Home About Browse Search
Svenska


Löfqvist, Kristin, 2018. Development of a method for the analysis of serglycin proteoglycan gene expression in canine blood samples. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Cancer is a highly prevalent disease among canine breeds.
Nowadays, mainly histology parameters are used to determine the
prognosis and for selecting treatment strategies.
Due to the high degree of morbidity and mortality in cancer affected
dogs, there is a strong need to identify additional diagnostic methods
and biomarkers.
Serglycin is an intracellular proteoglycan found to be overexpressed
in several types of cancer, including aggressive canine mammary
cancer. High expression levels of serglycin in cancer cells are con-­
sidered to correlate with cancer metastases and a poor prognosis for
the patient. Detection of serglycin expression may, therefore, be a
potential diagnostic marker for metastatic cancer in canine breeds.
A known molecular technology used daily in medical diagnostics is
quantitative polymerase chain reaction (qPCR). QPCR is primarily
used to identify the expression pattern of specific genes. The aim of
this study was to establish a qPCR assay that could be used for de-­
tection of serglycin expression in canine blood. The focus of the
study was to validate potential reference genes as well as optimiza-­
tion of a functional qPCR assay. For this purpose, blood samples
from canine donors with unknown disease history were chosen.
Total RNA from each blood sample was extracted it an optimized
TRIzol protocol. The samples were first tested in a step-­down PCR,
and then further tested in three different qPCR optimization steps.
Both the step-­down PCR and the qPCR included four genes;; SRGN
and three references genes EEF2, HPRT and ACTIN B. The qPCR
assays showed high specificity and sensitivity for two of the genes,
SRGN and EEF2.Primer pairs for each of the two genes showed
efficiency values within the range of 90 % to 105%, and their reflec-­
tion of linearity was R2>0.980. The optimal annealing temperature for
the SRGN and EEF2 gene was set as 62 °C with a 300 nM primer
concentration. Unfortunately, the published primer-­design for two of
the reference genes, i.e. HPRT and ACTIN B were poorly designed
resulted in amplification of unwanted DNA and primer dimer for-­
mation.
In conclusion, the presented method in this study showed evidence
that serglycin could be detected in small amounts of canine blood
utilizing the described qPCR assay. We concluded that the EEF2
gene is a stable reference gene for studying gene expression in dog
blood with qPCR. However, in order to be able to apply our method
in further studies, additional suitable reference genes need to be
identified, tested and further validated.

,

Elakartad cancer förkommer med hög frekvens bland många hund-­
raser. Olika histologiska och histopatologiska parametrar används
huvudsakligen idag för att bestämma prognos och välja behandlings-­
strategi. På grund av den höga graden av sjuklighet och mortalitet
inom elakartad cancer hos hund, behövs ytterligare diagnostiska
metoder och biomarkörer behöver utvärderas för användning på kli-­
niken. Serglycin är en intracellulär proteoglykan som har visat sig
vara överuttryckt i flera typer av cancer, inklusive aggressiva juver-­
tumörer hos hund. Höga expressionsnivåer av serglycin i cancercel-­
ler anses vara korrelerade med cancermetastaser och en dålig pro-­
gnos för patienten. Detektion av serglycin-­uttryck kan därmed vara
en potentiell diagnostisk metod för att bedöma risk för cancer-­
metastaser hos olika hundraser. En känd molekylärteknik som an-­
vänds dagligen inom medicinsk diagnostik är kvantitativ polymeras
kedjereaktion (qPCR). qPCR används främst för att identifiera ut-­
trycksmönstret av specifika gener. Syftet med studien var att etablera
en qPCR-­analysmetod för att kunna detektera serglycin-­ (SRGN-­)
uttryck i hundblod, med målet att metoden sedan ska kunna använ-­
das för prognostisk screening av hundpatienter. Studiens fokus lades
vid validering av potentiella referensgener samt optimering av en
funktionell qPCR-­analys. För detta ändamål valdes blodprover från
hundar med okänd sjukdomshistoria. Totala mängden RNA isolera-­
des med hjälp av ett eget designat TRIzol-­protokoll. Först testades
proverna i en step-­down PCR för att sedan testats vidare i totalt tre
olika qPCR optimeringsanalyser. Både step-­down PCR och qPCR
inkluderade fyra gener;; SRGN och tre referensgener EEF2, HPRT
och ACTIN B. qPCR-­analysen visade sig ha hög specificitet och
känslighet för två av generna SRGN och EEF2. Primerparen för var
och en av de två generna visade sig ha effektivitesvärden inom inter-­
vallet 90% till 105% och deras R2 värden låg över 0,980. Den opti-­
mala annealing-­temperaturen för SRGN och EEF2 generna sattes till
62°C med 300 nM primerkoncentration. Tyvärr, den publicerade pri-­
mer-­designen för två av de valda referensgenerna HPRT och ACTIN
B visade sig vara sämre vilket ledde till amplifiering av oönskat DNA
och bildning av primerdimerer. Som slutsats, metodutvecklingen i
denna studie visade att serglycin-­uttrycket kunde detekteras i små
volymer av hundblod med hjälp av qPCR-­analys, samt att EEF2 är
en stabil referensgen för att kvantifiera genuttryck i hundblod med
qPCR. Men för att kunna tillämpa metoden i fortsatta studier behöver
ytterligare lämpliga referensgener identifieras och valideras.

Main title:Development of a method for the analysis of serglycin proteoglycan gene expression in canine blood samples
Authors:Löfqvist, Kristin
Supervisor:Åbrink, Magnus and Lützelschwab, Claudia and Li, Zhiqiang
Examiner:Fossum, Caroline
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK002 Biology with specialisation in Biotechnology - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:Canine cancer,, serglycin,, biomarker,, qPCR,
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9889
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9889
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:English
Deposited On:23 Oct 2018 13:21
Metadata Last Modified:20 May 2020 10:53

Repository Staff Only: item control page