Home About Browse Search
Svenska


Rantala, Lina, 2018. Gestaltningsförslag för att främja den biologiska mångfalden i privatträdgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

De naturliga habitaten för olika organismer på jorden har förändrats, vilket har lett till minskad biologisk mångfald. Genom vår konsumtion av naturen förödas ekosystem, arvsanlag och arter. Detta försämrar arternas och ekosystemtjänsternas förmåga att hantera olika förändringar, så som klimatförändringar. Det har visats att områden med en högre omgivningsvariation även leder till en ökad biologisk mångfald. Svenska trädgårdar består idag nästintill till hälften av gräsmattor. Alltså kan dessa trädgårdar vara en utgångspunkt för att skapa mer varierande miljöer där en högre biologisk mångfald kan uppnås.

Genom en översiktlig litteraturstudie lyfter detta arbete fram vad den biologiska mångfalden är och vad den tillför. Därmed vikten av att gynna den och vilka främjande åtgärder privatpersoner kan göra i deras trädgårdar för att bidra till en ökad artrikedom. Den samlade informationen av litteraturstudierna appliceras därpå i ett verkligt fall, där ett gestaltningsförslag tas fram utifrån de åtgärder som tas upp.

Arbetet visar på att det är möjligt att skapa främjande miljöer i privatträdgårdar med ett estetiskt värde som kan bidra till en ökad biologisk mångfald. Detta genom att tillgodose alla de livsförutsättningar som organismer kräver under hela dess livslängd. Syftet är att utifrån arbetet ge privatpersoner en förståelse av hur de kan främja biologisk mångfald i sin trädgård utifrån de förutsättningar som platsen erbjuder. Detta kan leda till ett ökat intresse för fler privatpersoner att granska deras egna trädgårdar och möjligen använda detta arbete som underlag i ett åtgärdande syfte.

,

The natural habitats of different organisms on earth have changed, resulting in reduced biodiversity. Through our consumption of nature, ecosystems, genes and species are destroyed. This deteriorates the ability of species and ecosystem services to handle various changes, such as climate change. It has been shown that areas with a higher environmental variability also lead to increased biodiversity. At present, Swedish gardens consist of almost half of laws. Thus, these gardens can be a starting point for creating more varied environments, where higher biodiversity can be achieved.

Through a profound literature study, this work raises awareness on what biodiversity is and what it contributes with. Hence the importance of promoting it and what favourable measures individuals can do in their gardens to contribute to increased biodiversity. The combined information of the literature studies is then applied in a real case, where a design proposal is presented, based on the actions needed.

The work shows that it is possible to create promotional environments in private gardens with aesthetic value that can contribute to increased biodiversity. This by satisfying all the life conditions that organisms require throughout their life. The purpose is to provide individuals with an understanding of how they can promote biodiversity in their garden, based on the conditions of the site. This can lead to increasing interest for more private individuals to evaluate their own gardens and possibly base upcoming favouring actions on this work.

Main title:Gestaltningsförslag för att främja den biologiska mångfalden i privatträdgårdar
Authors:Rantala, Lina
Supervisor:Öxell, Cecilia and Andersson, Julia
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biologisk mångfald, privatträdgårdar, hållbar gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9863
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9863
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2018 10:17
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics