Home About Browse Search
Svenska


Devlin, Nicole and Olausson, Sofia, 2018. Aktivitetshalsband : en pilotstudie för att utvärdera tillförlitligheten i ett halsbands mätningar av katters aktivitet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Inom veterinärmedicin och djuromvårdnad ses ett stort användningsområde för accelerometerbaserade aktivitetsmonitorer. Att objektivt kunna mäta djurs beteendemönster och aktivitetsnivå under längre tidsperioder kan vara ovärderligt för kartläggning och behandling av vissa sjukdomar och åkommor. Speciellt inom området rehabilitering finns ett behov av en mätmetod som kan mäta aktivitet objektivt.

Syftet med denna studie var att undersöka om katters aktivitet som registrerades av ett halsband innehållande en accelerometerbaserad aktivitetsmonitor överensstämde med den aktivitet som observerades i en videoanalys. Studien undersökte även om en kategorisering av enbart aktivitet och inaktivitet resulterade i en bättre överensstämmelse mellan observerad aktivitet och registrerad aktivitet än vid användning av fem olika aktivitetskategorier.

I studien observerades två katter genom en subjektiv videoanalys där 2312 respektive 2849 observationer, motsvarande sekunder, analysera-des. Katterna bar accelerometerbaserade aktivitetsmonitorer fästa ventralt på halsband. Baserat på aktivitetsmonitorns förprogrammerade aktivitetskategorier protokollfördes och jämfördes de videoregistrerade aktiviteterna med de monitorregistrerade aktiviteterna. De förprogrammerade kategorierna innefattade Vila, Gång, Lek, Lek på rygg och Kraft. Därefter kategoriserades de protokollförda aktiviteterna i Inaktivitet (Vila) och Aktivitet (Gång, Lek, Lek på rygg och Kraft). Detta för att möjliggöra analysen av registreringarnas överensstämmelse vid en sådan kategorisering.

Utöver de förprogrammerade kategorierna togs egna aktivitetskategorier fram (Inaktivitet, Äta/dricka, Eliminering, Kroppsvård, Huvud-skakning, Förflyttning, Lek och Hopp). Detta för att på en teoretisk nivå se om kategorierna hade kunnat öka användningsmöjligheten av aktivitetsmonitorer inom djuromvårdnad. På grund av att kategoriseringen var teoretisk och inte kunde registreras av aktivitetsmonitorn kunde de inte analyseras vidare utan var enbart ett förslag för framtiden.

Vid användningen av de fem förprogrammerade aktivitetskategorierna visade studien en överensstämmelse, mellan monitorns registreringar och videoregistreringar, på 66,39 % för katt 1 respektive 89,05 % för katt 2. Att dela in aktivitetskategorierna i de två överkategorierna Aktivitet och Inaktivitet resulterade i 70,76 % respektive 91,68 % överensstämmelse. Studien visade att aktivitetsmonitorn inte kunde registrera byte mellan de olika aktivitetskategorierna vid rätt tidpunkt. Vid en summering av registreringarna av vardera aktivitetskategori kunde störst skillnad utläsas för kategorierna Gång och Lek respektive Lek.

,

In veterinary care there is a large area of use for accelerometer-based activity monitors that can register the animals activities. To objectively be able to measure animals behavioral patterns and levels of activity during long periods of time can be invaluable for the survey and treatment of several diseases. Especially in rehabilitation there is a great need of a method of measurement that is able to objectively measure activity.

The purpose of this study was to evaluate if the activity in cats registered by an accelerometer-based activity monitor attached to a collar correspond with the activity observed in a video analysis. The study also examined whether a categorization of solely activity and inactivity gave a better result between the observed activity and registered activity.

Two cats were observed in the study through a subjective video analysis where 2312 respective 2849 observations, corresponding seconds, were analyzed. The cats wore accelerometer-based activity monitors placed ventrally on collars. The observations were recorded based on the activity monitors preprogrammed activity categories and were then compared with the activities that had been registered by the monitor. The preprogrammed categories included Rest, Walk, Play, Play on back and Impact. The recorded activities were then categorized into inactivity (Rest) and activity (Walk, Play, Play on back and Impact), based on the preprogrammed categories. This made an analysis of the correspondence when using these categories possible.

In addition to the preprogrammed categories, modified activity categories were drafted (Inactivity, Eat/Drink, Elimination, Grooming, Head shaking, Movements, Play and Jump). This was to be able to theoretically see if these categories could increase the usage of activity monitors in veterinary care. Because of the fact that these categories were only theoretical and could not be registered by the activity monitor, it could not be further looked into and was therefore only a suggestion for the future.

When using the five preprogrammed activity categories, the study showed a conformity between the registered raw data and the observed registrations of 66,39% for cat 1 and 89,05% for cat 2. Dividing the activity categories into Active and Inactive resulted in a corresponding 70,76% and 91,68%. When summarizing all the registrations of the activity categories, the greatest difference could be seen in the categories Walk and Play respective Play.

Main title:Aktivitetshalsband
Subtitle:en pilotstudie för att utvärdera tillförlitligheten i ett halsbands mätningar av katters aktivitet
Authors:Devlin, Nicole and Olausson, Sofia
Supervisor:Bergh, Anna
Examiner:Johansson, Todd
Series:Examensarbete inom djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2018:17
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:katt,, accelerometer, accelerometerbaserad aktivitetsmonitor, aktivitetsmonitor, aktivitet, fysisk aktivitet, mätning, djuromvårdnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9981
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9981
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:20 Nov 2018 11:08
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics