Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Lina and Magnér, Sofia, 2018. Köttlådor : en studie om beslutsprocessen bakom direktförsäljning av nötkött. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
684kB

Abstract

Efter decennier av krympande volymer, med hård konkurrens och låga avräkningspriser, har svensk nötköttsproduktion gjort en vändning. Den växande efterfrågan på premium- och kvalitetskött gynnar mångfalden inom produktionen och innebär nya möjligheter för producenter att skapa lönsamhet i sina verksamheter. En strategi för att öka värdet på sina djur kan vara att bredda verksamheten vertikalt i livsmedelskedjan och återta förädling och försäljning direkt till konsument. Allt fler producenter väljer att återta sina djur från slakterier och sälja genom en så kallad köttlåda.

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för varför lantbrukare väljer att distribuera sin produkt genom försäljning av köttlådor samt att identifiera vilka motivationsfaktorer som ligger till grund för beslutsfattandet. För att skapa en djupare förståelse inom ämnet har en multipel fallstudie tillämpats. Empiri har insamlats genom personliga intervjuer med fem fallgårdar vilka bedriver ekologisk dikoproduktion baserat på köttras.

Studien visar att ekonomisk lönsamhet var den primära faktorn till beslutet av köttlådor.
Beslutsfattandet baserades främst på en intuitiv metod där processen grundats i osäkerhet och implementeringen skett inkrementellt. Lantbrukarnas motivation till försäljningen utvecklades under tidens gång. Idag bidrar försäljningen till fler motiv än vad de flesta producenter från början kunnat tänka sig. Faktorer som stabil inkomst, en social arbetsplats, möjlighet att leva ut sin passion, yrkesstolthet, bättre kvalitetssäkring, utlopp för kreativitet, glädje och prestige har fått stor betydelse. Dessa faktorer utgör idag en betydelsefull del av köttlådan och för fortsatt försäljning.

,

After decades of decreasing volumes Swedish meat production are facing a new trend. Farmers who have previously struggled under fierce competition and low sales margins are now experiencing an increase in demand of premium quality beef. This increase in demand creates new opportunities for producers to achieve higher profitability. One strategy to increase the value of cattle is to expand the business vertically in the food chain and reclaim processing and sales from intermediaries. More and more producers choose to sell their products directly to consumers through a so-called meat box.

The purpose of this study is to create an understanding of why farmers choose to distribute their products through the direct sales of meat boxes and to identify the motivational drivers behind decision-making. In order to create a deeper understanding of the subject a multiple case-study has been applied. The data has been collected through personal interviews with five organic beef farms.

The study shows that economic profitability was the primary factor in the decisionmaking of direct sales. The decisions was based primarily on an intuitive method which was assosiated with uncertainty and implementation was made incrementally. Farmers' motivation of direct sales developed over time. Today, sales contribute to more motives than most producers initially imagined. Factors such as stable income, a social workplace, professional pride, better quality assurance, outlet for creativity, joy and prestige have been very important. Today, these factors constitute an important part of the meat box and for continued sales.

Main title:Köttlådor
Subtitle:en studie om beslutsprocessen bakom direktförsäljning av nötkött
Authors:Larsson, Lina and Magnér, Sofia
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1138
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:köttlåda, direktförsäljning, premiumkött, beslut, motivation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9874
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9874
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:22 Oct 2018 13:16
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:23

Repository Staff Only: item control page