Home About Browse Search
Svenska


Ingemansson, Louise and Schön, Madeleine, 2018. Smittskyddets inverkan för salmonellainfektion i skånska mjölkbesättningar. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Salmonella är en bakterie som sprids lätt om lantbrukaren inte har rätt skötselrutiner. Bra skötselrutiner ger bra smittskydd. Vi har båda arbetat på gårdar som blivit smittade och det är viktigt att alla arbetar för ett salmonellafritt Sverige. Studien går ut på att undersöka vilka smittskyddsrutiner mjölkbesättningar i Skåne har för att sedan kunna jämföra dem med litteraturstudien. Studien blir då baserad på både praktiska erfarenheter och teoretisk kunskap. Undersökningen bestod av en enkät med smittskyddsfrågor som skickades ut till 354 lantbrukare.

Hypotesen var att de det förekommer mycket fördomar mot dem som har fått salmonella. Vi tror också att gårdar som varit drabbade ligger i närheten av varandra och att besättningar som inte varit drabbade hade sämre rutiner och smittskydd än dem som har varit det eftersom de smittade gårdarna har arbetet tillsammans med en veterinär för att sedan blivit av med smittan.

För att minska risken för salmonellasmitta säger litteraturen att småkalvar inte ska ha noskontakt med varandra och gruppboxar med kalvar ska inte var större än 8 - 10 st. Kalvningsavdelningen ska vara ren och torr och det ska inte vara mer än 5 kor i varje box. Det är också viktigt att man skiljer gödsel från foder eftersom djuret kan blir smittat när bakterier från gödseln kommer in i munnen. Blir kalvar smittade förekommer oftast diarré och det beror på att bakterierna skadar tarmslemhinnorna. Symtomen på korna kan vara att de kastar och att de går ner i produktion. Ibland förekommer inga symtom trots att djuren bär smitta, vilket gör att det är viktigt att följa upp sina produktionsresultat och nyckeltal.

Svarsfrekvensen från enkäten 15% och resultaten var både positiva och negativa. Många lantbrukare hade väldigt bra rutiner medan andra hade sämre rutiner. Svaren var ganska eniga om att Salmonella innebär ekonomisk förlust för företaget. Det var ingen som nämnde att salmonellasmitta berodde på t.ex. skitiga djur utan det berodde på bakterier i gödsel och att det hade spridit sig till fodret. De gårdar som haft salmonella var utspridda över Skåne och hade ingen koppling till varandra.

Det fanns ett samband med bättre smittskyddsrutiner hos de besättningar som har varit smittade alltså friförklarade än dem som inte varit tidigare smittade. När en gård blir smittad kommer en veterinär på besök och hjälper lantbrukaren med rutiner. Veterinären visar hur man kan göra för att bli av med smitta. Efter de blivit friförklarade fortsätter oftast lantbrukaren med rutinerna för att de inte vill bli smittade igen. Lantbrukaren har då förbättrade rutiner vad gäller rengöring av boxar, utrustning och hygien av nappar etc. En av slutsatserna var att med bra rutiner och smittskydd kan salmonella förebyggas. Det är dyrt med smittskyddsrutiner men att drabbas av salmonella är dyrare.

,

Salmonella is a bacterium, which is spread quickly if the farmer is not using the right management routines. Good biosecurity routines provide good protection against infection. We have both worked on farms that have been infected and it is essential that everyone work for a salmonella-free Sweden. This study aimed to investigate how other dairy herds in Skane work with their biosecurity routines around Salmonella and general management and comparing them with the literature references. The study consisted of both practical (questionnaire survey) and theoretical (literature study) parts. The questionnaire on biosecurity was sent to 354 farmers.

The hypothesis was that the farms which had been infected were located close to each other and that herds that had not been infected had less good routines and protection against infection than herds that have been infected. It is also many stereotypes against those who have salmonella and therefore the information and visibility around the problem is of such importance.

To reduce the risk for Salmonella the literature says that small calves should not have nose contact with each other, and group pens should not have more than 8-10 calves. The calving department should be clean and dry, and it should not be mot than five cows in each pen. It is also vital to ensure the good hygiene around the feeding because animals become infected when manure comes into the mouth. If calves are infected, diarrhea usually occurs, and it is because the bacteria damage of the intestinal mucosa. The symptoms in adult cows could be diverse: miscarriage, for example, and the quick deterioration of general condition. Sometimes there will not be any symptoms, which makes it important to monitor production performance and critical aspects of animal health and hygiene. The response rate of the questionnaire was 15% and the results were both positive and negative. Many farmers have very good routines when some of them do not. The farmers are quite united in their opinion that salmonella represents an economic loss for the dairy production. The herds which had earlier been infected by Salmonella were spread over Skane and had no connection with each other. These herds had better biosecurity routines than those that had not been infected. One of the conclusions is that with good routines and biosecurity, Salmonella outbreak could be prevented or damage minimized in cases of occurrence. It is expensive but suffering from salmonella is more expensive.

Main title:Smittskyddets inverkan för salmonellainfektion i skånska mjölkbesättningar
Authors:Ingemansson, Louise and Schön, Madeleine
Supervisor:Guzhva, Oleksiy
Examiner:Bergsten, Christer
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Salmonella, smittskydd, rutiner, smitt-tänk, mjölkkobesättning, sjukdom, smittspridning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9858
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9858
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2018 10:51
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics