller måttlig i den 2:a förvaltningscykeln, vilket är mellan åren 2010-2015. Under samma år hade badplatserna i Mälaren algblomning på allt från inga till hälften av alla provtagningar som tagits. I provtagningarna för cyanobakteriers biomassa i miljöövervakningen antog jag att värden över 1,0 mg/l innebar en algblomning (WHO 2003). Därefter beräknades och jämfördes den relativa frekvensen
av prover med cyanobakterier över 1,0 mg/l med den relativa frekvensen av algblomningar på badplatserna för varje område i Mälaren. Slutsatsen är att det kan finnas ett samband mellan algblomningsförekomsten på badplatserna och miljöövervakningen men det är inte självklart att det är så. Men om proverna från badplatserna tas i beaktande i den ekologiska statusbedömningen fås ett bredare underlag och det blir mindre risk att en algblomning missas för att miljöövervakningen sällan sker.

,

The purpose of the EU Water Directive 2000/60/EC is to protect and improve the quality of water within Europe. To find out what need to be addressed in a water, status assessments are made. One of these assessments is the ecological status. EU also got a Bathing water directive 2006/7/EG which complement the water directive. The directive includes the bathing areas who have more than 200 visitors per day. The water is sampled for E. coli, the water temperature and algal blooms for example and they are used to get a bathing water profile. In the ecological status for instance acidification and eutrophication is assessed in lakes, watercourses and coastal waters. The presence of eutrophication is based on levels of nutrients and growth of phytoplankton. One sampled parameter is the biomass of cyanobacteria which is strongly associated with algal blooms. In an algal bloom, the water becomes muddy due to the abundance of algae. Algal blooms require a certain nutritional level, is dependent on the weather and takes place during a short period of the year which means that multiple sampling is required in order not to miss an algal bloom. The bathing areas are sampled at least 3-4 times each year every bathing season, while for the ecological status many waters is only sampled once a year. Therefor it would be good if the two types of samplings could complement each other.

The purpose of this study is to determine whether the observations from bathing sites can complement national and regional environmental monitoring done to assess ecological status. This has been done by comparing the two samplings of biomass of cyanobacteria and algal blooms, in the lake Mälaren which got many bathing areas. For the environmental monitoring most of the samplings stations are located out in the middle of the water in Mälaren. It is expensive to perform the sampling for the regional- and national environmental monitoring because a boat must be used. Therefore, it would be positive if the samplings from the bathing areas could complete the environmental monitoring, as they are easier to take and done more frequently.

The water in Mälaren got the ecological status good or moderate in the second cycle that is between year 2010-2015. The bathing areas in Mälaren had during the same years algal blooms in none to half of the samples taken. In the biomass samples for the cyanobacteria in the environmental monitoring I assumed that algal blooms got values over 1,0 mg/l (WHO 2003). Then the relative frequency of samples with a biomass over 1,0 mg/l was compared to the relative frequency of algal blooms at the bathing areas in the same water bodies in Mälaren. The conclusion is that there may be a connection between the relative frequency of algal blooms at the bathing areas and the environmental monitoring, but it is obvious that it is so. If the samples from the bathing areas are used in the assessment of the ecological status a wider base is achieved and there will be less risk that an algal bloom is missed due to the rarely sampling in the environmental monitoring.

Main title:Algblomning vid badplatser
Subtitle:kan dess provtagningar komplettera miljöövervakningen?
Authors:Sjulgård, Hanna
Supervisor:Drakare, Stina
Examiner:Köhler, Stephan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Keywords:algblomning, cyanobakterier, ekologisk status, Mälaren, badplatser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9997
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9997
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Aquatic ecology
Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:21 Dec 2018 14:13
Metadata Last Modified:20 May 2020 10:53

Repository Staff Only: item control page