Home About Browse Search
Svenska


Persson, Viktor, 2018. Kan träd i urban miljö vara lönsamma ur ett virkesperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

I detta arbete har undersökts om stadens träd kan göras till en mindre kostnad för den kommunala förvaltningen, genom skötsel som ökar virkesintäkterna. Genom att öka andelen stadsträd som skapar netto intäkter skulle kommunerna lättare kunna motivera en ökad mängd träd och skog i stadsmiljön. Arbetet har fokuserat på att identifiera trädarter som idag är relativt vanligt förekommande i städer och samtidigt har en potential att utveckla virkeskvalitéer som generar nettointäkter för kommunala förvaltningar. Vidare har arbetet försökt belysa vilka enklare insatser inom ramen för en kommunal förvaltning som skulle kunna öka trädens ekonomiska värden när de är mogna för avverkning. Baserat på litteraturstudier och en intervjustudie med nio kommunala förvaltare har följande resultat och slutsatser framkommit i arbetet:
• Många kommuner gör idag inga aktiva åtgärder för att öka värdet på sitt växande skogsbestånd.
• Raka och kvistfria stammar av samtliga undersöka trädarter betingar ett större värde än stockar där inga värdehöjande insatser utförts.
• Försäljning av små volymer är svårt då industrin siktar in sig på stora volymer vilket försvårar möjligheterna för att skapa virkesintäkter från den urbana skogen.
• Det finns idag rimliga möjligheter för avsättning av tall, gran, asp, ask, björk, ek, bok och lärk från den urban skogen men det borde även finnas en potential för finare kvalitéer av tex lönn, rönn och fågelbär.
• Stamkvistning samt selektiv gallring och röjning är de skötselingrepp som verkar ha störst potential som virkeshöjande åtgärder för den urbana skogen, speciellt i de fall dessa ändå utförs av andra skäl som t.ex. förbättrad genomsikt.
• Många av de tillfrågade kommunerna upparbetade delar av de finare virkesstockarna själva för att använda det inom den egna verksamheten, vilket indirekt skulle kunna utgöra ett incitament för att sköta fram vissa virkeskvalitéer.
• Ytterligare kunskap kring flerskiktade blandskogar och hyggesfria metoder i relation till den urbana skogen och virkesproduktion vore önskvärt med tanke på att dessa angreppssätt troligen kommer bli mer efterfrågade med en fortsatt ökande urbanisering.
• Merparten av de kommuner som ansågs ligga i framkant kring skötseln av stadsnära skog använde sig av egen personal eller nära samarbete med lokala entreprenörer.

Main title:Kan träd i urban miljö vara lönsamma ur ett virkesperspektiv
Authors:Persson, Viktor
Supervisor:Wiström, Björn
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:urban forestry, skötsel, stadsskog, stadsnära skog, tätortsnära skog, virkeskvalité
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9867
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9867
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Oct 2018 09:04
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page