Home About Browse Search
Svenska


Arvidsson, Maja and Spence, Ann Christine, 2018. Aktivitetsmonitor på katt : en pilotstudie av överensstämmelsen mellan registrerad och observerad aktivitet med fokus på skillnad mellan katter av olika storlek. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Mätning av aktivitet hos våra sällskapsdjur kan inom djursjukvården användas för att upptäcka olika sjukdomar samt utvärdera olika behandlingar. Accelerometri är en validerad, praktisk och objektiv metod för att mäta aktivitet. Ett accelerometerbaserat mätverktyg ger möjlighet att mäta djurets aktivitet i hemmiljö under en längre tidsperiod, vilket antas ge en mer korrekt bild av aktivitetsnivån än vid en kortare mätning i klinisk miljö.

Det övergripande syftet med arbetet var att undersöka om en accelerometerbaserad aktivitetsmonitor, framtagen för katt, kan användas för att kvantifiera och kategorisera aktivitet. Det gjordes genom att observera hur många gånger respek-tive förprogrammerad aktivitetskategori förekom. Observationsstudiens syfte var att undersöka om aktivitet som registrerats av en accelerometerbaserad aktivitets-monitor, monterad på ett halsband, överensstämde med observerad aktivitet från videoinspelning. Syftet var även att undersöka om överrensstämmelsen varierade beroende på kattens storlek.

Under observationsstudien filmades två katter av olika storlek, vilket efter bear-betning av data resulterade i 3600 observationer (3600 sekunder) för respektive katt. Katterna bar aktivitetsmonitorn ventralt på halsen under videoinspelningen. Observerad aktivitet protokollfördes, genom subjektiv bedömning vid videoanalys, utifrån monitorns fem förprogrammerade aktivitetskategorier: Vila, Gång, Lek, Lek på rygg och Kraft. Registrerad aktivitet från monitorn jämfördes sedan med observerad aktivitet.

Av de 3600 observationerna för respektive katt överensstämde registrerad och observerad aktivitet vid totalt 2462 tillfällen (68,4 %) för Katt 1 och 2406 tillfällen (66,8 %) för Katt 2. Överensstämmelsen var högst i aktivitetskategorin Vila (86,6 % och 94,4 %) och lägst i aktivitetskategorin Lek på rygg (25,7 % och 14,8 %).

Med målet att ytterligare öka aktivitetsmonitorns relevans för användande inom djursjukvården togs förslag på åtta modifierade aktivitetskategorier fram: Inaktivi-tet, Äta/dricka, Eliminering, Kroppsvård, Huvudskakning, Förflyttning, Lek, och Hopp. De framtagna aktivitetskategorierna baserades på kattens naturliga bete-ende. Kategorierna bör dock främst ses som ett teoretiskt förslag till förbättring av aktivitetsmonitorn med fokus på användbarhet inom djursjukvården.

,

In veterinary care, the measurement of our pets’ activity can be used to diagnose various diseases and to evaluate different treatments. Accelerometry is a validated, practical and objective method for measuring activity. An accelerometer-based measuring tool makes it possible to measure activity in home environment during a longer time period. This is assumed to give a more accurate reflection of the pet’s activity level than measurement for a short time in a clinical setting.

The overall objective of the study was to evaluate if an accelerometer-based activity monitor, designed to use on cats, can be used to quantify and categorize activity. The specific objective of the observational study was to evaluate if activity registered in an accelerometer-based activity monitor, mounted on a collar, corresponded with observed activity from video recording. The objective was also to evaluate whether the agreement varied between cats of different size.

Two cats of different size were filmed during the observational study, resulting in 3600 observations (60 minutes) for each cat. The cats wore the activity monitor ventrally on the neck during the video recording. Observed activity, based on the monitor’s five pre-programmed activity categories, was defined through video analysis and entered in a protocol. The activity categories were: Rest, Walk, Play, Play on back and Impact. Registered activity from the monitor was then compared with observed activity.

Out of the 3600 observations for each cat, agreement between registered and observed activity occurred in 2462 (68,4%) observations for Cat 1 and 2406 (66,8%) observations for Cat 2. The highest agreement was seen in the activity category Rest (86,6% and 94,4%) and the lowest in the activity category Play on back (25,7% and 14,8%).

To further increase the activity monitor’s relevance of use in veterinary care, eight modified activity categories were drafted: Inactivity, Eating/drinking, Elimination, Grooming, Head shake, Transfer, Play and Jump. These activity categories were based on the cat’s natural behavior. Although, they should primarily be seen as a theoretical proposal for improving the activity monitor, focusing on its utility in veterinary care.

Main title:Aktivitetsmonitor på katt
Subtitle:en pilotstudie av överensstämmelsen mellan registrerad och observerad aktivitet med fokus på skillnad mellan katter av olika storlek
Authors:Arvidsson, Maja and Spence, Ann Christine
Supervisor:Bergh, Anna
Examiner:Hammarberg, Ann
Series:Examensarbete inom djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2018:19
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:accelerometri, accelerometerbaserad aktivitetsmonitor, aktivitet, fysisk aktivitet, katt, validering, rehabilitering, djuromvårdnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9982
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9982
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:20 Nov 2018 11:55
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics