Home About Browse Search
Svenska


Isacsson, Patrik and Trotzig, Julia, 2018. Hybridspenatfröodling : en undersökning av odlingsförutsättningar, risker och potential inom spenatfröodling i Sverige. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Försäljningen av färsk spenat ökar i världen idag, främst på grund av den ökade efterfrågan av den så kallade “baby leaf” spenaten, vilket är små späda blad som ofta säljs i färdiga salladspåsar. Fröerna som används till odling av baby leaf är i huvudsak hybridfrön då dessa ger en frodigare och jämnare gröda i jämförelse med vanliga linjesorter. Odlingen av hybridspenatfrö sker idag till stor del i vårt grannland Danmark som 2017 stod för ca 80 % av världsproduktionen. Södra Sverige har liknande odlingsförutsättningar och klimat som Danmark, vilket gör denna gröda till ett intressant alternativ till de traditionella “bulk” grödorna som till exempel spannmål. Odling av hybridspenatfrö finns redan i Sverige men i mycket liten skala.

Då det finns mycket begränsad information om spenatfröodling och hur den bedrivs i Sverige var syftet med detta arbete att bidra med lättillgänglig information om hybridspenatfröodling för svenska lantbrukare. Intervjuer genomfördes med fem odlare i Skåne som beskrev de praktiska momenten i odlingen. Frågeställningarna behandlade även varför de började med odlingen och vad de tror om branschens framtid. Odlarna fick dessutom uppskatta sina insatser och arbetstid i odlingen för att kunna jämföra lönsamheten i odlingen med mer etablerade frögrödor som rödklöver. Utöver detta genomfördes litteraturstudier inom ämnet för att få en vetenskaplig grund i arbetet.

Resultatet presenteras i form av en sammanställning av alla intervjuer där svaren delats upp efter de olika momenten i odlingen. Intervjuerna pekar på att hybridspenatfrö är en odling som kräver mycket tid och uppmärksamhet. Hos alla odlare genomfördes kemisk bekämpning mot svamp, ogräs och ibland insekter vilket motsvarar insatser mellan 6-9 gånger per säsong och handrensning av ogräs en gång per säsong. Lönsamheten i spenatfröodling är bra, kalkylerna har visat ett överskott på 11 000 kr till 16 000 kr.

Intervjuerna har dock visat att alla odlare har mer än ekonomiska incitament för att bedriva denna odling. Odlarna tycker att spenatfrö är en spännande gröda som ger en större utmaning att odla i jämförelse med till exempel spannmål. Variationen på skördarna kan vara mycket stor, odlarna berättar om siffror från 500 kg/ha ett dåligt år till 2900 kg/ha ett bra år. Spenaten påverkas mycket av årsmånen och bör anses som en ”högriskgröda”, med stor potential om odlingen lyckas.

I litteraturstudien togs jordsmittor upp som ett av de största hoten mot odlingarna i USA, vilken är den näst största producenten av hybridspenatfrö i världen. Där är bristen på frisk jord som det inte tidigare odlats spenat på, ett mycket stort problem. Sverige har förhållandevis friska jordar där växtföljdsjukdomar från tidigare spenatodling är minimal. Här finns också långa dagar med många timmars dagsljus, vilket krävs för att frösättningen skall stimuleras. Det borde alltså finnas mycket goda förutsättningar att utöka hybridspenatfröodlingen i Sverige.

,

Sales of fresh spinach is increasing in the world today, mainly because of the growing demand of the so-called "baby leaf" spinach which are small tender leaves that are often sold in pre-packed salad bags. The seeds used for the cultivation of baby leaf are mainly hybrid seeds, as they provide a more uniform and luscious crop compared to true breeds. Hybrid spinach seeds are produced to a large extent in Denmark, and in 2017 they grew 80% of the world production. Southern Sweden has similar growing conditions and climate as Denmark, making this crop an interesting alternative to traditional "bulk" crops such as cereals. Spinach is already grown in Sweden but in a small-scale.

As there is very limited information on spinach seed production and how it is carried out in Sweden, the aim of this work is to provide easily accessible information about the crop and its production for Swedish farmers. Interviews regarding the practical elements of the culture were carried out with five farmers in Skåne. Questions about why they started growing spinach seed and what they think about the future of the sector were included as well. The growers also estimated their inputs and working hours in to the production in order to compare the profitability of spinach seed with other seed crops more established. In addition to this, literature studies were carried out on the subject to get a scientific foundation of the work.

The result is presented in the form of a summary of all interviews where the answers are divided according to the different moments of the cultivation. The interviews indicate that spinach seed is a culture that requires a lot of time and attention. Application of pesticides against fungi, weeds and sometimes insects are carried out between 6-9 times per season and weeding by hand was carried out once a season by all growers. The profitability of spinach seeding is good, and the calculations have shown that the profit is between 11.000 kr to 16.000 kr.

However, the interviews have shown that all growers have more than financial incentives for growing this crop. All of the farmers expressed that spinach seed production is an exciting crop which presents a greater challenge in comparison with cereals for example. There can be a huge variety in yield and the growers estimated figures from 500 kg hectare a bad year to 2900 kg hectare a good year. The spinach is highly affected by the annual weather conditions and should be regarded as a "high-risk crop", but also a crop with great potential.

In the literature study, soil fungus is raised as one of the biggest threats to the United States culture, the next largest producer of spinach seed in the world. The lack of fresh soil ("virgin soil") where spinach has not grown is a big problem there. Sweden has relatively healthy soils where patogenes from earlier cultivation of spinach is minimal. Here are also the long days with many hours of daylight that is required to stimulate the seed production. Sweden appears to have very good conditions for future expansion of spinach seed production.

Main title:Hybridspenatfröodling
Subtitle:en undersökning av odlingsförutsättningar, risker och potential inom spenatfröodling i Sverige
Authors:Isacsson, Patrik and Trotzig, Julia
Supervisor:Larsson Jönsson, Helene
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:spenatfrö, fröodling, spinach seed, seed production
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9848
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9848
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:10 Oct 2018 13:16
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page