Home About Browse Search
Svenska


Engvall, Marcus and Krumlinde, Olof, 2018. Slam som en del i en cirkulär ekonomi : en fallstudie om faktorer som påverkarbeslutet att använda slam som gödselmedel. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
336kB

Abstract

Sedan en tid tillbaka har människan levt över de ändliga tillgångar av resurser som jorden har att erbjuda. Många av människans aktiviteter utarmar sakta men säkert jordens naturresurser samtidigt som världens befolkning ökar kraftigt. Livsmedelsproduktionen måste öka i takt med att resursanvändningen måste bli mer hållbar.

Ett växtnäringsämne som är nödvändigt för en effektiv växtodling är fosfor. Största delen av den fosfor som idag används i lantbruket utvinns från den begränsade naturresursen fosfatmalm och tillförs till åkermarken i form av mineralgödsel. Alternativa fosforkällor blir mer och mer aktuellt och en av dessa är avloppsslam.

Syftet med denna studie är att skapa en bättre förståelse om hur användning av rötslam i jordbruket skulle kunna ökas för ett mer hållbart kretslopp och därmed inkludera jordbruket i den cirkulära ekonomin. För att på bästa sätt kunna besvara studiens forskningsfrågor analyseras den insamlade empirin med det teoretiska ramverket som utgångspunkt.

Uppsatsens forskningsdesign är kvalitativ och studien antar en induktiv ansats. För att skapa en förståelse för beslutsprocessen vid val av rötslam som gödningsmedel på åkermark har en fallstudie genomförts av fem lantbruksföretag. Tre av dessa använder idag rötslam som gödningsmedel medan de andra två har beslutat sig för att undvika rötslam som gödningsmedel i dagsläget.

Denna studie visar att alla faktorer i PESTEL-modellen påverkar lantbrukares beslut att sprida slam på åkermark. De faktorerna med störst påverkan på beslutet är ekonomiska, sociala och tekniska. Det kan konstateras att de drivande faktorerna för att sprida slam är liknande de faktorer som påverkar det motsatta beslutet. Empirin visar att detta beror på lantbrukarnas riskbedömning samt var de väljer att fokusera risken. Det kan även konstateras att slammets påstådda negativa miljöpåverkan inte är en av de mest bidragande faktorerna till att slam inte används i större utsträckning som gödningsmedel på åkermark.

,

For some time, humans have overspent the limited resources the earth has to offer. Many of the human activities slowly but surely depletes the natural resources from the earth, while the population is increasing rapidly. As the food production increases, the use of natural resources has to become more sustainable.

A plant nutrient necessary for successful grain production is phosphorus. Currently, most of the phosphorus used in agriculture are extracted from the limited natural resource - phosphate ore. This is in turn added to the arable land as a mineral fertilizer. Hence, alternative sources of phosphorus are becoming increasingly necessary. One of the alternative sources is sewage sludge.

The purpose of this study is to create a better understanding of how the usage of sludge in agriculture can be increased for a more sustainable cycle and thereby include agriculture in the circular economy. In order to respond to the research questions, the collected empirical data is analysed with the theoretical framework as a starting point.

This study relies on a qualitative method and an inductive research approach. To get a better understanding of the decision-making process of whether to select sewage sludge as a fertilizer on arable land, a case study was conducted with five firms within agriculture. Up to date, three of the case companies use sewage sludge as fertilizer, while the other two have decided to avoid sewage sludge as fertilizers.

The findings show that all factors in the PESTEL-model affect the farmer's decision to spread sewage sludge on farmland. Further, the factors with the highest impact on the decision are economic, social and technical. However, an interesting finding was that the drivers for not spreading sludge where similar to the factors driving the decision of spreading sewage sludge on farmland. The empirical results further show that the decision is dependent on the farmers' risk assessment and where they choose to focus the risk. Furthermore, the alleged negative environmental impact of sludge is not a significantly important factor to why sludge is not being used more widely as fertilizer in arable land.

Main title:Slam som en del i en cirkulär ekonomi
Subtitle:en fallstudie om faktorer som påverkarbeslutet att använda slam som gödselmedel
Authors:Engvall, Marcus and Krumlinde, Olof
Supervisor:Kokko, Suvi
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1150
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:slam, rötslam, cirkulär ekonomi, beslutstagande, risk, PESTEL-modell
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9832
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9832
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fertilizing
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2018 12:00
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics