Home About Browse Search
Svenska


Lidman, Siri, 2018. Kulturarv i industrimiljö och framtida aspekter : ett gestaltningsförslag för Gjuteriet i linköping. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

I denna uppsats redogör jag för varför det industriella kulturavet är en viktig del i bevarandeprocessen, men också varför det är en viktig del att tillgodose i stadsomvandlingsprocesser. Våra städer växer och förtätas, vilket leder till att exploateringen breder ut sig. Platser får nya strukturer som ersätter de gamla. Vid omgestaltningsprocesser lämnas få spår kvar och den gamla identiteten glöms ofta bort. Slutsatsen av arbetet är att integrering av kulturarvet bör ske med varsamhet med hänsyn till ny exploatering. Detta möjliggör en unik karaktär och arkitektur i staden.

Vid Gjuteriet i Linköping, beläget i nära anslutning till central- stationen planeras ett nytt kulturcentrum i en gammal industribyggnad. Resterande del av området används som kontor. Utemiljön har tappat kontakten med industribyggnaderna, men har ett stor potential för en utveckling som närmare kan berätta om platsens identitet.

I syfte att skapa en förståelse för industrins framtida plats och roll i staden redovisar jag i detta arbete ett gestaltningsförslag, en litteraturstudie och en referensstudie. Dessa studier ligger till grund för en stor del av uppsatsen. Platsanalyser har gjorts och i dessa har det undersökts vilka möjligheter det finns för industrimiljön att bli en intergrerad del av utvecklingen, med hänsyn till det industriella kulturarvet. Kulturarvsfrågan som sådan är komplex och innebär att alla historiska miljöer som bevaras är ett urval, som förmodligen aldrig kommer bli fullständigt träffsäkert och/eller rationellt.

Målet med uppsatsen var att göra ett gestaltningsförslag för Gjuteriet, där de befintliga värdena och dess identitet beaktas. Samtidigt ska Gjuteriet integreras med nya funktioner och användnings- områden. Utgångspunkten för arbetet har varit att det industriella kulturarvet bör ses som en resurs vid utveckling av gamla industri- miljöer där funktionerna för lokalerna inomhus har ändrats.

,

In this thesis has the industrial heritage been examined, and why this is an important part of the preservation process when urban cities are changed. Our cities are growing and densifying, which leads to major exploitation. Locations receives new structures which replace old ones. When locations are redesigned there are few traces left behind and the old identity is often overlooked. The thesis concludes that the cultural heritage should be integrated and taken into account with new exploitation. This enable cities to archieve an unique character and architecture.

At Gjuteriet in the city of Linköping, located nearby the central station is a new culture centre planed. Currently parts of this area are used as facilities for offices. The outdoor environment has lost connection with the industrial buildings but has a great potential for development, which enable communication of a story about the identity of the area.

With the purpose to create an understanding for the future of industry in Linköping I present a design proposal, in which a literature study combined with a reference study constitutes a main part. A site analysis has further assessed the possibilities for an industry environment to be developed considering the industrial heritage. Cultural heritage is a complex question. All historical environments that are preserved are made from a selection, which will never be accurate and rational.

The purpose with the thesis was to develop a designproposal for Gjuteriet, considering current values and identity. In addition to this, Gjuteriet was to be integrated with new functions and new possibilities of usage. The premise for the thesis has been that the industrial heritage should be considered a resource when developing industrial environments, as function in facilities may have been subject change.

Main title:Kulturarv i industrimiljö och framtida aspekter
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Gjuteriet i linköping
Authors:Lidman, Siri
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Klintborg Ahlklo, Åsa and Jakobsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:industriellt kulturarv, gestaltningsförslag, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9939
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9939
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Nov 2018 12:22
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics