Home About Browse Search
Svenska


Landeke Wilsmark, Pernilla, 2018. Vertikala trädgårdar i sydsvenskt klimat : en undersökningsstudie av växtval. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I samband med städernas förtätning och platsbristen för grönytor ökar gäller det att hitta nya innovativa lösningar för att uppnå en stad som både är tät och grönskande. En lösning är att tänka vertikalt! Växtväggar, även kallat levande väggar eller vertikala trädgårdar, är det senaste tillskottet bland gröna väggar där växterna är rotade i modulsystem uppsatta på fasaden. De har blivit allt vanligare i de varmare klimaten men har tyvärr inte haft samma genomslag här i Sverige, framförallt inte i sydsverige. Mycket pga. de hårda, växeltempererade ​vintrarna samt den starka vårsolen som utgör de största hoten mot växtväggar.

I denna uppsats har det undersöks om det finns några gemensamma egenskaper hos de växter som hanterat klimatet bättre på en växtvägg som möjligt kan ha gjort de mer lämpade för den vertikala ståndorten. Undersökningen är baserad på insamlad data från sju olika växtväggar i sydvästra Sverige som noggrant analyserats. Aspekter som stadsklimat, den vertikala ståndorten och svårigheterna kring växtval utreds tillsammans med växternas fysiologiska stresshantering samt den bristande kunskapen kring växtväggar i byggbranschen.

Resultatet påvisade stora likheter i växternas ursprungliga habitat samt i dess mattbildande växtsätt som tros vara egenskaper som är avgörande för lyckad vegetation på en växtvägg i sydsvenskt klimat. Även likheter i dess övervintringsförmåga under jord tycks ha betydelse för hantering av den fluktuerande kylan. Men den viktigaste slutsatsen är att man inte kan generalisera förhållandena för en växtvägg. Varje vägg kräver en individuell bedömning och därefter bör växtval göras.

,

In conjunction with urban densification and site degradation for green areas, it is important to find new innovative solutions to achieve a city that is both dense and lush. One solution is to think vertically! Plant walls, also called living walls or vertical gardens, are the latest addition to green walls where the plants are rotated in modular systems set on the façade. They have become more common in the warmer climate, but unfortunately they have not had the same impact here in Sweden, especially in southern Sweden, a lot because of the hard, accelerated winters and the strong spring sun that represent the biggest threats to plantwalls.

In this paper it has been investigated whether the plants that handled the climate on a plant wall better have some common properties that made them more suitable for the vertical species. The survey is based on collected data from seven different plantwalls in southwestern Sweden, which has been thoroughly analyzed. Aspects such as the city climate, the vertical population and the difficulties in plant selection are investigated together with the plants' physiological stress management and the lack of knowledge about plant walls in the construction industry.

The result demonstrated great similarities in the plants' original habitat as well as its physiological growth, which is believed to be attributes to successful vegetation on a plant wall in southern Sweden. Even similarities in its winter wondering ability appear to be important for handling the fluctuating cold. But the clearest conclusion is that you can not generalize the conditions of a plant wall. Each wall requires an individual assessment and then a choice of plant should be made.

Main title:Vertikala trädgårdar i sydsvenskt klimat
Subtitle:en undersökningsstudie av växtval
Authors:Landeke Wilsmark, Pernilla
Supervisor:Fransson, Ann-Mari
Examiner:Emilsson, Tobias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vertikal trädgård, växtvägg, kallt klimat, stadsklimat, landskapsplanering, gröna väggar, vertikal växtlighet, fasadvegetation, urban heatisland, växtstress, stadsvegetation, stadsgrönska
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9864
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9864
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2018 10:25
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics